Hlavní obsah

bode [bəʊd]

Sloveso

Vyskytuje se v

bide: bide one's timečekat na příležitost/svůj čas, vyčkávat

bother: I can't be bothered to do sthnechce se mi, nemám náladu, ani mě nenapadne (u)dělat co

bother: It's no bother.To není žádný problém., Udělám to rád. při nabídce pomoci

ill: bode illbýt špatným znamením, nevěstit nic dobrého

acquit: práv. be acquitted on all chargesbýt zproštěn obvinění ve všech bodech obžaloby

boiling: just below boilingtěsně pod bodem varu

cluster: mat. cluster pointhromadný bod (posloupnosti)

count: práv. on all countsve všech bodech obžaloby vinný ap.

critical: critical pointkritický bod

deadlock: break the deadlockdostat se z patové situace, překonat mrtvý bod při jednáních

fulcrum: tech. fulcrum pointotočný bod

impeachment: articles of impeachmentbody/důvody obžaloby proti vysokému veřejnému činiteli

innocent: plead innocent to all chargestrvat na své nevině ve všech bodech obžaloby

mass: fyz. mass pointhmotný bod

penalty: penalty pointstrestné body i řidiče ap.

point: point of no returnstadium/okamžik, odkud už není návratu, let. (hraniční) bod návratu letounu

point: sport. win on pointsvyhrát na body v boxu

prominent: prominent landmarkdominanta, (zřetelný) orientační bod v krajině

score: run up the scorei přen. nahnat si body/skóre, vylepšit si skóre

speech: keynote speechpřednesení zásadních bodů/hlavních cílů politického programu ap.

transition: fyz. transition pointbod přeměny mezi skupenstvími

bother: What is bothering you?Co tě trápí?, Co tě štve?

bother: I am sorry to bother you, ...Promiňte, že vás obtěžuji, ...

bother: That doesn't bother me.To mi nevadí.

bothered: I was bothered about the problem.Ten problém mě trápil/štval.

bothered: I won't be bothered if ...Nebude mi vadit, když ...

bod: bod zlomucritical point, ekon. hranice rentability break-even point

bod: bod mrazufreezing point

bod: fyz. bod varuboiling point

bod: získat dva body hráč ap.score two points

hmotný: fyz. hmotný bodmass point

mrtvý: uvíznout/ustrnout na mrtvém bodě jednání ap.come to a deadlock

opěrný: přen. opěrný bod pro další postupfoothold, základna base, voj. pro obranu ap. strongpoint

orientační: orientační bodpoint of orientation, výrazný v terénu ap. landmark

vítězství: sport. vítězství na bodypoints victory, victory on points

záchytný: záchytný bodklíč, vodítko clue, referenční bod point of reference

mráz: pod/nad bodem mrazubelow/above freezing point

namáhat se: Nenamáhej se. neobtěžuj seDon't bother.

nerad: Velmi nerad obtěžuji.I am sorry/hate to bother you.

obtěžovat: Promiňte, že vás obtěžuji.I'm sorry to bother you.

trápit: Co tě trápí?What is worrying/troubling/bothering you?

výhra: sport. výhra na bodypoints victory, win on points

vykašlat se: Vykašlal se na to. neudělal toHe didn't bother to do it.

zapisovatel: zapisovatel stavu/bodů/skórescorekeeper, scorer

zatěžko: Nebylo mu zatěžko udělat co.He took the bother to do sth.

bod: ustrnout na mrtvém bodě jednánícome to a deadlock