Hlavní obsah

where [weə]

Příslovce

  • kde, kam v otázceWhere are we going?Kam jdeme?

Fráze

  1. where from, from where odkud

Vyskytuje se v

go: Where do we go from here?Tak co teď?, Co budeme dělat? při řešení problému

money: put one's money where one's mouth ispřispět penězi místo pouhého mluvení

applicable: where applicablekde lze uplatnit, v příslušných případech, pokud se vztahuje

applicable: delete/strike out where not applicablenehodící se škrtněte

necessary: where necessarykde je třeba

be: Where were you yesterday?Kde jsi včera byl?

born: Where were you born?Kde jsi se narodil?

from: Where are you from?Odkud jsi?

get: They had to get aid to where it was most needed.Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.

go: Where are we going?Kam jdeme/jedeme?

go: Where do you usually go on holiday?Kam obvykle jezdíte na prázdniny?

go: Where does this road go to?Kam vede tato cesta?

leave off: Let's start from where we left off.Začneme tam, kde jsme přestali.

live: Where do you live?Kde bydlíte? nastálo

live: Where did you live before?Kde jste žil předtím?

meet: Where shall we meet?Kde si dáme sraz?

shall: Where shall I go?Kam mám jít?

stay: Where are you staying?Kde bydlíte? v kterém hotelu ap.

fire: Where there's smoke, there's fire.Není kouře bez ohně.

way: Where there is a will there is a way.Když se chce, všechno jde.

čest: všechna čestcredit where credit's due

my: u násdoma at our place, in our home, odkud pocházím where I come from

nás: u násdoma at our place, in our home, odkud pocházím where I am from

u: u násodkud jsem where I'm from, doma at our place, v zemi in our country

všechen, všechna, všechno: všechna čestcredit where credit's due

blízký: Kde je nejbližší nemocnice?Where is the nearest hospital?

bydlet: Kde bydlíš? trvaleWhere do you live?

hodící se: Nehodící se škrtněte.Delete as required., Delete where not applicable.

jet: Kam jedeme?Where are we going?

jinde: Kde jinde?Where else?

jít: Kam jdeš/jdete?Where are you going?

kam: Kam jdeš?Where are you going?

kampak: Kampak asi šel?I wonder where he went.

kde: Kde bydlíš?Where do you live?

kdepak: Kdepak jsi?Where(abouts) are you?

mít: Odkud to máš?Where did you get it?

narodit se: Kde jsi/jste se narodil?Where were you born?

odkud: Odkud jste?Where are you from?

odkud: Odkud voláš?Where are you calling from?

patřit: Kam patří ta židle?Where does the chair go to?

podít se: Kam se poděl?Where did he go?

položit: Kam to mám položit?Where shall I put it?

postavit: Kam to mám postavit?Where shall I put it?

pracovat: Kde pracuješ?Where do you work?

sehnat: Kde seženu tu knihu?Where can I get the book?

schovat: Kam jsi to schoval?Where did you hide it?

strávit: Kde strávíte dovolenou?Where are you going to spend your holiday?

ti, ty, ta: Kde jsou ty papíry?Where are the papers?

tušit: Netušíte náhodou, kde...?Do you happen to know where ...?

vést: Kam vede tato cesta?Where does this road go to?

vězet: Kde vězíš?Where have you been?, What took you so long?

vézt: Kam ho vezete?Where are you taking him?

vysadit: Kde vás mám vysadit?Where shall I drop you off?

zařadit: Nevěděl jsem, kam ho zařadit.I didn't know where to put him.

dopracovat: Tys to ale dopracoval.(Just) Look where it got you!, Look at you now!

chtít se: Když se chce, všechno jde.Where there is a will there is a way.

když: Když se chce, všechno jde.Where there is a will there is a way.

kouř: Není kouře bez ohně.There is no smoke without fire., Where there's smoke, there's fire.