Hlavní obsah

ill [ɪl]

Přídavné jménoworse, worst

  1. nemocnýHe is ill with measles.Má spalničky.terminally illsmrtelně nemocný
  2. form.špatný, škodlivý, neblahýill omenšpatné znameníill fortunesmůla

Vyskytuje se v

ill: the illnemocní (lidé)

matter: make matters worseještě zhoršit situaci

worse: go from bad to worsejít od deseti k pěti ještě více se zhoršit

worst: the worstto nejhorší co se mohlo stát

acquit: acquit osf well/illpočínat si/zachovat se/vést si dobře/špatně

behaved: ill-behavednevychovaný

bode: bode illnevěstit nic dobrého

dangerously: be dangerously illbýt vážně nemocný

disposed: ill-disposed to sthnepříznivě nakloněný čemu

educated: ill-educatednevzdělaný

expect: expect the worstpočítat s nejhorším

fall: fall illonemocnět

fortune: ill fortunesmůla, neštěstí

get: get worsezhoršovat se situace ap.

gravely: gravely illtěžce nemocný

health: ill healthšpatný zdravotní stav

ill will: bear sb ill willnepřát komu nic dobrého, chovat vůči/ke komu zášť

make: make sth better/worsezlepšit/zhoršit co

off: be well/badly/better/worse offbýt na tom dobře/špatně/lépe/hůře finančně ap.

scenario: in the worst-case scenariov nejhorším případě, přinejhorším

take: take illurazit se

treatment: ill-treatmentšpatné zacházení

wish: wish sb illnepřát komu (nic dobrého)

imaginable: the worst day imaginableten nejhorší den, jaký si lze představit

much: It is much better/worse.Je to mnohem lepší/horší.

bad: from bad to worseod desíti k pěti, čím dál (tím) hůř, z kopce vývoj ap.

hůř: worse and worsečím dál hůře

nakládání: ill-treatment of sth, maltreatment, mistreatment of sbšpatné nakládání s čím/kým

neduh: maladies, ills of sthpřen. neduhy čeho

nemocný: seriously/terminally/incurably illvážně/smrtelně/nevyléčitelně nemocný

obrat: turn/change for the better/worseobrat k lepšímu/horšímu

odnést: get the worst of it, hovor. smoke it, hovor. carry the canodnést (si) to

počítat: expect the worstpočítat s nejhorším

při: at (the) worst/at (the) bestpři nejhorším/nejlepším

špatný: be in a bad mood/temper, be in ill/bad humourmít špatnou náladu

veřejný: brothel, bordello, euf. house of ill reputeveřejný dům nevěstinec

vykřičený: house of ill fame, brothel, zast. bawdy housevykřičený dům

zášť: bear sb a grudge, have a grudge against sb, bear ill will towards sbchovat ke komu zášť

zdraví: good/sound/frail/ill healthdobré/pevné/chatrné/chabé zdraví

znamení: good/ill omen, good/bad signdobré/špatné znamení

dostat: He fell ill with flu.Dostal chřipku.

horší: be worse and worse/going from bad to worsebýt čím dál (tím) horší

obávat se: fear the worstobávat se nejhoršího

onemocnět: He became seriously ill.Vážně onemocněl.

špatně: mistreat, ill-treat, maltreat sbšpatně zacházet s kým

špinavý: filthy lucre, ill-gotten gainsšpinavý zisk

těžce: seriously illtěžce nemocný

totiž: He isn't coming because he is ill.Nepřijde, je totiž nemocný.

vážně: seriously illvážně nemocný

zadat: ...is not any worse than, ...compares favourably with......si v ničem nezadá s ...

zdravotní: ill/bad healthšpatný zdravotní stav

deset: from bad to worseod deseti k pěti horšit se

k, ke, ku: from bad to worseod desíti k pěti

levačka: go from bad to worsehovor. být na levačku nestát za nic

pět: It goes from bad to worse.Jde to od desíti k pěti.

bark: sb's bark is worse than his bitekdo hovor. není tak zlý, jak vypadá