Hlavní obsah

dál

Vyskytuje se v

abuse: abused childrenzneužívané děti

abuser: child abuserosoba zneužívající/týrající děti, hovor. prznitel dětí

as: as soon/much/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdále

ask: ask sb inpozvat koho dál návštěvu

disadvantaged: socially disadvantaged childrenděti ze sociálně slabších vrstev/rodin

far: far awaydaleko

gun: whaling-gunharpunové dělo pro lov velryb

hereinafter: hereinafter referred to as ...dále jen (jako) ... odkaz v textu

jog: jog onpokračovat, jít dál těžkopádně

long: long way from ...daleko od ...

mile: miles bettermnohem/daleko lepší

near: near heretady poblíž, nedaleko odsud

north: Far Northdaleký sever polární oblast

occurrence: be a daily/an everyday occurrencebýt na denním pořádku, dít se denně, být každodenní záležitostí, být (zcela) běžný

on: go on doing sthpokračovat v čem, jít dál

remotely: remotely placedvzdálený, daleko se nacházející

school: school childrenškoláci, děti školou povinné

schoolchild: schoolchildrenškoláci, školní děti

short: short way from/off sthnedaleko odkud

special needs: special needs kidsděti se speciálními potřebami, postižené děti, děti vyžadující zvláštní péči

stand for: sb will not stand for sthkdo nebude dále trpět co

suitable: not suitable for children under fivenevhodný pro děti do pěti let hračka ap.

Sunday: on Sundayv neděli

troubled: troubled childrenproblémové děti

uncared-for: uncared-for childrenbezprizorní děti

afoot: Some mischief is afoot.Chystá se/Děje se nějaká lumpárna.

and: more and morevíc a víc, čím dál víc

before: Her children come before her job.Děti jsou pro ni přednější než práce.

brew: What's brewing down there?Co se tam chystá/děje?

come: Come on in.Pojď(te) dál.

come in: Come in!Vstupte!, Dále!

command: We were commanded to walk on.Přikázali nám, abychom šli dál.

dandy: A zoo, that's dandy for the kids.Zoo to je něco pro děti.

from: How far is it from here?Jak daleko je to odtud?

go on: Go on reading.Čti dál., Pokračuj ve čtení.

half: my children and my other halfmoje děti a má druhá polovička

keep: He kept talking.Mluvil dál., Pořád mluvil

keep on: Keep on walking.Jdi dál., Nezastavuj se.

matter: What's the matter?Co je?, Co se děje?

more: He walked some more.Šel ještě (kousek) dál., Pokračoval v chůzi.

pass on: Pass it on.Pošli to dál.

possible: as soon/much/often/quickly/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdále

repartee: He's good at repartee.Ten nechodí pro odpověď daleko.

some: some ten miles furthernějakých deset mil dál

these: These are my children.To(to) jsou moje děti.

try: Keep trying.Zkoušej to dál., Nevzdávej to.

undaunted: Undaunted by his failure, he kept on fighting.Nenechal se odradit neúspěchem a bojoval dál.

aloof: form. stay aloof from sthzůstat stranou, stranit se čeho, držet se dál, neplést se do čeho

bad: from bad to worseod desíti k pěti, čím dál (tím) hůř, z kopce vývoj ap.

father: Like father, like son.Jablko nepadne daleko od stromu., Jaký otec, takový syn.

forth: and so fortha tak dále

honesty: Honesty is the best policy.S poctivostí nejdál dojdeš.