Hlavní obsah

look [lʊk]

Sloveso

  1. at sb/sth (po)dívat se, pohlédnout, hledět na koho/coWhat are you looking at?Na co se díváš? co pozoruješHe said it without looking up.Řekl to, aniž by zvedl oči.look the other wayodvrátit zrak, podívat se jinamlook obliquelychtivě se dívatlook into sthnahlédnout kam
  2. look for sth hledat co, dívat se po čemWhat are you looking for?Co hledáš?
  3. look at sth zabývat se čím, přemýšlet o čem, (pro)zkoumat co problém, otázku ap.
  4. onto/over/across sth mít výhled, být otočen čelní stranou kamThe building looks over the park.Budova má výhled směrem do parku.
  5. be looking to do sth zamýšlet, plánovat udělat co
  6. očekávat, předpokládat, předvídat
  7. look (like) vypadat jak i budit dojem ap.You look good.Vypadáš dobře.He doesn't look his age.Nevypadá na svůj věk.It looks like rain.Vypadá to na déšť.What does he look like?Jak vypadá?look a foolvypadat jako blázen, být za blázna

Podstatné jméno

  1. pohled, podívání (se)a close(r) look at sthbližší pohled na cohave/take a look at sthpodívat se na co i odborně prohlédnouttake a long hard lookpečlivě zhodnotit
  2. vzhled, zjev, vzezřeníwet lookmokrý efekt u gelu na vlasy ap.
  3. looks vzezření, vzhled hl. pěknégood lookspůvab

Vyskytuje se v

cat: vypadat jako čunělook like something the cat dragged in

dirty: nevraživý pohleda dirty look

forward: dívat se dopředu být pokrokovýlook forward(s)

high: hledat co po všech čertech všude možnělook high and low for sth

kindly: být shovívavý k čemu, schvalovat colook kindly (up)on sth

look: hledat co, dívat se po čemlook for sth

look out: (Dávej) pozor!Look out!

look round: sth poohlédnout se, poohlížet se po čemlook (a)round for

look up: zajít za kým, navštívit koholook sb up

nose: dívat se svrchu na koho/colook down one's nose at sb/sth

number one: myslet hlavně na sebe, starat se především o sebelook out for number one

rose-tinted: dívat se skrz růžové brýle, vidět vše příliš růžově být naivnílook through rose-tinted spectacles

treat: vypadat skvělelook a treat

age: nevypadat na svůj věknot look one's age

away: odvrátit pohled od čeho, podívat se jinamlook away from sth

cast: pohlédnout, podívat se, vrhnout pohled na koho/cokniž. cast one's eyes, cast a look at sb/sth

close: podívat se na co zblízka, důkladně prozkoumat cotake a close look at sth

crystal ball: i přen. věštit z křišťálové koulelook into the crystal ball

dagger: škaredě se (po)dívat na kohopřen. look daggers at sb

disbelief: nevěřícný pohledlook of disbelief

familiar: vypadat/znít povědomělook/sound familiar

get: zahlédnout, uvidět, spatřit koho/coget a look of sb/sth

hate: nenávistný pohleda look of hate

hatred: nenávistný pohledlook of hatred

have: podívat se na cohave a look at sth

horrible: strašně vypadajícíhorrible looking

outwards: zaměřit se na vnější možnosti v navazování vztahů ap.look outwards

post: hledat místolook for a post

reproach: podívat se na koho vyčítavělook at sb with reproach

round: porozhlédnout se kdehave a look round

shady: podezřele vypadajícíshady-looking

shoot: podívat se, zadívat se, vrhnout pohled na kohoshoot a glance/look/glare at sb

sidelong: pohled úkosemsidelong look/glance

spaced-out: skelný/nepřítomný pohledspaced-out look

suspicious: podezřele vypadajícísuspicious-looking

vacant: prázdný pohledvacant look

ahead: hledět přímo před sebelook straight ahead

at: Podívej se na mě.Look at me.

barrel: Díval jsem se do hlavně pistole. mířil mi na hlavuI was looking down the barrel of a gun.

do: Podívej, cos udělal.Look what you have done.

dreadful: vypadat strašnělook dreadful

face: Smutně se na něj podívala.She looked at him with a sad face.

job: Hledám práci.I am looking for a job.

like: Jak vypadá?What does she look like?

look forward to: Těšíme se na vás.We look forward to seeing you.

rain: Zdá se, že bude pršet.It looks like rain.

sight: Ty (ale) vypadáš! strašně ap.You look a sight!

similar: Jsou si podobní.They look similar.

those: Tamty vypadají lépe než tyto.Those look better than these.

underneath: Podívej se zespodu.Look underneath.

way: Dívala se směrem ke mně.She was looking my way.

window: dívat se z oknalook out of the window

withering: Zpražil/Usadil ji pohledem.He gave her a withering look.

yourself: Musíš se starat sám o sebe.You have to look after yourself.

disfavour: dívat se nelibě na colook with disfavour at sth

blbec: udělat z koho blbcemake a fool (out) of sb, make sb look stupid, napálit cod sb, ponížením make sb look small

dávat: dávat pozor na cověnovat pozornost pay attention to sth, mít se na pozoru watch out, look out for sth, beware of sth, mít na zřeteli mind sth, hlídat ap. be on the lookout for sth

dělat: dělat koho staršímmake sb look older, trápení, oblečení ap. též hovor. put years on sb

dlouze: dlouze se zadívat na koho/cogive sb a long look, cast a long glance at sb/sth

draze: vypadat drazelook expensive

hodit: hodit sebou pospíšit sihurry up, hovor. shake a leg, v rozkazu look sharp, slang. make it snappy

chápavý: chápavý úsměv/pohledunderstanding/knowing smile/look

nakloněný: být (příznivě) nakloněný komu/čemube well disposed towards sb/sth, look with favour (up)on sb/sth, be favourable to sth

nepřítomný: nepřítomný pohleddistant look

ošklivě: vypadat ošklivělook ugly

pohled: odvrátit pohled od čeholook away, avert one's eyes from sth

pozor: Pozor! upozornění na nebezpečíWatch out!, Look out!, Caution!

probodnout: přen. probodnout koho pohledem rozzlobeně ap.look daggers at sb, give sb a piercing look

provrtat: přen. provrtat koho pohledemgive sb a piercing look, zlostně ap. look daggers at sb

askance: přistupovat podezíravě ke komu, k čemu, nevěřit komu/čemu, pochybovat o kom/čemlook askance at sb/sth

psí: dělat psí oči na koho smutnécast sad looks at sb

shánět: shánět prácilook for work, hovor. job-hunt

sklesle: vypadat skleslelook crestfallen

starost: mít co na starost(i)vést ap. be in charge of sth, be responsible for sth, starat se take care of sb, look after sb

upřený: upřený pohledfixed look, dlouhý gaze

útulně: útulně vypadajícícosy looking

vandrák: vypadat jako vandráklook messy

vypadat: vypadat dobře/hrozně/staře/nešťastnělook good/awful/old/unhappy

zevnitř: pohled zevnitř na co i přen.inside look at sth

zrak: odvrátit zrak od koho/čehoturn/avert one's eyes/gaze from sb/sth, look away from sb/sth

bezvadně: Vypadá to bezvadně.It looks great/perfect.

bledě: Vypadáš hrozně bledě.You look awfully pale.

dívat se: Na co se díváš?What are you looking at?

divně: Vypadá to divně.It looks strange.

hezky: Vypadala hezky.She looked nice.

hledat: Co hledáš?What are you looking for?

honem: Honem!Hurry up!, Come on!, Look sharp!, hovor. Shake a leg!, pohni Move!

chudě: Vypadá chudě ...He looks poor ...

chytrý: Je mnohem chytřejší, než vypadá.She is much cleverer than she looks.

jak: Jak to vypadá?What does it look like?, situace ap. How does it look?, How are things looking?, How do things look?

komplexně: Podívej se na to komplexně. jako na celekLook at the big(ger)/whole picture.

kradmo: kradmo pohlédnout na koho/cosquint, steal a glance, sneak a look at sb/sth

mrknout: Zítra se na to mrknu.I'll have a look at it tomorrow.

na: dívat se na colook at sth

nadčasově: vypadat nadčasovělook timeless

naštvaně: Vypadal dost naštvaně.He looked pretty angry.

: Stará se o ně.He looks after them.

ohlížet se: Neohlížej se!Don't look back!

okno: dívat se z oknalook out of the window

pěkně: Vypadá to pěkně.It looks nice.

podobně: Vypadají podobně.They look similar.

podobný: Je ti hodně podobný.He looks very much like you.

pohledět: Pohlédnul na mě.He looked at me.

pospíšit si: Pospěš si!Hurry up!, Step on it!, hovor. Look sharp., Make it snappy!

práce: Hledám práci.I am looking for a job.

překvapeně: Vypadal překvapeně.He looked surprised.

přepadle: vypadat přepadlelook haggard

rozhlédnout se: rozhlédnout se na obě strany na přechodulook both ways

růžově: Nevypadá to růžově.It doesn't look very promising.

řešit: Právě to řešíme.We are just trying to solve/looking into it.

sebe: Podívej se na sebe!Look at yourself.

slibně: Vypadá to slibně.It looks promising.

slovník: vyhledat co ve slovníkulook sth up in the dictionary

slušet: Moc ti to sluší.You look great., ty šaty ap. It looks great on you.

starat se: Stará se o dvě děti.She looks after two kids.

strašně: Vypadala strašně.She looked awful.

svrchu: dívat se na koho/co svrchulook down one's nose at sb/sth, look down on sb/sth

škaredě: Vypadá to škaredě.It looks ugly.

těšit se: Těším se, až tě/vás uvidím.I am looking forward to seeing you.

tvářit se: Tvářil se smutně.He had a sad face., He looked sad.