Hlavní obsah

lay [leɪ]

Slovesopt&pp laid

  1. položit, uložit, klástShe laid her hand on his shoulder.Položila mu ruku na rameno.lay stress on sthklást důraz, zdůrazňovatlay siege to(začít) obléhat
  2. prostřít stůlBrE lay the tableprostřít (na) stůlAmE= set
  3. pokládat, položit koberec, potrubí ap.lay trackpoložit koleje
  4. nastražit, položit pastlay for sbpolíčit na koho
  5. snést, snášet vejce
  6. přisuzovat, přičítat, připisovat vinu ap.lay the blame on sbsvést vinu na koholay charges against sbvznést obvinění proti komu policie
  7. I'd lay odds that he'll win.Vsadil bych si, že vyhraje.hovor. lay bets/odds/money on sthi přen. vsadit (si), sázet na co pevně věřit ap.
  8. sb vulg. šoustat, píchat koho souložitget laid(za)píchat (si), (za)šoustat (si)
  9. on sth vsadit na co

Slovesopt&pp laid

Vyskytuje se v

ahead of: lie ahead of sbležet před kým, čekat na koho událost

ambush: lie in ambushčíhat v záloze/úkrytu

arm: lay down one's armssložit zbraně vzdát se

bare: lay sth bareodhalit, obnažit, vyjevit co co bylo skryté

bed: sb has made their bed, and now they must lie in itjak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky sní

door: lay sth at sb's doorpřipisovat na vrub, obviňovat koho z čeho, hovor. házet na triko komu/co

hand: get/lay one's hands on sthpřijít k čemu, získat, sehnat co

lay before: lay sth beforesb form. předložit komu co, přednést plán, návrh, informaci

lay up: be laid upbýt odstavený auto, loď ap.

lie: lie one's way outof sth vylhat se z čeho

lie: give the lie to sthukázat nepravdivost čeho, popřít, vyvrátit co tvrzení ap.

low: lay sb lowsklátit koho nemoc

rest: be laid to restbýt pohřben, být uložen k (věčnému) odpočinku

siege: lay siegeto sth začít obléhat co, obklíčit co policie, vojáci, novináři ap.

waste: lay waste(to) sth (z)pustošit, (z)devastovat, zničit co

back: lie on one's backležet na zádech

blatant: blatant lienehorázná lež

fallow: lie fallowležet ladem

foundation: lay the foundations for sthpoložit základy čeho

full-length: lie full-lengthležet natažený/jak dlouhý tak široký

hold: lay hold of sthuchopit, popadnout co, chopit se čeho, přen. pochopit co, porozumět čemu

laid-back: laid-back guypohodář

lay about: lay about osfohánět se zbraní

lay up: hovor. be laid up with sthmuset ležet, zůstat v posteli s čím kvůli nemoci

lie: lie awakebdít, nespat vleže v posteli

lie: lie overbýt odložený záležitost na příště

lie: lie forgotten/hiddenbýt zapomenutý/ukrytý

lie: success lies in sthúspěch spočívá v čem

lie: lie heavy on sbtížit koho

lie: tell lieslhát

lie: form. pack of liessnůška lží

lie down: be lying downležet

lie down: do sth lying downdělat co vleže

lie-down: have a lie-downna chvilku si lehnout/se natáhnout

lying: lying on backleh na zádech

new: new-laidčerstvě snesený vejce

outright: outright lievyložená lež

patent: patent lieočividná lež

prone: lie proneform. ležet na břiše

proposal: lay a proposal before the Housepředložit sněmovně návrh (zákona)

stress: lay stress on sthklást důraz na co

downwards: lie face downwardsležet obličejem dolů

emphasis: place/put/lay great emphasis on sthklást velký důraz na co

hand: They used whatever they could lay their hands on.Použili cokoliv jim přišlo pod ruku.

lie: The town lies in ruins.Město je v troskách.

lie-in: I had a lie-in today.Dneska jsem si přispal.

rub: There's the rub!, Therein lies the rub!V tom je ta potíž!, Tam je zakopaný pes! to je ten problém

břicho: ležet na břišelie prone

důraz: klást důraz na colay/put stress/emphasis on sth

kladení: kladení věncůwreath laying (ceremony)

klást: klást věncelay wreaths

klást: klást základylay foundations

kompetence: být v čí kompetenci, spadat/náležet/patřit do čí kompetencelie/fall within sb's authority

ladem: ležet ladem pole ap.lie fallow

leh: leh na břišeprone position, lying on one's stomach

lež: nevinná/milosrdná lež dobře míněnáwhite lie

lež: detektor lžilie detector, polygraph

ležet: ležet na břišelie prone/prostrate

ležet: ležet na zádechlie on one's back

nárok: činit si nárok na colay claim(s), lodge a claim to sth

rozptýlit: rozptýlit obavydispel fears, put/lay fears to rest

snůška: snůška lžípack of lies

stůl: prostřít stůllay/set the table

svalit: svalit vinu na kohoput/lay/pin the blame on sb

troska: být v troskách město, hospodářství ap.lie in ruins

uložit se: uložit se k spánkulie down to sleep, jít spát go to bed

základ: i přen. položit základy čeholay the foundations of sth

zásoba: (u)dělat (si) zásoby čeho, nakoupit co do zásobystockpile sth, hl. tajně hoard sth, lay in sth, stock up on/with sth

háček: V tom je právě ten háček!Therein lies the rub!

klást: klást vejcelay eggs

lehnout (si): Lehla si na zem.She lay down on the floor.

ležet: Ležel na zemi.He was lying on the ground.

lhát: Nelži mi!Don't lie to me!

natáhnout: natáhnout kobereclay a carpet