Hlavní obsah

those [ðəʊz]

Zájmeno

  1. ti, ty, ta, oni o již zmíněnýchHe owns those shares.On vlastní ty akcie.pl of that
  2. tamty, tamti, tamta o vzdálených věcech či osobáchThose look better than these.Tamty vypadají lépe než tyto.
  3. to v ukazování na více věcíThose are my shoes.To jsou moje boty.

Vyskytuje se v

argue: tvrdit, prohlašovat uvádět argumentyargue that

assuming: jestliže, pokud, v případě, že, za předpokladu, žeassuming (that)

betting: je velmi pravděpodobné, že, sázím na to, žethe betting is that

case: v tom případěin that case

catch: To bych v životě neudělal.You wouldn't catch me doing that.

certain: ujistit se, zajistit co, přesvědčit se (, že ...) udělat vše, abymake certain (that ...)

condition: pod podmínkou, žeon condition that

considering: pokud zvážíme, že, vzhledem k tomu, že, s ohledem na to, žeconsidering that

department: To není můj obor., To není v mé kompetenci., V tom se nevyznám.That is not my department

do: To už (by snad) stačilo!, Už dost!, Přestaň! okřiknutí ap.That will do!

effect: v tomto/tom smysluto this/that effect

enough: Tak dost!, To (už) stačilo! napomenutí ap.That's enough!

fact: to, že, skutečnost, že daný faktthe fact that

fancy: Jen si to představ!, No tohle!, To je neuvěřitelné!Fancy that!

fine: dobře, fajn, prima(that's) fine

given: vzhledem k (tomu, že), pokud vezmeme v úvahu(, že), jelikožgiven (that)

granted: pokud, za předpokladu/připustíme-li, žegranted (that)

have: říká se, žerumour has it that

how: Co vy/ty na to?, To je co?How about that?

it: ne že by, není to (jen) proto že při udávání dalších důvodůit's not (simply) that

like: takto, takhle tímto způsobemlike this/that/so

matter: A tím je věc uzavřena., A tím to hasne.That's the end of the matter.

not: ne že by na úvod větynot that

now: teď (když), když užnow that

order: aby, za účelemin order to/that

provided: za předpokladu (že), pokud, pod podmínkou (že)provided (that)

providing: za předpokladu/pod podmínkou, (že), jestliže, pokudproviding (that)

say: to jest, a to, tedy při upřesněníthat is to say

see: protože, jelikož vím, vidím, to vypadá že ...seeing that

so: tak ... že, natolik/tak ... abyso ... (that), so ... as to

something: aspoň, že to, (alespoň) něcothat's something

stand: to dá rozum (, že ...)it stands to reason (that ...)

story: Ale to už sem nepatří.But that's another story.

sure: zajistit, udělat vše proto, (aby) že se něco stanemake sure (that)

that: ten z čeho, ten vztahující se k čemu podobného typuthat of

understand: do(z)vědět se, doslechnout se nepřímo se dozvědětbe given to understand (that) ...

understanding: pod podmínkou, že ..., za předpokladu, že ...on the understanding that

way: tak, taktothat/this way

announcement: oznámit, že ... oficiálněmake an announcement that ...

apart: až na to, že... omezující okolnostapart from the fact that ...

arrangement: dohodnout se, že...make an arrangement that...

certify: Tímto osvědčujeme, že ...This is to certify that ...

conclusion: dojít k závěru, že ...come to the conclusion that ...

convince: utvrdit se v čem, namluvit si, žeconvince osf that

except: až na to, že, jenže omezeníexcept that

ilk: hovor. téhož druhu, stejné sorty, stejného raženíof that ilk

mischief: Potíž je v tom, že ...The mischief is that ...

presumption: vycházet z předpokladu, že ...work on the presumption that ...

screw: Seru na to., Kašlu na to.vulg. Screw that.

thing: něco takového tak strašného ap.such a thing, thing like that

time: od té dobyfrom that time (on)

why: protothat is why

after: Potom, co mi to řekl ...After he told me that ...

against: To je proti pravidlům.That is against the rules.

allege: Podle zpráv byl prý zabit.Reports allege that he was killed.

apply: To platí i pro tebe.That applies to you as well.

assumption: Vycházel jsem z předpokladu, že ...I worked on the assumption that ...

baffle: To mi nejde na rozum.That baffles me.

be: Je pravděpodobné, že ...It is likely that ...

behind: Kdo za tím stojí?Who is behind that?

believe: Má se za to, že ...It is believed that ...

beyond: To je nad mé chápání.That's beyond me/my understanding.

boast: Může se (po)chlubit tím, že ...It is his boast that ...

bother: To mi nevadí.That doesn't bother me.

by: Co tím myslíš?What do you mean by that?

chance: Jaká je pravděpodobnost, že ...?What are the chances that ...?

claim: Zazněla tvrzení, že...Claims were made that ...

come by: Kdes to nabral?How did you come by that?

complaint: Nejvíc mi vadí, že ...My main complaint is that ...

compunction: Udělal to bez jakýchkoli výčitek svědomí.He had no compunction about doing that.

dandy: Zoo to je něco pro děti.A zoo, that's dandy for the kids.

dearly: i přen. To ho přišlo draho.That cost him dearly.

death: To bude můj konec.That will be the death of me!

decide: Usoudil, že je prázdná nádrž.He decided that the tank was empty.

discover: Zjistilo se, že tam byl také.It was discovered that he had been there too.

doubt: Není pochyb, že ...There is no doubt that ...

down: To vše jen díky tvrdé práci.That is all down to hard work.

easy: To se ti lehce řekne.That's easy for you to say.

fair: Vyhrál zaslouženě.It's only fair that he won.

fanciful: To zní jako výmysl.That sounds fanciful.

all: ne až/zas tak, ne zase toliknot all that

akorát: akorát, že... jenže, omezeníonly that..., the (only) problem is that...

dalece: tak daleceso much, insofar, to that extent

doba: od té dobyfrom that time on, since then

ještě: ještě žejust as well that, it's a good thing that

kromě: kromě toho nadtomoreover, besides, navíc in addition to that, on top of that

kvůli: kvůli tomu, abyin order to, so that

mimo: mimo tobesides that, navíc moreover, in addition to that, on top of that

mít: mám za to, že ...I think that ...

naděje: v naději, že ...hoping that ...

nato: krátce natoshortly after that

nedlouho: nedlouho natoshortly after (that)

onen, ona, ono: ten či onenthis or that

opačný: v opačném případěin the opposite case, pokud to nenastane failing that, jinak otherwise

pod, pode: pod podmínkou, žeon condition that, providing that

podmínka: pod podmínkou, že ...on condition/provided that ...

poté: krátce potéshortly after that

poznání: dojít k poznání, že ...attain the knowledge that, uvědomit si come to realize that ...

proto: proto, abyin order to, so that, so as to

předpoklad: za předpokladu, že ...provided/on the understanding/pod podmínkou on condition that ...

přesto: přesto, žedespite the fact that, ačkoli even though, although

při: při tom během tohoin the process, at that, zast. thereat

případ: v případě, žein case that, práv. in the event that

přítomný: přítomníthose/people present

radno: Je radnoIt is advisable, sb is well advised to do sth, doporučuje se It is recommended that...

samozřejmost: Považuje to za samozřejmost, že...He takes it for granted that...

síla: Tak to je síla!úžas That's (really) something!, pohoršení That's a bit too much!

skutečně: Skutečně?Really?, Is that a fact?

spor: beze sporuno doubt (about that), indisputably

tak: tak abyso that

tamten: tamtithose (over there)

ten, ta, to: to jesti.e., that is

teprve: To se teprve uvidí.That remains to be seen.

aby: Dohlédni, aby ...See (to it) that ...

: Pospěš, ať to nepropásneš.Hurry up so that you don't miss it.

bát se: Toho bych se nebál.I wouldn't worry about that.

bez, beze: To je bez debaty.No doubt about that.

bída: To je ale bída. špatná kvalitaThat's shameful(ly poor).

bomba: To je bomba! parádaThat's great/cool!, Wow!

co: Co je ti do toho?It is not your business!, That's none of your business!

copak: Copak tě trápí?What's worrying you?, What is it that worries you?

ctít: To ho jenom ctí.That does him credit.

divný: Je divné, že ...It is strange (that) ...

dlužit: Dlužím ti to.I owe you that., I owe it to you.

dlužno: Dlužno říci, že...It must be said, that...

dobrat se: Dobrali se závěru, že ...They arrived at the conclusion that ...

dobře: To zní dobře. návrh ap.That sounds good.

docházet: Začíná mu docházet, že ...It is beginning to dawn on him that ...

donést se: Doneslo se mi ...I hear(d) that..., I was given to understand..., I got word that...

dopustit: To nedopustím.I won't allow that.

dořešit: To se ještě musí dořešit.That remains to be solved.

dost: Je dost chytrý na to, aby to věděl.He is clever enough to know that.

dostat se: K tomu se dostaneme později.We will come to that later.

doufat: Doufejme, že ...Let's hope that ...

hloupost: To byla hloupost. To jsi neměl dělat.That was a stupid thing to do., That was a stupid act.

hrozit: Hrozí (nebezpečí), že ...There is a danger that ..., There's a threat of ...

humus: hovor. To je humus!That's disgusting/slang. yucky!, Yuck!

hustý: To bylo hustý!That was bad-ass!

chápat: hovor. Chápeš (to)?(Do you) Get it?, slang. Dig that?

chybět: Moc nechybělo! skoro se to staloThat was close!

jednat se: Jedná se o to, že ...The issue is that ...

jeho: To je jeho věc.That's his business.

jejich: Ty nejsou jejich.Those are not theirs.

jít: To by šlo.to zní dobře That sounds good, lze to udělat That could be done., hovor. That sounds doable.

kašlat: Kašlu na to. je to těžké ap.BrE Sod it., vulg. Screw that!