Hlavní obsah

nejlépe, nejlíp

Příslovce

  • best(jak je upřednostňováno) preferablyUdělal to, jak nejlépe dovedl.He did it as best he could.Pošlete to, nejlépe e-mailem.Send it, preferably by e-mail.

Vyskytuje se v

acquainted: be well acquainted with sthbýt dobře obeznámený s čím

acquit: acquit osf well/illpočínat si/zachovat se/vést si dobře/špatně

act: práv. act bona fidejednat v dobré víře

advice: a piece of good advicedobrá rada

advice: the best piece of advicenejlepší rada

afternoon: good afternoondobré odpoledne

anniversary: Happy anniversary!Všechno nejlepší k výročí!

augur: form. augur well for sb/sthbýt dobrým znamením pro koho/co

augur: form. augur badly for sb/sthbýt špatným znamením, nevěštit nic dobrého pro koho/co

bear: bear sb malicenepřát komu nic dobrého

bearer: bearer of good newsposel dobrých zpráv

bed: be good in bedbýt dobrý v posteli

bedtime: bedtime storypohádka na dobrou noc

behaved: well-behaveddobře vychovaný

behove: form. it behoves sb to do sthje záhodno/patří se/sluší se/je dobré, aby kdo udělal co

best: best wishespřání všeho nejlepšího, blahopřání

best: best of its kindnejlepší svého druhu

best: at the best of timesza nejlepších podmínek, když všechno dobře (pů)jde

best: be at one's besti přen. být v (nejlepší) formě, předvést se v nejlepším světle

best: Best of all, she paid for me.Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.

better: be better offmít se lépe, být na tom lépe

better: the sooner the betterčím dřív, tím líp

birthday: Happy birthday!Všechno nejlepší k narozeninám!

bode: bode illnevěstit nic dobrého

bode: bode wellbýt dobrým znamením

boot: sport., i přen. golden bootzlatá kopačka, nejlepší střelec turnaje

buddy: hovor. bosom buddydobrý kámoš

business: Business is good.Obchody jdou dobře.

cape: Cape of Good Hopemys Dobré naděje

cheer: bring some cheer into sthvnést trochu dobré nálady do čeho

come out: come out on topbýt (nakonec) nejlepší, zvítězit, vyjít (z toho) jako vítěz

comfortably: comfortably well-offdobře zajištěný finančně

command: have a (good) command of sth(dobře) ovládat co znalosti ap.

compare: compare favourably/well with sthbýt lepší ve srovnání, obstát ve srovnání s čím

correct: be correct in doing sthdobře (u)dělat, správně činit

damn: damn wellzatraceně dobře vědět ap.

deal: get a good deal on sthudělat dobrý obchod s čím

done: Well done.Dobrá práce., Výborně., Dobře. projev uznání

done: well donedobře propečený steak

evening: Good evening!Dobrý večer!

faculty: have a faculty for doing sthumět dobře co, mít vlohy pro co

familiar: familiar ground(dobře) známá oblast, důvěrně známé prostředí

familiar: be familiar with sth(dobře)/důvěrně znát co, vyznat se v čem, být (dobře) obeznámen s čím

feed: well feddobře živený

fine: be finemít se dobře hl. zdravotně ap.

fine: do finemít se dobře, být v pořádku zdravý, stačit být dostatečný

fucking: fucking goodkurevsky dobrý

good: good reasondobrý důvod

goodnight: goodnight kisspolibek na dobrou noc

grade: get good/poor gradesmít dobré/špatné známky

grasp: have a good grasp of sthdobře ovládat co/rozumět čemu

happy: Happy birthday!Všechno nejlepší k narozeninám!

health: be in good healthbýt zdráv, být na to zdravotně dobře, těšit se dobrému zdraví

hearing: have good hearingmít dobrý sluch

heavily: heavily builtdobře rostlý, podsaditý

hidden: well-hiddendobře skrytý

highly: highly paidvelmi dobře placený, s vysokým platem

humour: be in a good/bad humourmít dobrou/špatnou náladu

ill will: bear sb ill willnepřát komu nic dobrého, chovat vůči/ke komu zášť

keep: keep smilingstále se usmívat, přen. neztrácet dobrou náladu

knack: have a knack for sthumět (dobře) co, vědět jak udělat co, mít na co talent, být dobrý v čem

match: good matchdobrá kombinace, dobrá partie co/kdo jde dobře dohromady

mile: miles bettermnohem/daleko lepší

mood: be in good moodmít dobrou náladu

mood: put sb in a good moodspravit/zlepšit náladu komu, dobře naladit koho

next: the next bestdruhý nejlepší jako alternativa k nejlepšímu

nicely: nicely behavedslušně se chovající, mající dobré chování

off: be well/badly/better/worse offbýt na tom dobře/špatně/lépe/hůře finančně ap.

omen: good/bad omendobré/špatné znamení

op: photo op(dobrá) příležitost k focení

performer: top performersti kdo podali nejlepší výkony

plan: well planneddobře naplánovaný

put: put sth to (good) use(dobře) využít co

queasy: feel queasy about sthmít obavy/nedobrý pocit ohledně/z čeho, být znepokojený čím

rapport: have a (good) rapport with sbrozumět si, dobře vycházet s kým

relationship: have a good relationship with sbdobře vycházet, mít dobré vztahy s kým

repair: keep sth in repairudržovat co v dobrém stavu

rest: get a good night's restdobře se vyspat

rise: rise to the occasionzhostit se dobře úkolu, obstát, dobře to zvládnout

seller: good/poor sellerdobře/špatně se prodávající zboží

set: set a good example to sbdávat komu dobrý příklad

set: be set to do sthbýt na nejlepší cestě/připraven(ý) (u)dělat co, pravděpodobně (u)dělat co

society: high societyspolečenská smetánka, lepší společnost

spend: money well spentdobře investované peníze