Hlavní obsah

sing [sɪŋ]

Slovesopt sang, pp sung

Vyskytuje se v

close: close shave/thing/callúnik jen o vlásek/tak tak, těsné vyváznutí před nebezpečím ap.

first: First things first.Všechno pěkně popořádku., Pěkně jedno po druhém. nejdřív to nejdůležitější

go: as things gojak už to tak chodí

last: the last thingto poslední při odmítání něčeho

shape: the shape of things to comepočátek nového vývoje

thing: try to be all things to all mensnažit se zavděčit všem

thing: do the right thingudělat správnou věc, zachovat se správně

thing: be the done thingslušet se, být (společensky) přijatelný chování ap.

thing: do sth first thingudělat co hned (na začátku)

thing: have a thing about sb/sthbýt posedlý kým/čím, být zatížený na koho/co

thing: make a (big) thing (out) of/about sthpřehánět, zveličovat co

thing: for one thinguž proto, že, mimo jiné jen jeden z mnoha důvodů

thing: one thing led to anothernějak se to seběhlo

thing: be a thing of the pastpatřit minulosti

thing: be seeing/hearing thingsmít (zrakové)/sluchové halucinace

thing: there is no such thing as sthco (prostě) neexistuje

thing: the thing is ...jde o to ..., problém je v tom ...

thing: be just the thingbýt to pravé, být přesně ono

mind: take one's mind off thingspřijít na jiné myšlenky, odreagovat se, rozptýlit se

not: not a thing(vůbec) nic

one-time: one-time thingjednorázovka

right: make it/things rightdát to do pořádku, napravit to

silly: silly thinghloupost, prkotina

standard: What is the standard thing to do in such cases?Co se v takových případech obvykle dělá?

thing: all kinds of thingsvšechno možné

thing: not a (single) thingvůbec nic

thing: such a thing, thing like thatněco takového tak strašného ap.

thing: práv. things in actionpohledávky, žalovatelné věci

all right: Things were going all right.Všechno šlo dobře.

imagine: be imagining thingspřen. mít vidiny, něco si namlouvat

important: The most important thing is ...Nejdůležitější je ...

kind: It's not my kind of thing.Na to já nejsem., To není nic pro mě.

known: She is better known for her singing.Je spíše známá svým zpěvem.

little: He got angry over little things.Rozčiloval se kvůli maličkostem.

main: The main thing is that ...Hlavní je, že ...

set off: Even the smallest things set him off.Vyletí kvůli každé hlouposti.

such: We couldn't believe such a thing.Něčemu takovému jsme nemohli uvěřit.

thing: What a poor thing!Chudáček!, Chudinka!

used: He started doing things he didn't use to do.Začal dělat věci, které dříve nedělal.

celkem: celkem vzatoon the whole, all in all, by and large, in sum, all things considered

důležitý: nejdůležitější je ...the most important thing is ...

jednak: jednak - (a) jednak za prvé - za druhéfor one thing - (and) for another, částečně partly - partly, na jedné a druhé straně on the one hand - (and) on the other (hand)

jedno: jedno a totéžthe same (thing)

ještě: ještě žejust as well that, it's a good thing that

jiné: mimo jinébesides other things

kromě: kromě jinéhoamong other things, inter alia

mimo: mimo jinébesides other things, i o osobách among others

možný: všechno možnéall sorts of/kinds of/possible things

nadhled: udržovat/zachovávat si nadhledkeep/stay on top of things

nastejno: vyjít nastejnocome to the same thing, be as broad as it is long

odzvonit: čemu (už) odzvonilosth is a thing of the past

řada: v první řaděpředevším first of all, first thing, hlavně above all

sborový: sborový zpěvchoir singing

vidina: mít vidinybe seeing things, be having visions, hlavně z opilosti hovor. see pink elephants

všechen, všechna, všechno: všechno možnéall kinds of things

vyjít: vyjít na stejnoamount to the same thing

zpěv: sólový zpěvsolo singing

zpěv: sborový zpěvchoir/choral singing

a: a podobněand things like that, and suchlike

být: Je mnoho věcí ...There are many things ...

čistě: Zpíval čistě.He sang in tune., He was pitch-perfect.

dařit se: Jak se ti/vám daří?How are you (doing)?, Jak to jde How are things going?

dnes: Dnes je všechno jinak.Things are different these days.

hloupost: To byla hloupost. To jsi neměl dělat.That was a stupid thing to do., That was a stupid act.

jak: Jak to vypadá?What does it look like?, situace ap. How does it look?, How are things looking?, How do things look?

jistě: Jistě!Sure (thing)!, slang. You bet!

jít: Jde o to, že ...The point/thing is that ...

napadnout: První, co mě napadlo...The first thing that came to my mind ...

něco: Jak můžeš něco takového říct?How can you say such a thing?

ostatní: a ostatní věciand other things

popořádku: všechno pěkně popořádkufirst things first

předbíhat: Ale nepředbíhejme. pěkně popořaděFirst things first., začněme od začátku Let's start at the beginning.

sbalit: sbalit si věci před odjezdem ap.pack up (one's things)

sednout: To by mi přesně sedlo.That would be the right thing for me.

souviset: Tyto věci spolu úzce souvisí.These things are closely connected/related.

stávat se: To se stává.These things happen.

špatně: špatně zpívatbe a bad singer, sing badly

totéž: Ale to je totéž.But that is the same thing.

věc: osobní věcipersonal things

věc: Děly se divné věci.Strange things were happening.

zároveň: dělat víc věcí zároveňdo more things at the same time/simultaneously/naráz at once

zpěv: ptačí zpěvbird singing, birdsong, birdcall

zpívat: Neumím zpívat.I can't sing.

zpívat: Zpívá ve sboru.He sings in a choir.

hrabat: Zadarmo ani kuře nehrabe.There is no such thing as a free lunch.

kéž: Kéž by!Chance would be a fine thing!

petržel: rozumět čemu jako koza petrželinot know the first thing about sth

pohnout se: pohnout se z místa s řešením ap.get things moving

posílit: Co tě nezabije, to tě posílí.Things that won't kill you will make you stronger.

provětrat: provětrat si hlavuclear one's head, odreagovat se take one's mind off things