Hlavní obsah

přijít

Dokonavé sloveso

 1. (dostavit se) kam come(dorazit) arrive(dostat se) get swh(dosáhnout) reach sthKdy přijdeš?When will you come?Přijdu pozdě do školy.I'll be late for school.přijít pozdě kambe late for sthpřijít včasbe on timepřijít na návštěvu ke komucome to see sb, visit sb
 2. (dopis, noviny ap.) arrive, come in, be deliveredPřišel mi dopis.I (have) received a letter.
 3. (zjistit) na co find (out) sth(vymyslet ap.) figure out, make out sth, get at sth, hit on sth, get wise to sth, think of sthNa něco přijdu.I'll think of something., I'll figure something out.
 4. (nováček) kam come swh, enter sth
 5. (vrátit se) odkud come back, return from swh
 6. (nabýt, získat) k čemu come by, get sth, come (in)to sth, get hold of sthpřijít k úrazu, přijít k úhoněget hurt, come to harmpřijít k rozumucome/be brought to one's senses, see sense/reason
 7. (pozbýt) o co/koho lose sth/sb, be deprived of sth(svojí chybou) forfeit sth(prošvihnout) miss (out on) sth
 8. (octnout se někde) get (in)to sth, come in(to) sth
 9. (do situace ap.) come(stát se) becomepřijít vhod komucome in handy, stand sb in good steadpřijít do módycome into fashion, become fashionable
 10. s čím (s nápadem ap.) come up with sth, za kým come to sb with sth, turn to sb with sth
 11. (zachvátit) na koho affect, afflict, smite sb
 12. (stát peníze) na kolik come to, cost sthNa kolik to přijde?How much will it cost?, hovor. What's the damage?
 13. (k závěru ap.) k čemu come to sth
 14. (připadat) komu seem, appear to sb
 15. (záležet)

Vyskytuje se v

chuť: přijít čemu na chuťdevelop a taste for sth, get to like sth

móda: přijít do módycome into fashion, become fashionable

mysl: přijít na mysl komucome (in)to sb's mind, spring to mind, napadnout cross sb's mind

návštěva: přijít na návštěvu ke komucome to see sb

nazmar: přijít nazmarbe wasted, go to waste

opět: přijít opět do módycome back into fashion

styk: přijít do styku s kým/čímcome into contact with sb/sth

úhona: přijít k úhoně, utrpět úhonucome to harm

újma: přijít k újměbe harmed, come to harm, suffer damage

úraz: přijít k úrazuget hurt, come to harm

vhod: přijít vhod komucome in handy to sb, BrE not go amiss, hodit se do budoucna stand sb in good stead

život: přijít o životlose one's life, být zabit, při nehodě ap. be killed

aby: Bylo nutné, aby přišli včas.It was necessary for them to come in time.

akorát: Přišel akorát on.Only he came.

: Počkám, až přijde.I'll wait till he comes., I'll wait for him to come.

běda: Běda tomu, kdo přijde pozdě!Woe betide anyone coming late!

čas: přijde časwhen the time comes

čekat: Čekám, až přijde.I am waiting for him to come.

dokud: Počkám, dokud nepřijdeš.I'll wait until you come.

dřív: Dřív než přijde ...Before he comes ...

hned: Přijdu hned.vrátím se I'll be right back., dorazím I'll be there in a moment.

hodina: V kolik hodin přijde?What time will he come?

chybět: Moc nechybělo a přišel o to.He was close to losing it.

ihned: Přijdu ihned.I'll be back in a minute.

jediný: Jediný, kdo přišel ...The only one who came ...

jestli: Zeptej se ho, jestli přijde.Ask him whether he will come.

jestli: Jestli přijde, zeptám se ho.If he comes I will ask him.

ještě: Ještě nepřišel.He hasn't come yet.

k, ke, ku: Přijď k nám.Come to our place.

kdykoli: Kdykoli tam přijdu ...Whenever I come there ...

klidně: Klidně přijď(te).Feel free to come.

mít: Má už brzy přijít.He's to come soon.

mně: Přijď(te) ke mně.Come to my place.

nakonec: Jsem nakonec rád, že nepřišel.After all, I'm glad he hasn't come.

nám: Přijď k nám.Come to our place., na návštěvu Come to see us.

naproti: Přijďte mi naproti na letiště.Meet me off the plane.

nějaký: Přišel za vámi nějaký pan Brown.There's a certain Mr Brown to see you.

než: Počkej, než přijdu.Wait till I come., Wait for me to come.

očekávat: Očekává se od Vás, že přijdete.You are expected to come.

omluvit se: Omluvil se, že přišel pozdě.He apologized for being late.

pokud: Budu rád, pokud přijdeš.I'll be glad if you come.

skok: Přijďte někdy na skok.Drop in sometime.

tebou: Přišel za tebou.He came to see you.

teprve: To nejlepší teprve přijde.The best is yet to come.

tobě: Přijdu k tobě.I will come to your place.

totiž: Nepřijde, je totiž nemocný.He isn't coming because he is ill.

vám: Přijdu k vám.I will come to your place.

vhod: Přišlo by mi vhod ...I could use (some) ...

vhod: Přišel právě vhod.He came just at the right moment.

vsadit se: Vsadím se s tebou o 20 liber, že přijde.I'll bet you 20 pounds that she'll come.

vystřídat: Další skupina je přišla vystřídat.Another group came to relieve them.

buben: přen. přijít na buben zkrachovatgo bust, go belly up

draze: To tě přijde draho.It will cost you dear.

funus: přijít s křížkem po funusemiss the bus, lock the stable door after the horse has bolted

kloub: přijít čemu na kloubget to the root of sth, crack, fathom, plumb, psych out sth, začít umět get the hang of sth

křížek: přijít s křížkem po funuselock the stable door after the horse has bolted

mlít: Kdo dřív přijde, ten dřív mele.First come, first served.

přijít si: přijít si na svéza vydané peníze get one's money's worth, hovor. get the bang for one's buck, mít pré ap. have a field day

rozum: dostat rozum, přijít k rozumupřestat dělat hlouposti come to one's senses

sobě: přijít k sobě z bezvědomí ap.come (a)round

věneček: přijít o věneček panenstvílose one's virginity

zkrátka: přijít zkrátkaget the raw deal

come: come to see sbpřijít na návštěvu za kým koho

come to: come to nothingpřijít v niveč, vyjít naprázdno, padnout plán ap.

contact: come into contact with sb/sthpřijít do styku, dostat se do kontaktu s kým/čím

cost: cost sb dear(ly)přijít koho draho

counsel: seek sb's counselhledat radu u koho, (při)jít se poradit za kým

depend: It dependszáleží na tom, přijde na to, podle toho uvození

develop: develop a taste for sthpřijít na chuť čemu, oblíbit si co

fall: fall from powerztratit moc, přijít o moc/autoritu

fashion: come into/go out of fashionpřijít do/vyjít z módy

hand: come into sb's handsdostat se/přijít do ruky komu

hurt: get hurtbýt zraněn, přijít k úrazu, zranit se

intervene: if nothing intervenespokud (mi) do toho nic nepřijde

late: be latemít zpoždění, přijít pozdě

lose: lose one's mindpřijít o rozum, zbláznit se

mind: take one's mind off thingspřijít na jiné myšlenky, odreagovat se, rozptýlit se

pregnant: get/become pregnantotěhotnět, přijít do jiného stavu

regain: regain consciousnessnabýt opět vědomí, přijít k sobě

suss: get it sussedpřijít tomu na kloub, vykoumat to

taste: develop a taste for sthpřijít na chuť čemu, najít postupně zalíbení v čem

treat: go down a treatbodnout, přijít k chuti

unrewarded: go unrewardedvyjít naprázdno, přijít v niveč

acquire: The wine is an acquired taste.Tomu vínu je třeba přijít na chuť.

apologize: She apologized for being late.Omluvila se, že přišla pozdě.

as: The play started as I got there.Hra začala, jakmile jsem tam přišel.

bay: Eating lots of fruit keeps the flu at bay.Když jíte hodně ovoce, chřipka si na vás nepřijde.

be: He is to come too.přijít také.

danger: He is in danger of losing his job.Hrozí mu, že přijde o práci.

dearly: That cost him dearly.i přen. To ho přišlo draho.