Hlavní obsah

přijít

Dokonavé sloveso

 1. (dostavit se) kam come(dorazit) arrive(dostat se) get swh(dosáhnout) reach sthKdy přijdeš?When will you come?Přijdu pozdě do školy.I'll be late for school.přijít pozdě kambe late for sthpřijít včasbe on timepřijít na návštěvu ke komucome to see sb, visit sb
 2. (dopis, noviny ap.) arrive, come in, be deliveredPřišel mi dopis.I (have) received a letter.
 3. (zjistit) na co find (out) sth(vymyslet ap.) figure out, make out sth, get at sth, hit on sth, get wise to sth, think of sthNa něco přijdu.I'll think of something., I'll figure something out.
 4. (nováček) kam come swh, enter sth
 5. (vrátit se) odkud come back, return from swh
 6. (nabýt, získat) k čemu come by, get sth, come (in)to sth, get hold of sthpřijít k úrazu, přijít k úhoněget hurt, come to harmpřijít k rozumucome/be brought to one's senses, see sense/reason
 7. (pozbýt) o co/koho lose sth/sb, be deprived of sth(svojí chybou) forfeit sth(prošvihnout) miss (out on) sth
 8. (octnout se někde) get (in)to sth, come in(to) sth
 9. (do situace ap.) come(stát se) becomepřijít vhod komucome in handy, stand sb in good steadpřijít do módycome into fashion, become fashionable
 10. s čím (s nápadem ap.) come up with sth, za kým come to sb with sth, turn to sb with sth
 11. (zachvátit) na koho affect, afflict, smite sb
 12. (stát peníze) na kolik come to, cost sthNa kolik to přijde?How much will it cost?, hovor. What's the damage?
 13. (k závěru ap.) k čemu come to sth
 14. (připadat) komu seem, appear to sb
 15. (záležet)

Vyskytuje se v

chuť: develop a taste for sth, get to like sthpřijít čemu na chuť

móda: come into fashion, become fashionablepřijít do módy

mysl: come (in)to sb's mind, spring to mind, napadnout cross sb's mindpřijít na mysl komu

návštěva: come to see sbpřijít na návštěvu ke komu

nazmar: be wasted, go to wastepřijít nazmar

opět: come back into fashionpřijít opět do módy

styk: come into contact with sb/sthpřijít do styku s kým/čím

úhona: come to harmpřijít k úhoně, utrpět úhonu

újma: be harmed, come to harm, suffer damagepřijít k újmě

úraz: get hurt, come to harmpřijít k úrazu

vhod: come in handy to sb, BrE not go amiss, hodit se do budoucna stand sb in good steadpřijít vhod komu

život: lose one's life, být zabit, při nehodě ap. be killedpřijít o život

aby: It was necessary for them to come in time.Bylo nutné, aby přišli včas.

akorát: Only he came.Přišel akorát on.

: I'll wait till he comes., I'll wait for him to come.Počkám, až přijde.

běda: Woe betide anyone coming late!Běda tomu, kdo přijde pozdě!

čas: when the time comesaž přijde čas

čekat: I am waiting for him to come.Čekám, až přijde.

dokud: I'll wait until you come.Počkám, dokud nepřijdeš.

dřív: Before he comes ...Dřív než přijde ...

hned: vrátím se I'll be right back., dorazím I'll be there in a moment.Přijdu hned.

hodina: What time will he come?V kolik hodin přijde?

chybět: He was close to losing it.Moc nechybělo a přišel o to.

ihned: I'll be back in a minute.Přijdu ihned.

jediný: The only one who came ...Jediný, kdo přišel ...

jestli: Ask him whether he will come.Zeptej se ho, jestli přijde.

ještě: He hasn't come yet.Ještě nepřišel.

k, ke, ku: Come to our place.Přijď k nám.

kdykoli: Whenever I come there ...Kdykoli tam přijdu ...

klidně: Feel free to come.Klidně přijď(te).

mít: He's to come soon.Má už brzy přijít.

mně: Come to my place.Přijď(te) ke mně.

nakonec: After all, I'm glad he hasn't come.Jsem nakonec rád, že nepřišel.

nám: Come to our place., na návštěvu Come to see us.Přijď k nám.

naproti: Meet me off the plane.Přijďte mi naproti na letiště.

nějaký: There's a certain Mr Brown to see you.Přišel za vámi nějaký pan Brown.

než: Wait till I come., Wait for me to come.Počkej, než přijdu.

očekávat: You are expected to come.Očekává se od Vás, že přijdete.

omluvit se: He apologized for being late.Omluvil se, že přišel pozdě.

pokud: I'll be glad if you come.Budu rád, pokud přijdeš.

skok: Drop in sometime.Přijďte někdy na skok.

tebou: He came to see you.Přišel za tebou.

teprve: The best is yet to come.To nejlepší teprve přijde.

tobě: I will come to your place.Přijdu k tobě.

totiž: He isn't coming because he is ill.Nepřijde, je totiž nemocný.

vám: I will come to your place.Přijdu k vám.

vsadit se: I'll bet you 20 pounds that she'll come.Vsadím se s tebou o 20 liber, že přijde.

vystřídat: Another group came to relieve them.Další skupina je přišla vystřídat.

buben: go bust, go belly uppřen. přijít na buben zkrachovat

draze: It will cost you dear.To tě přijde draho.

funus: miss the bus, lock the stable door after the horse has boltedpřijít s křížkem po funuse

kloub: get to the root of sth, crack, fathom, plumb, psych out sth, začít umět get the hang of sthpřijít čemu na kloub

křížek: lock the stable door after the horse has boltedpřijít s křížkem po funuse

mlít: First come, first served.Kdo dřív přijde, ten dřív mele.

přijít si: za vydané peníze get one's money's worth, hovor. get the bang for one's buck, mít pré ap. have a field daypřijít si na své

rozum: přestat dělat hlouposti come to one's sensesdostat rozum, přijít k rozumu

sobě: come (a)roundpřijít k sobě z bezvědomí ap.

věneček: lose one's virginitypřijít o věneček panenství

zkrátka: get the raw dealpřijít zkrátka

come: come to see sbpřijít na návštěvu za kým koho

come to: come to nothingpřijít v niveč, vyjít naprázdno, padnout plán ap.

contact: come into contact with sb/sthpřijít do styku, dostat se do kontaktu s kým/čím

cost: cost sb dear(ly)přijít koho draho

counsel: seek sb's counselhledat radu u koho, (při)jít se poradit za kým

depend: It dependszáleží na tom, přijde na to, podle toho uvození

develop: develop a taste for sthpřijít na chuť čemu, oblíbit si co

fall: fall from powerztratit moc, přijít o moc/autoritu

fashion: come into/go out of fashionpřijít do/vyjít z módy

hand: come into sb's handsdostat se/přijít do ruky komu

hurt: get hurtbýt zraněn, přijít k úrazu, zranit se

intervene: if nothing intervenespokud (mi) do toho nic nepřijde

late: be latemít zpoždění, přijít pozdě

lose: lose one's mindpřijít o rozum, zbláznit se

mind: take one's mind off thingspřijít na jiné myšlenky, odreagovat se, rozptýlit se

pregnant: get/become pregnantotěhotnět, přijít do jiného stavu

regain: regain consciousnessnabýt opět vědomí, přijít k sobě

suss: get it sussedpřijít tomu na kloub, vykoumat to

taste: develop a taste for sthpřijít na chuť čemu, najít postupně zalíbení v čem

treat: go down a treatbodnout, přijít k chuti

unrewarded: go unrewardedvyjít naprázdno, přijít v niveč

acquire: The wine is an acquired taste.Tomu vínu je třeba přijít na chuť.

apologize: She apologized for being late.Omluvila se, že přišla pozdě.

as: The play started as I got there.Hra začala, jakmile jsem tam přišel.

bay: Eating lots of fruit keeps the flu at bay.Když jíte hodně ovoce, chřipka si na vás nepřijde.

be: He is to come too.Má přijít také.

danger: He is in danger of losing his job.Hrozí mu, že přijde o práci.

dearly: That cost him dearly.i přen. To ho přišlo draho.

elude: The solution eluded me.Nemohl jsem přijít na řešení.

even: Even though she's tired she came.Ačkoli je unavená, přišla.

have: He hasn't come yet.Ještě nepřišel.

likely: He is likely to come.Asi/Zřejmě přijde.

love: I would love to come but ...Strašně rád bych přišel, ale ...

should: You should have come earlier.Měl jsi přijít dříve.

sometime: Come and see us sometime.Přijď nás někdy navštívit.

sooner: No sooner had she come than he called.Sotva přišla domů, už volal.

přijít: be late for sthpřijít pozdě kam

sure: He is sure to be late.Určitě přijde pozdě.

uninvited: come/go uninvited swh(při)jít bez pozvání kam

use: I could use...Hodil(o) by se mi..., Přišel by mi vhod...

when: when the time comesaž přijde čas

will: I will come.Přijdu.

work out: He worked out the cause.Přišel na příčinu.

would: He said he would come.Řekl, že přijde.

yet: They haven't come yet.Ještě nepřišli.

face: lose faceztratit tvář, blamovat se, přijít o prestiž

hour: It is the hour.Přišel čas.

way: come sb's waynaskytnout se, namanout se komu, přijít do cesty komu