Hlavní obsah

she [ʃiː]

Zájmeno

  1. o ženě, dívce či samiciona, taShe is ten.Je jí deset (let).
  2. o zemích či národech
  3. při personifikaci automobilů, lodí, letadel ap.

Synonyma

he

Vyskytuje se v

heart: má srdce až v krku trémou ap.sb's heart is in his/her mouth

Ladyship: (její) Jasnost/Vaše Jasnosti oslovení šlechtičnyHer/Your Ladyship

like: To je celá ona/celý on., To je pro ni/něj typické.It's just like her/him.

word: spolehlivý člověk, kdo drží slovoman/woman of his/her word

best: Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.Best of all, she paid for me.

bring: postavit koho na nohybring sb to his/her feet

come: Vlasy jí sahají až po pás.Her hair comes down to her waist.

extort: Vydírali ji.They were extorting money from her.

memorial: Bude se sloužit zádušní mše na její památku.A memorial service will be held for her.

put off: vzít chuť k jídlu komuput sb off his/her food

rank: zbavit koho hodnosti, degradovat kohostrip sb of his/her rank

abort: Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.She aborted her child.

admission: Jak sama připouští/připustila, ...By her own admission, ...

admit: Byla hospitalizována s vnitřním zraněním.She was admitted to hospital with internal injury.

against: Opřela se o zeď.She leaned against the wall.

all: Přes všechnu svou citlivost je neobyčejně tvrdá.For all her sensitivity, she's extremely tough.

all right: Měl bys jí pomoci. – Tak dobře.You should help her. – All right.

along: Utekla spolu se svými dětmi.She fled along with her children.

another: Šla k jinému terapeutovi.She went to another therapist.

apologize: Omluvila se, že přišla pozdě.She apologized for being late.

back: Vrátila se do postele.She went back to bed.

be: Nikdy tam ještě nebyla.She has never been there.

before: Děti jsou pro ni přednější než práce.Her children come before her job.

belie: Její mladá tvář neodpovídá jejímu skutečnému věku.Her young face belies her true age.

between: Stála mezi dvěma stromy.She stood between two trees.

blister: Její dítě je pěkný spratek.Her child is a little blister.

bound: Určitě to ví.She's bound to know.

but: Nemohla jinak, než mu gratulovat.She could not but congratulate him.

captivate: Byl uchvácen její krásou.He was captivated by her beauty.

catch on: Nezdá se, že by to chápala.She doesn't seem to catch on.

close: Přiblížila se.She moved closer.

complain: Stěžovala si na bolest hlavy.She complained of headache.

could: Kdybys s ní mluvil, mohl bys jí to říct.If you spoke to her, you could tell her.

disinterested: O jídlo neměla vůbec zájem., Jídlo jí bylo lhostejné.She was disinterested in food.

do: Nevěděl jsem, že má nůž.I didn't know she had a knife.

doesn't: Ona neví.She doesn't know.

domesticated: Ona není moc do domácnosti.She isn't very domesticated.

down: Leží s chřipkou., Sklátila ji chřipka.She's down with the flu.

either: Buď půjde ona, nebo já.Either she goes or I go.

even: Ačkoli je unavená, přišla.Even though she's tired she came.

face: Smutně se na něj podívala.She looked at him with a sad face.

familiarity: Neměl bys ji oslovovat tak důvěrně.You should not address her with such familiarity.

fashion: Obléká se podle poslední módy.She dresses in the latest fashion.

feel: Cítil dotyk její nohy na své.He felt her leg against his.

find: Připadá jí to těžké.She finds it difficult.

fine: Patří mezi nejlepší herečky.She's one of the finest actresses.

fix: Upřela na mě zrak.Her eyes fixed on me.

for: Na modelku je moc tlustá.She is too fat for a model.

forget: Zapomeň na ni.Forget about her.

get: Snažil jsem se s ní zkontaktovat.I tried to get in touch with her.

get back: Nemohla znovu usnout.She couldn't get back to sleep.

give: Učí angličtinu., Dává hodiny angličtiny.She gives English lessons.

give up: Přestala kouřit.She gave up smoking.

go: Šla nakupovat.She went shopping.

hair: Nechala se ostříhat.She got her hair cut.

hard: Té se těžko zavděčíš. je nesnadné ji něčím potěšitShe's hard to please.

have: Ona má moje pero!She has my pen!

her: Řekl jsem jí o tom.I told her about it.

herself: Je schopná se uživit (sama).She is able to support herself.

homesick: Stýská se jí po domově.She's homesick.

impressed: Zapůsobilo to na ni.She was impressed by it.

in: žena tak kolem šedesátkya woman in her sixties

insist: Trvala na tom, abych tam byl.She insisted on my being there.

insistent: (Tvrdě) trvala na tom, že ...She was insistent that ...

it: Opustila dítě poté, co se narodilo.She left the child after it was born.

keen: Strašně rád bych ji viděl.I'm keen on seeing her.

keep: Zůstal jsem s ní ve styku.I kept in touch with her.

kind: Byla nějak smutná.She was kind of sad.

device: nechat koho, ať si dělá co chce/poradí/ jak umí, dát úplnou volnost komuleave sb to his/her own devices

dát: dát komu výpověďgive sb his/her notice

přeskočit: komu přeskočilosb has gone crazy, sb lost his/her marbles, sb went nuts/bananas/BrE bonkers, z náporu ap. sb cracked up

vrátit: vrátit peníze komupři reklamaci refund sb's money, give sb his/her money back, uhradit výlohy reimburse sth

výpověď: dát komu výpověďgive sb his/her notice, hovor. fire sb

vyvést: vyvést koho z míryput sb out of countenance, disconcert sb, hovor. a poplést put sb off his/her stroke

aby: Zopakoval to, aby to pochopila.He repeated it for her to understand.

: Ať se snažila jakkoli ...However much/No matter how she tried ...

bezva: Je to bezva holka.She's a great girl.

bouchat: Bouchala na dveře.She was banging/pounding on the door.

bouchnout: Bouchla dveřmi.She slammed/banged the door.

brát: Neber ji s sebou.Don't take her with you.

být: Ten kabát je její.The coat belongs to her/is hers.

ceknout: Ani necekla.She didn't even peep.

černoška: Je to černoška.She is black.

do: Šla do školy.She went to school.

dojem: Udělala na mne opravdu dojem.She really impressed me.

dojetí: Hlas se jí chvěl dojetím.Her voice trembled with emotion.

dokázat: Nedokáže to pochopit.She is unable to understand it.

doprovodit: Doprovodil ji domů.He walked her home.

dostihnout: Brzy jsem ji dostihl.I caught up with her soon.

doušek: Dala si doušek čaje.She took a gulp/swallow of tea.

dovolat se: Pomoci se nedovolala.Her cries for help were not answered.

hádat: Hádal bych jí tak 40.I would guess her age at about 40.

hezky: Vypadala hezky.She looked nice.

hrozit: Hrozí jí nebezpečí.She is in danger.

hrubý: Byl k ní hrubý jako vždy.He was rude to her as usual.

chvíle: Měla by se každou chvíli vrátit.She should be back any minute (now).

chytrý: Je mnohem chytřejší, než vypadá.She is much cleverer than she looks.

jako: Pracovala jako učitelka.She worked as a teacher.

jaký: Jaká je?What is she like?

jednat: Jedná s ním jako s miminem.She treats him like a baby.

její: Já na jejím místě ...If I were her ...

ještě: Ještě tu knihu má.She still has the book.

ji: Zbil ji.He beat her up.

: Předej jí to.Hand it over to her.

jít: Jde jí to.She is good at it., vede si dobře She is doing well.

již: Již tady nebydlí.She doesn't live here any more.

kromě: Kromě toho, že je pěkná, má ...Besides being beautiful she has ...

křičet: Křičela o pomoc.She cried for help.

kulatý: Má kulatý obličej.She has a round face.

lázně: Jela do lázní.She went to a spa.

lehnout (si): Lehla si na zem.She lay down on the floor.

milovat: Miluje pizzu.She loves pizza.

místo: Místo toho šla domů.She went home instead.

moc: Moc mi na ní záleží.I care about her a lot.

muset: Ta musí být pěkně hloupá!She must be pretty stupid!

nabrat: Nabrala si pár jablek z košíku.She took some apples from the basket.

najít: Její tělo našli v ...Her body was found in ...

naléhat: Naléhala na něj, aby jí to řekl.She urged him to tell her.

nalít: Nalila mi šálek kávy.She poured me a cup of coffee.

napodruhé: Napodruhé se jí to povedlo.She made it at the second go.

nasednout: Nasedla do autobusu.She got on the bus.

naschvál: Udělal jí to naschvál.He did it to spite her.

naštvat se: Pěkně se na něj naštvala.She got pretty mad at him.

natáhnout: Natáhla si rukavice.She pulled her gloves on.

náušnice: Nosí náušnice.She wears earrings.

nechat: Nechal ji kvůli jiné dívce.He left her for another girl.

nějak: Byla nějak smutná.She was kind of sad.

nevolno: Udělalo se jí nevolno.She became unwell., od žaludku She went sick.

nimi: Byla mezi nimi.She was among them.

obarvit: Obarvila si vlasy.She dyed/coloured her hair.

obžalovat: Bude obžalována z podvodu.She will be charged with fraud.

odejít: Odešla do práce.She (has) left for work.

okouzlující: Je to okouzlující dívka.She's a charming girl.

ona: Ona už odešla.She has left already.

opálit se: Pěkně se opálila.She got a nice tan.

oslovit: Oslovil ji křestním jménem.He called her by her first name.

otřást: Její smrt jím otřásla.He was shaken by her death.

ovázat: Ovázal jí podvrtnutý kotník.He bandaged her sprained ankle.

ovládat: Ovládá oba jazyky bezvadně.Her command of both languages is perfect.

pamatovat se: Pamatuješ se na ni?Do you remember her?

pít: Po její smrti začal pít.He took to drink after her death.