Hlavní obsah

further [ˈfɜːðə]

Přídavné jméno

  1. další, dodatečnýfurther informationbližší informaceuntil further noticeaž do odvolání, dokud nebude oznámeno jinakwithout further adobez dalších okolků
  2. vzdálenější

Vyskytuje se v

ado: without further/more adobez (dalších) okolků/průtahů

afield: further/farther afielddále, do/ve větší vzdálenosti, na vzdálenějších místech

afield: from far afieldz daleka

concern: as far as sb/sth is concernedpokud jde o koho/co, co se týče koho/čeho

cry: a far cry from sth(na hony) vzdálený čemu podobností ap., naprosto odlišný od čeho

far: how farjak dalece, do jaké míry

far: far and awayzdaleka, jasně, nepochybně nejlepší ap.

far: by farzdaleka, jasně, nesporně nejlepší ap., mnohem lepší ap.

far: far fromani zdaleka (ne) jaký, daleko od pravdy ap.

far: far from itvůbec ne, právě naopak

far: far be it from me to do sthnechci co nesouhlasit ap.

far: as far as it goes(jen) do určité míry pravdivý, dobrý ap.

far: go fardotáhnout to daleko v kariéře ap.

far: so fardosud, zatím, do současné chvíle

far: so far so goodzatím (je to) dobré o vývoji situace ap.

few: few and far betweenvzácný, řídký výskytem

near: near and farširoko daleko

notice: until further noticeaž do odvolání

removed: far removedfrom sth velmi vzdálený čemu, velmi odlišný od čeho postoje, vlastnosti ap.

tell: as far as I can tellpokud vím

as: as far aspokud rozsahem ap., až do/k/po místně, dojít ap.

as: as soon/much/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdále

far: far awaydaleko

far: as far as I knowpokud vím

far: so far as I remember/am awarepokud si pamatuji/je mi známo

far: as far as sthaž do dojít, sahat ap.

far: as far back as (in) ...již v (roce) ...

left: far leftkrajní levice

moon: far side of the moonodvrácená strana měsíce

north: Far Northdaleký sever polární oblast

way: a little way furtherkousek dál

as: As far as I know...Pokud vím...

far: Is it far from here?Je to odsud daleko?

from: How far is it from here?Jak daleko je to odtud?

know: as far as I know ...Pokud vím ...

possible: as soon/much/often/quickly/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdále

remember: as far as I rememberpokud si vzpomínám

some: some ten miles furthernějakých deset mil dál

venture: They ventured far from the fortress.Odvážili se daleko od pevnosti.

: až do/k/poas far as, all the way to, up to

: až dosudup to now, so far

dalece: Jak dalece?To what extent?, How far?

dotáhnout: někam to dotáhnoutmake it in the world, go far, prosadit se get on

jít: pokud jde o mneas far as I am concerned, as for me, for my part

k, ke, ku: až k čemuup to sth, as far as sth

možná: co možná nejdéle/nejdál/nejrychlejias long/far/fast as possible

nedaleko: nedaleko odtudnear here, not far from here

odvolání: až do odvoláníuntil further notice

odvrácený: astron. odvrácená strana Měsícefar side of the Moon

pokud: pokud jde o koho/coas for sb/sth, as far as sb/sth is concerned

pokud: Pokud vímAs far as I know, To (the best of) my knowledge

pravice: krajní pravicethe far right

přehnat: přehnat tooverdo it, zajít příliš daleko go overboard, overstep the mark, go/carry it too far

široko: široko dalekofar and wide, near and far

zdaleka: (ani) zdaleka nefar from (it)/a long way from/nowhere near/not nearly/not anywhere near

být: Není to daleko.It is not far away.

být: Horu je vidět z dálky.The mountain can be seen from far away.

daleko: Je to odsud daleko?Is it far from here?

daleko: Není to daleko.It isn't far.

daleko: být daleko lepší (než...)be far better (than...), hovor. be miles better (than...)

dosavadní: Jeho dosavadní největší úspěch.His greatest success so far.

dosud, doposud: Nikdo si dosud nestěžoval.Nobody has complained so far.

kus: Je to kousek dál.It is a bit further on.

na: Jděte až na konec ulice.Go as far as the end of the street.

odtud: Jak daleko je to odtud?How far is it from here?

průtah: bez (dalších) průtahůwithout (further) delay

přesto: tak blízko a přesto tak dalekoso close and yet so far

sebe: (daleko) od sebe dvě části ap.far apart

sem: až semas far as here, this far, up to here, up to this point

takto: Takhle se daleko nedostane.He won't get far like this.

týkat se: Co se mě týká ...As for me, As far as I am concerned ...

ujít: Takovou dálku neujdu.I can't walk that far.

uveřejnit: Nebylo to dosud uveřejněno.It has not been published so far.

: už roku 1250as far back as in 1250

vědět: Pokud vím ...As far as I know ..., For all I know ...

vzpomínat (si): pokud si vzpomínámas far as I (can) remember

zabránit: zabránit dalším škodámprevent further damage

zatím: Zatím je to dobrý/se to vyvíjí dobře.So far so good.

zdaleka: Není to zdaleka hotové.It is far from finished.

daleko: Jablko nepadá daleko od stromu.Like father like son., The apple doesn't fall far from the tree.

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.The apple doesn't fall far from the tree., Like father, like son.

okolek: bez dalších okolkůwithout further ado

přitažený: přitažený za vlasyfar-fetched, BrE, hovor. nepřiměřený over the top

strom: Jablko nepadá daleko od stromu.The apple doesn't fall far from the tree., Like father, like son.

šafrán: čeho je jako šafránu velmi málosth is as scarce as hen's teeth, hl. BrE sth is thin on the ground, sth are few and far between

zacházet: zacházet příliš dalekogo too far, hovor. go overboard

zajít: přen. zajít příliš dalekogo too far, go overboard, cross the line