Hlavní obsah

might [maɪt]

Sloveso

  1. možná, asi, snad do budoucnasilnější možnost či pochybnost než u may.I might regret it later.Možná, že toho budu později litovat.
  2. vyjadřuje možnost za určitých podmínekmohl(a) by, mohli by, mohlo by podmíněná možnostHe might appear in a magazine.Mohl by se objevit v časopise.
  3. might have vyjadřuje pravděpodobný minulý dějThe letters might not have been meant for me.Ty dopisy nemusely být (vůbec) určeny mně.They might not have arrived yet.Je možné, že ještě nepřijeli.
  4. might have vyjadřuje možnost, která se neuskutečnilaThe work might have been better written.Ta práce mohla být napsána i lépe.
  5. might ... but možná že co, aleHe might be boring, but he's clever.Možná že je nudný, ale je chytrý.
  6. might have mohl měl, ale neučinilYou might have told me that before!Mohl jsi mi to říct dřív!
  7. užívá se při zdvořilém přerušení někoho nebo navržení nového tématumohl by(ch), směl by(ch)
  8. vyjadřuje očekávanost pro ostatní nic novéhoasiAs you might expect ...Jak asi čekáte ...

Podstatné jméno

  1. with all one's might vší silou, ze všech sil

Vyskytuje se v

may: možná o minulostimay have

might: vyjadřuje pravděpodobný minulý dějmight have

well: a jak by taky ne, jak se dá čekatas well sb might

concern: příslušné odpovědné osobě, k rukám osoby, které se to týká na dopisech s nejasným adresátemto whom it may concern

again: Mohou, ale taky nemusí.They may, but there again they may not.

attention: Můžete mi věnovat pozornost?May I have your attention?

beginning: na začátku květnaat the beginning of May

dance: Smím prosit?May I have this dance?

the: pátého květnathe fifth of May

unconnected: Tyto případy nemusí mít žádnou spojitost.These cases may be unconnected.

use: Mohu si od vás zavolat?May I use your phone?

buď: buď jak buďin any event, come what may

máj: První májMay Day

průvod: prvomájový průvodMay Day parade

síla: vší silou, ze všech sil zabrat ap.with all one's might

všechen, všechna, všechno: ze všech sil, vší silouwith all one's might

: Ať se stane cokoli ...Whatever happens, Come what may ...

by: Mohl by...He could..., potenciálně He might...

být: Buď jak buď.Be it as it may., cokoli se stane Come what may., tak či tak In any event.

cokoli: Ať už si myslíte cokoli ...Whatever you may think ...

domyslet: Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.I fear to think of what might happen.

dovolení: S dovolením!Excuse me!, smím May I?

dovolit: Dovolíte?May I?, Excuse me!

hodit se: To se může hodit.It may come in handy.

moct: Mohu otevřít okno?May I open the window?

možná: Možná se zítra vrátím.I may be back tomorrow.

nabídnout: Mohu vám nabídnout ...?Can/May I offer you ...?

plést se: Možná se pletu.I may be wrong.

položit: Mohu vám položit otázku?May I ask you a question?

požádat: Mohu vás o něco požádat?May I ask you for something?, Will you do me a favour?

prosit: Smím prosit?May I have this dance?

přisednout: Mohu si přisednout?May I join you?, Do you mind if I sit here?

působit: Mohlo by to působit negativně.It might have a negative effect.

smělý: Že jsem tak smělý ...If I may dare ask ...

smět: Smím jít?May I go?

třeba: Mohli bychom třeba zajít ...We might go to ...

vnímat: Mohli by to vnímat jako urážku.They might perceive it as an insult.

case: podle okolností/toho, případně, eventuálněas the case may be

vpředu: Můžu sedět vepředu?May I sit at/in the front?

všichni, všechny, všechna: snažit se ze všech sildo one's best, do sth with all one's might