Hlavní obsah

under [ˈʌndə]

Předložka

  1. sth pod čím v prostoru, i o pohybu ap.I'm under pressure.Jsem pod tlakem.
  2. za daných okolností ap., v podmínkách ap.under no circumstancesza žádných okolnostíbe under controlbýt pod kontrolouunder threat of deathpod pohrůžkou smrtibe under way(právě) probíhat proces ap., být v pohybuget under wayrozběhnout se proces ap., dát se do pohybu
  3. podle čeho, v souladu s čím o zákonu ap.

Vyskytuje se v

age: nezletilýunder age

banner: pod praporem, ve jménu čeho vědy ap.under the banner of sth

canvas: pod stanemunder canvas

circumstance: za žádných okolností, v žádném případěunder no circumstances

collar: rozčilovat se, zlobit se, vzrušovat se kvůli čemuget hot under the collar about sth

control: pod kontrolouunder control

cover: pod pláštíkem čeho noci ap.under cover of sth

escort: za ozbrojeného doprovoduunder escort

fire: dostat se pod palbucome under fire

hat: držet co pod pokličkoukeep sth under one's hat

line: udělat tlustou čáru za čím za aférou, obdobím ap.draw a line under sth

order: mít nařízeno udělat cobe under orders to do sth

pull under: stáhnout pod vodu kohopull sb under

suspicion: být podezřelý ze zločinu ap.be under suspicion

watchful: sb pod (přísným) dohledem koho policie ap.under the watchful eye of

way: být v chodu, běžet, probíhatbe under way

age of consent: hovor. být ještě pod zákonembe under the age of consent

agreement: v rámci dohodyunder the agreement

anaesthesia: při lokálním umrtvenímed. under local anaesthesia

anaesthetic: při umrtvení, pod anestetikyunder anaesthetic

arm: mít co pod pažíhave sth under one's arm

arrest: (být) ve vazbě/zadržený na policiipráv. (be) under arrest

attack: vystavený útokuunder attack

bring: dostat co pod kontrolu, podmanit (si) cobring sth under control

broiler: grilovat coAmE cook sth under a broiler

command: pod velením kohounder the command of sb

communion: přijímání pod obojícommunion under both kinds

consideration: být zvažován/v jednání/projednávánbe under consideration

construction: ve výstavběunder construction

duress: pod nátlakem/pohrůžkou, z donucení, pod hrozbou násilíunder duress

evidence: vypovídat pod přísahougive evidence under oath

false: pod falešným jménemunder a false name

guarantee: spadat pod zárukube covered by/under the guarantee

house arrest: uložit komu domácí/být v domácím vězeníplace sb/be under house arrest

indictment: čelit obžalobě/obvinění, být obžalován/obviněn(ý)be under indictment

investigation: být vyšetřován pro co, kvůli čemu, být předmětem vyšetřováníbe under investigation for sth

lease: být v (pro)nájmu, být právě (pro)najímanýbe under a lease

obligation: být povinen, mít povinnost udělat cobe under an obligation to do sth

occupation: okupovaný vojskemunder military occupation

patronage: pod záštitou kohounder the patronage of sb

penalty: pod hrozbou čeho pokuty ap.under penalty of sth

plough: zaorat, hovor. pohřbít, zničit, vyhladitplough under

pretence: pod záminkou čehounder the pretence of sth

pretext: pod záminkou čeho, s výmluvou na coon/under the pretext of sth

reign: za vlády kohounder the reign of sb

repair: být v opravě, opravovat sebe under repair

review: být přezkoumáván, procházet kontrolou systém, zařízení ap.be under review

ring: kruhy pod očimarings under the eyes

sedation: být pod sedativybe under sedation

sky: pod širým nebemunder the open sky

standard: v armádě, pod zástavou kohounder the standard of sb

stress: být ve stresube under stress

suitable: nevhodný pro děti do pěti let hračka ap.not suitable for children under five

Taurus: narozený ve znamení Býkaborn under the sign of Taurus

term: v rámci ... dohody, ujednání ap.under the terms of ...

threat: pod pohrůžkou smrtiunder threat of death

torture: umřít při mučenídie under torture

transcript: zápis pod pečetí, neodtajněný zápistranscript under seal

treatment: být v nemocničním ošetřováníbe under treatment

tutelage: pod vedením koho učitele ap.under the tutelage of sb

under: za žádných okolnostíunder no circumstances

under age: kouření nezletilýchunder age smoking

vow: být vázán slibem mlčeníbe under a vow of silence

criticism: Byl ostře kritizován.He came under strong criticism.

rule: za vlády kohounder the rule of sb

scrutiny: stát se předmětem (zvědavého) zájmu, dostat se pod drobnohledcome under scrutiny

supervision: pod dohledem státuunder the supervision of state

auspice: pod záštitou/patronátem kohounder the auspices of sb

burr: osina v zadku něco trvale nepříjemnéhoAmE hovor. a burr under sb's saddle

daisy: být pod kytičkama/drnemhovor. be pushing up/under the daisies

foot: být pod drnem mrtvýbe six feet under

alkohol: řízení pod vlivem alkoholudrunk(en) driving, drink-driving, driving under the influence (of alcohol)

dohled: pod lékařským dohledemunder medical supervision

domácí: mít domácí vězenídítě be grounded, soudem nařízené be under house arrest

kruh: kruhy pod očimaundereye circles, circles under the eyes

narkóza: v narkózeunder general anaesthesia

nátlak: jednat pod nátlakemact under pressure

nejlepší: při nejlepším, v nejlepším případěunder the best of conditions, at (the) best

obležení: být v obleženíbe under siege/besieged/beleaguered

obojí: přijímání pod obojícommunion under both kinds

ochrana: být pod čí ochranoube under sb's protection

okolnost: za daných okolnostíunder given circumstances

pláštík: pod pláštíkem čeho tmy ap.under (the) cover of sth

pod, pode: pod zemíunderground, under/below (the) ground

podpaží: nést v podpaží cocarry sth under one's arm

pohrůžka: pod pohrůžkou čehounder threat of sth

aegis: pod záštitou/patronátem/ochranou koho/čehounder the aegis of sb/sth

povinný: být povinen udělat cobe obliged/obligated to do sth, be under an obligation to do sth

přísaha: pod přísahouon/under oath

přísahat: práv. křivě přísahatcommit perjury, perjure osf, lie under oath

rámec: v rámci čehowithin sth, dohody ap. under the terms of sth, při konání činnosti in pursuance of sth

řízení: řízení pod vlivem alkoholudrunk(en) driving, drink-driving, driving under the influence (of alcohol)

sedativum: být pod sedativybe under sedation

stres: být ve stresube under stress

stůl: na stole/pod stolemon/under the table

taktovka: pod taktovkou kohounder the baton of sb

tíha: pod tíhou důkazůunder the weight of evidence

velení: pod velením kohounder the command of sb

vězení: přen. mít domácí vězenídítě be grounded, soudním příkazem be under house arrest

voda: pod vodouunder water

vypovídat: práv. vypovídat pod přísahoutestify under oath

za: za jistých okolnostíunder certain circumstances

záminka: pod záminkou čehoon/under the (false) pretext of sth

záruka: být v zárucebe under guarantee/warranty

záštita: pod záštitou koho/čehounder the auspices/aegis/patronage of sb/sth

zavalit: být zavalen pracíhovor. be swamped with work, be snowed under with work

dosud, doposud: Dosud je to v záruce.It is still under warranty.

hladina: pod hladinouunder the surface, pod vodou under water

necelý: za necelých 10 minutin just under ten minutes

paže: nést co pod pažícarry sth under one's arm

probíhat: probíhají poslední přípravy na cofinal preparations for sth are under way

spadat: To spadá do jeho pravomoci.It comes under his competence.

širý: pod širým nebemin the open (air), under the open sky

tlak: pracovat pod tlakem času ap.work under pressure

váček: váčky pod očima(under) eye bags, bags under the eyes

vláda: za/v době vlády kohounder/in/during the reign of sb

vliv: podléhat vlivu kohobe under sb's influence

vycházet: vycházet z mylné představy, želabour under the misapprehension that

země: pod zemíunder the ground

aut: zahrát co do autu zamluvit něco nepříjemnéhosweep sth under the carpet

bručet: bručet si co pod vousymutter sth under one's breath

pes: hovor. cítit se pod psafeel rotten/under the weather/like death warmed up, be sick as a dog

poklička: držet co pod pokličkoukeep the lid on sth, keep sth secret, keep sth under wraps

prapor: pod praporem čeho ve jménuunder the banner of sth

režie: přen. v režii kohounder the direction/baton of sb, konaný ap. under sb's management/direction

uplynout: Od té doby už uplynulo hodně vody.A lot of water has flowed under the bridge since then.

zahrát: přen. zahrát co do autusweep sth under the carpet

zamést: přen. zamést co pod koberecsweep sth under the carpet

zázračný: zázračný lékwonder drug, miracle cure

trop: hop nebo tropdo or die, make or break, death or glory, kill or cure, win or bust