Hlavní obsah

helping [ˈhelpɪŋ]

Podstatné jméno

  1. porce jídla
  2. of sth hovor. dávka čeho sebevědomí ap.

Přídavné jméno

  • pomocný ruka ap.give sb a helping hand with sthpodat komu pomocnou ruku, pomoci komu s čím

Vyskytuje se v

domestic: pomocnice v domácnosti, hospodyně placenádomestic (help)

heaven: pomáhej komu pánbůhheaven help sb

help: nemohu si pomoci, nemohu (jinak), nemohu se ubránit ...I can't help ...

help out: (vy)pomoci, vypomáhat komu prací, půjčkou ap.help sb out

help to: sth dát, naservírovat komu co k jídlu pitíhelp sb to

helping: podat komu pomocnou ruku, pomoci komu s čímgive sb a helping hand with sth

all right: Měl bys jí pomoci. – Tak dobře.You should help her. – All right.

another: Pomáhají si (navzájem).They help one another.

can: Mohu Vám pomoci?Can I help you?

could: Mohl byste nám pomoci?Could you help us?

derive: Působí jim radost/Těší je, když pomáhají druhým.They derive pleasure from helping others.

duty-bound: Cítil jsem povinnost pomoci.I felt duty-bound to help.

get: Přesvědčila ho, aby jí pomohl.She got him to help her.

however: Pomůžu, jak jen budu moci.I will help however I can.

little: Potřebuji trošku pomoct.I need a little help.

need: Není (po)třeba, abys mi pomáhal.There's no need for you to help me.

not: Nemohl jsem si pomoci.I couldn't help it.

reluctant: Nechtělo se mu/Zdráhal se pomáhat.He was reluctant to help.

should: Kdybys náhodou potřeboval pomoc ...Should you need help ...

someone: Potřebuji někoho, kdo mi pomůže.I need someone to help me.

the: pomoc chudýmhelp for the poor

there: V tom ti mohu pomoci.I can help you there.

wanted: přijmeme/hledáme výpomochelp wanted

nápomocný: být (nějak) nápomocný komube of (any) help/use/assistance to sb, podporující be supportive of sb

pomáhat: pomáhat si vzájemněhelp each other

pomoc: volat o pomoccry for help, telefonem call for help

pomocnice: pomocnice v domácnostidomestic (help), AmE hl. na částečný úvazek accommodator

pomocný: pomocná rukahelping hand

pomoct si: pomoci si sámhelp osf

ubránit se: nemoci se ubránit čemu nutkání ap.can't help doing sth

vyjít: přen. vyjít komu vstříc snažit se vyhovětbe forthcoming, be willing to help, vyhovět accommodate, oblige sb, comply with sb's wishes, jít naproti meet sb halfway

výpomoc: (člověk na) výpomochelp(er), assistant

běžet: Běž pro pomoc!Go (and) get help!

by: Byl bych ti pomohl.I would have helped you.

dát se: Nedá se nic dělat.It can't be helped.

dovolat se: Pomoci se nedovolala.Her cries for help were not answered.

křičet: Křičela o pomoc.She cried for help.

moct: Mohl byste mi pomoci?Could you help me?

muset: Musel jsem se smát.I couldn't help laughing.

myšlenka: Nemohu se ubránit myšlence, že ...I can't help thinking that ...

nabídnout si: Nabídněte si coHelp yourself to sth

nic: Nedá se nic dělat.It can't be helped.

o: volat o pomoccry for help

odkázat: Jsme odkázáni na jeho pomoc.We depend on him for help.

pomoct: Můžete mi pomoci?Can you help me?

posloužit: Poslužte si.Help yourselves.

potřebovat: (Ne)potřebuji pomoci.I (don't) need help.

přání: Máte přání? v obchodě ap.Can I help you?

přát si: Co si přejete?, Přejete si? v obchodě ap.Can I help you?, jak mohu pomoci What can I do for you?, How can I help you?

přidat: přidat si polévkuhelp osf to/have some more soup

přimět: Přiměla ho, aby jí pomohl.She got him to help her.

přislíbit: Přislíbili nám pomoc.They promised to help us.

se, si: Pomáháme si.We help each other.

snažit se: Snažím se ti jen pomoct.I am just trying to help you.

spasit: To (už) nás nespasí.That won't help us.

stavět: stavět koho na nohyhelp sb to stand up

udržet se: Nemohl jsem se udržet smíchy.I couldn't help laughing.

vám: Mohu Vám pomoci?Can I help you?

vážit si: Vážíme si vaší pomoci.We appreciate your help.

vděčný: Jsme vděčni za vaši pomoc.We are grateful for/We appreciate your help.

volání: volání o pomoccall for help

volat: Volala o pomoc.She called for help.

vzít si: Vezmi si.Have one., posluž si Help yourself.

hnout: nehnout pro koho ani prstemnot to lift a finger to help sb

ruka: podat komu pomocnou rukugive sb a helping hand

but: nemoci jinak než co, muset (jen) co, nemít jinou možnost nežcannot (help) but, could not but