Hlavní obsah

jíst

Nedokonavé sloveso

  • eat(pravidelně) take one's meals(obědvat, večeřet) dineNebudu jíst.I won't eat.Už jsem jedl.I have eaten (already).jíst mimo domov v restauraci ap.eat outCo jíš?(teď) What are you eating?, (obvykle) What do you eat?

Vyskytuje se v

but: next but onepřespříští, ob jeden

come: Her hair comes down to her waist.Vlasy jí sahají až po pás.

draught: in one draughtna jeden hlt, jedním hltem, hovor. na ex

eat: eat out(na)jíst (se) v restauraci/mimo domov

eater: meat-eatermasožravec i člověk, člověk, který jí maso ne vegetarián

item: item-by-itemjeden po druhém, postupně, nezávisle na sobě

messily: eat messilyjíst jako čuně

next: next but onepřespříští, ob jedno/jeden hned za dalším

sequence: in sequencejeden po druhém, po sobě jdoucí

shamble: be (in) a shamblesbýt jeden velký binec

time: one at a timejeden po druhém, po jednom

all right: You should help her. – All right.Měl bys jí pomoci. – Tak dobře.

blister: Her feet blistered.Na nohou se jí udělaly puchýře.

can: Fish can be eaten raw.Rybu lze jíst syrovou.

could: If you spoke to her, you could tell her.Kdybys s ní mluvil, mohl bys jí to říct.

disinterested: She was disinterested in food.O jídlo neměla vůbec zájem., Jídlo jí bylo lhostejné.

either: I don't want either.Nechci ani jeden.

find: She finds it difficult.Připadá jí to těžké.

fit: It is not fit to eat.To se nedá jíst.

get: She got him to help her.Přesvědčila ho, aby jí pomohl.

have: I had him call her.Přesvědčil jsem ho, ať jí zavolá.

her: I told her about it.Řekl jsem jí o tom.

homesick: She's homesick.Stýská se jí po domově.

late: She is in her late 30s.Táhne jí na 40.

less: You should eat less fat.Měl bys jíst méně tuku.

little: You eat too little.Moc málo jíš.

luck: You're in luck! There's one ticket left.Máš štěstí! jeden lístek ještě zbyl.

one: One can't eat here.Tady se nedá jíst.

out: eat outjíst mimo domov v restauraci ap.

repulse: She is repulsed by it.Hnusí se jí to., Odpuzuje ji to.

she: She is ten.Je jí deset (let).

should: You should eat more.Měl(a) bys víc jíst.

so: So I wrote to her.Tak jsem jí napsal.

something: She is twenty something.Je jí něco přes dvacet.

sorry: I felt sorry for her.Bylo mi jí líto.

them: Our boy doesn't eat them ones.Náš kluk tyhle nejí.

touristy: one of the less touristy islandsjeden z méně turisty okupovaných ostrovů

under: He pushed her head under.Zatlačil jí hlavu pod vodu.

upon: Once upon a time ...Bylo nebylo ..., Před dávnými časy ..., Byl jednou jeden ...

what: I tell you what, let's stay here another day.Víš co, zůstaňme tu ještě jeden den.

worthy: He is not worthy of her.Není jí hoden., Nezaslouží si ji.

yet: I don't eat much, yet I am fat.Nejím moc a přesto jsem tlustý.

rob: rob Peter to pay Pauljednomu peníze sebrat a druhému je dát, půjčit si na zaplacení dluhu, jeden dluh splatit a druhý tak udělat

jeden, jedna, jedno: neitherani jeden ze dvou

jediný: a single one, jedinečný one and onlyjeden jediný

kvasinka: kvasinkyyeast, přísada leaven

ani: He didn't drink, nor eat.Nejedl ani nepil.

dojetí: Her voice trembled with emotion.Hlas se jí chvěl dojetím.

hádat: I would guess her age at about 40.Hádal bych jí tak 40.

hrozit: She is in danger.Hrozí jí nebezpečí.

ještě: (One) more!, další Another one!Ještě (jeden)!

: Hand it over to her.Předej jí to.

jím: a deputy designated by himjím určený zástupce

jíst: I won't eat.Nebudu jíst.

jít: She is good at it., vede si dobře She is doing well.Jde jí to.

málo: One of a few.Jeden z mála.

na: eat before going to bedjíst na noc

naléhat: She urged him to tell her.Naléhala na něj, aby jí to řekl.

napodruhé: She made it at the second go.Napodruhé se jí to povedlo.

naschvál: He did it to spite her.Udělal jí to naschvál.

nevolno: She became unwell., od žaludku She went sick.Udělalo se jí nevolno.

otřást: He was shaken by her death.Její smrt jím otřásla.

ovázat: He bandaged her sprained ankle.Ovázal jí podvrtnutý kotník.

příbor: use a knife and forkjíst příborem

přidat se: We were joined by one ...Přidal se k nám jeden ...

přimět: She got him to help her.Přiměla ho, aby jí pomohl.

sladké: I don't eat sweet food., bonbony ap. I don't eat sweets.Nejím sladké.

stát: One house remained standing.Jeden dům zůstal stát.

takhle: Why not give her a call?A co takhle jí zavolat?

třást: He was shivering/shaking/shuddering with cold.Třásl jím chlad.

vědět: One never knows.Jeden nikdy neví.

vidlička: use a knife and forkjíst nožem a vidličkou

vlnit se: She has wavy hair.Vlasy se jí vlní.

vnucovat se: Don't impose yourself on her.Nevnucuj se jí.

vypumpovat: They pumped out her stomach., She had her stomach pumped.Vypumpovali jí žaludek.

vzkaz: I'd like to leave a message for her.Chtěl bych jí nechat vzkaz.

z, ze: one of manyjeden z mnoha

zakázat: The doctor has forbidden me to eat sweets.Doktor mi zakázal jíst sladké.

zalíbit se: She took a fancy to him right away.Hned se jí zalíbil.

zub: She is teething.Rostou jí zuby. dítěti

bezedný: eat like a horsejíst jako bezedný

provaz: pull togethertáhnout za jeden provaz

táhnout: pull togethertáhnout za jeden provaz

zamrznout: Her smile froze on her face.Úsměv jí zamrznul na rtech.

zpívat: He who pays the piper calls the tune.Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.

yeast: kynutý koláčyeast cake

týž, tentýž, táž, tatáž, totéž: pro zesílení one and the samejeden a týž, jeden a tentýž