Hlavní obsah

shall [ʃæl unstressed ʃəl]

Slovesopt should

  1. užívá se v otázkách vyjadřujících návrh či žádost o radus 1. osobou jedn. a mn. číslaShall I open the window?Mám otevřít okno?Where shall I go?Kam mám jít?
  2. vyjadřuje budoucí časobvykle s 1. osobou jedn. a mn. číslaI shall return.Já se vrátím.as we shall seejak (ještě) uvidímeHe shall not make his speech.On nebude mít ten projev., On nesmí mít ten projev.

Vyskytuje se v

better: (should) know better (than)už vědět, že co není správné

should: should havevyjadřuje nesplněnou povinnost či závazek v minulosti

should: should Imám ...?

all right: You should help her. – All right.Měl bys jí pomoci. – Tak dobře.

ashamed: You should be ashamed of yourself.Měl by ses stydět.

behave: You should behave yourself.Měl by ses chovat slušně.

by: You should get it by Monday.Do pondělka bys to měl dostat.

cut back: You should cut back on sugar.Měl bys omezit cukry.

do: Something should be done about it.Něco by se s tím mělo udělat.

familiarity: You should not address her with such familiarity.Neměl bys ji oslovovat tak důvěrně.

have: He should have his hair cut.Měl by se dát ostříhat.

less: You should eat less fat.Měl bys jíst méně tuku.

meet: Where shall we meet?Kde si dáme sraz?

play: Shall I play the CD for you?Mám ti to CD pustit?

read out: Shall I read it out for you?Mám vám to přečíst nahlas?

roll: We should get rolling.Měli bysme jet., přen. Měli bysme začít.

service: The car should be serviced regularly.Auto by mělo mít pravidelný servis.

should: You should eat more.Měl(a) bys víc jíst.

should: The committee has decided he should apologize.Komise rozhodla, že se má omluvit.

should: You should have come earlier.Měl jsi přijít dříve.

should: We should have it finished by two.Do dvou bychom to měli mít hotové.

should: What should I do?Co mám dělat?

should: Should I turn the light on?Mám rozsvítit?

should: Should you need help ...Kdybys náhodou potřeboval pomoc ...

should: If you should change your mind ...Kdyby sis to náhodou rozmyslel ...

should: He indicated that I should do the same.Naznačil, že mám udělat totéž.

by: Měl bys(te) ... doporučeníYou should ...

být: Měl bys být opatrný.You should be careful.

dokdy: Dokdy to má být odevzdáno?By when should it be submitted?

chvíle: Měla by se každou chvíli vrátit.She should be back any minute (now).

kdyby: Kdybys (náhodou) potřeboval...Should you need...

mít: Mám to udělat?Shall/Should I do it?

mít: Co mám dělat?What should I do?, What am I (supposed) to do?

mít: Měl bys(te) jít k lékaři.You should see a doctor.

mít: Měli bychom počkat.We should wait.

mít: Měl jsi to čekat!You should've expected that!

náhodou: Kdyby sis to náhodou rozmyslel, ...Should you change your mind ...

ne: Tak jdeme, ne?Let's go, shall we?

nutno: Nutno podotknout, že...It should be noted that..., It must be said that...

položit: Kam to mám položit?Where shall I put it?

postavit: Kam to mám postavit?Where shall I put it?

pozdě: Je pozdě. Měli bychom jít.It's late. We should go.

prosit: To bych prosil!je to tak I should think/hope so!, Jistě Sure!

přinést: Mám vám přinést ...?Shall I bring you ...?

solit: Měl bys míň solit.You should use less salt.

sraz: Kdy si dáme sraz?When shall we meet?

tolerantní: Měl by být tolerantnější.He should be more tolerant.

třeba: Mám to otevřít? – Třeba.Shall I open it? – I don't mind if you do.

učit se: Měl by ses víc učit.You should study harder.

: Už bys měl jít.You should go now.

vyležet: Měl bys to vyležet.You should stay in bed until you're well.

vyměnit: (Ne)vyměníme si místa?Shall we swap seats?

vysadit: Kde vás mám vysadit?Where shall I drop you off?

vyspat se: Měl by ses trošku vyspat.You should get some sleep.

vyznít: Nemělo by to vyznít tak, že ...It shouldn't give the impression that ...

vzít si: Co si mám vzít na sebe?What shall I wear?

zabalit: Mám vám to zabalit?Shall I wrap it up for you?

začít: Čím začneme?What shall we start with?

zkusit: Měli bychom to zkusit.We should give it a try.

zamést: Ať si každý nejdříve zamete před vlastním prahem.People who live in glass houses should not throw stones.