Hlavní obsah

helping [ˈhelpɪŋ]

Podstatné jméno

  1. porce jídla
  2. of sth hovor. dávka čeho sebevědomí ap.

Přídavné jméno

  • pomocný ruka ap.give sb a helping hand with sthpodat komu pomocnou ruku, pomoci komu s čím

Vyskytuje se v

but: cannot (help) but, could not butnemoci jinak než co, muset (jen) co, nemít jinou možnost než

domestic: domestic (help)pomocnice v domácnosti, hospodyně placená

heaven: heaven help sbpomáhej komu pánbůh

help: I can't help ...nemohu si pomoci, nemohu (jinak), nemohu se ubránit ...

help: I can't help thinking sthnemohu se zbavit dojmu, že ..., pořád mám dojem, že ...

help out: help sb out(vy)pomoci, vypomáhat komu prací, půjčkou ap.

help to: help sb tosth dát, naservírovat komu co k jídlu pití

enlist: enlist the help of sbvzít si/získat koho na pomoc

help: help alongpomoci při chůzi nejisté osobě, napomoci vývoji

help: help sb uppomoci se postavit komu

help: be a help to sbpomoci, být nápomocen komu

help: mother's helppomocnice s dětmi

all right: You should help her. – All right.Měl bys jí pomoci. – Tak dobře.

another: They help one another.Pomáhají si (navzájem).

can: Can I help you?Mohu Vám pomoci?

can: He can't help it.Nemůže si pomoci.

could: Could you help us?Mohl byste nám pomoci?

derive: They derive pleasure from helping others.Působí jim radost/Těší je, když pomáhají druhým.

duty-bound: I felt duty-bound to help.Cítil jsem povinnost pomoci.

get: She got him to help her.Přesvědčila ho, aby jí pomohl.

help: Help yourself to some cakes.Nabídněte si sušenky.

help: Can I help you to some more meat?Mohu vám ještě dát/přidat maso?

help: There's ho help for it but ...Není jiná možnost než..., Není jiné pomoci než...

help: I can't help laughing.Musím se smát., Nemohu se ubránit smíchu.

help: Can I be of any help (to you)?Mohu (vám) nějak pomoci?

however: I will help however I can.Pomůžu, jak jen budu moci.

little: I need a little help.Potřebuji trošku pomoct.

need: There's no need for you to help me.Není (po)třeba, abys mi pomáhal.

not: I couldn't help it.Nemohl jsem si pomoci.

reluctant: He was reluctant to help.Nechtělo se mu/Zdráhal se pomáhat.

should: Should you need help ...Kdybys náhodou potřeboval pomoc ...

someone: I need someone to help me.Potřebuji někoho, kdo mi pomůže.

the: help for the poorpomoc chudým

there: I can help you there.V tom ti mohu pomoci.

wanted: help wantedpřijmeme/hledáme výpomoc

help: It cannot be helped.S tím se nedá nic dělat., Nedá se tomu zabránit.

nápomocný: být (nějak) nápomocný komube of (any) help/use/assistance to sb

pomáhat: pomáhat si vzájemněhelp each other

pomoc: volat o pomoccry for help, telefonem call for help

pomocnice: pomocnice v domácnostidomestic (help), AmE hl. na částečný úvazek accommodator

pomocný: pomocná rukahelping hand

pomoct si: pomoci si sámhelp osf

ubránit se: nemoci se ubránit čemu nutkání ap.can't help doing sth

vyjít: přen. vyjít komu vstříc snažit se vyhovětbe forthcoming, be willing to help, vyhovět accommodate, oblige sb, comply with sb's wishes

výpomoc: (člověk na) výpomochelp(er), assistant

běžet: Běž pro pomoc!Go (and) get help!

by: Byl bych ti pomohl.I would have helped you.

by: Kdyby to byl věděl, byl by ti pomohl.If he had known that, he would have helped you.

dát se: Nedá se nic dělat.It can't be helped.

dovolat se: Pomoci se nedovolala.Her cries for help were not answered.

křičet: Křičela o pomoc.She cried for help.

moct: Mohl byste mi pomoci?Could you help me?

muset: Musel jsem se smát.I couldn't help laughing.

myšlenka: Nemohu se ubránit myšlence, že ...I can't help thinking that ...

nabídnout si: Nabídněte si coHelp yourself to sth

nic: Nedá se nic dělat.It can't be helped.

o: volat o pomoccry for help

odkázat: Jsme odkázáni na jeho pomoc.We depend on him for help.

pomoct: Můžete mi pomoci?Can you help me?

pomoct: Pomůžeš mi to udělat?Will you help me do it?

pomoct: Ukažte, pomůžu vám.Let me help you.

pomoct si: Nemohu si pomoci.I can't help it/myself.

posloužit: Poslužte si.Help yourselves.

posloužit: Čím vám mohu posloužit?(How) can I help you?

potřebovat: (Ne)potřebuji pomoci.I (don't) need help.

přání: Máte přání? v obchodě ap.Can I help you?

přát si: Co si přejete?, Přejete si? v obchodě ap.Can I help you?, jak mohu pomoci What can I do for you?, How can I help you?

přidat: přidat si polévkuhelp osf to/have some more soup

přimět: Přiměla ho, aby jí pomohl.She got him to help her.

přislíbit: Přislíbili nám pomoc.They promised to help us.

se, si: Pomáháme si.We help each other.

snažit se: Snažím se ti jen pomoct.I am just trying to help you.

spasit: To (už) nás nespasí.That won't help us.

stavět: stavět koho na nohyhelp sb to stand up

ubránit se: Nemohu se ubránit dojmu ...I can't help thinking ...

udržet se: Nemohl jsem se udržet smíchy.I couldn't help laughing.

vám: Mohu Vám pomoci?Can I help you?

vážit si: Vážíme si vaší pomoci.We appreciate your help.

vděčný: Jsme vděčni za vaši pomoc.We are grateful for/We appreciate your help.

volání: volání o pomoccall for help

volat: Volala o pomoc.She called for help.

vzít si: Vezmi si.Have one., posluž si Help yourself.

hnout: nehnout pro koho ani prstemnot to lift a finger to help sb

moct: Nemohu si pomoci.I can't help it.

ruka: podat komu pomocnou rukugive sb a helping hand