Hlavní obsah

přestat

Dokonavé sloveso

  1. (nečinit) s čím stop, quit (doing) sthform. cease to do sth, leave off doing sth(ukončit) endform. discontinue sthPřestal kouřit.He quit smoking.Přestaň (s tím)!Stop it!, Cut it out!, Stow it!, Cheese it!, hovor. Lay off!Přestaň si dělat legraci.Stop joking.
  2. (pominout) cease, stop(přejít) passPřestalo pršet.The rain has stopped., It ceased to rain.

Vyskytuje se v

ovládat se: přestat se ovládatlose one's self-control, forget osf, ztratit nervy lose one's temper, hovor. flip one's lid/top

: Řekni mu, ať přestane.Tell him to stop.

litovat: Přestaň se litovat!Stop feeling sorry for yourself!

říct: Řekni mu, ať přestane.Tell him to stop.

vymlouvat se: Přestaň se vymlouvat!Stop making excuses!

vyrábět: Produkt se přestal vyrábět ...The product was discontinued ...

air: go off the airskončit vysílání, přestat vysílat

banish: banish the thought of sthzažehnat myšlenky na co, přestat myslet na co

cold turkey: go cold turkeypřestat nárazově kouřit ap.

develop: develop a faultpřestat správně fungovat, začít zlobit, mít závadu přístroj ap.

disinterested: become disinterested in sthztratit/přestat jevit zájem o co

dismiss: dismiss sth from one's mindpustit z hlavy co, přestat myslet na co

disuse: fall into disusepřestat být (po)užíván titul ap.

existence: pass/go out of existencezaniknout, přestat existovat

hiding: come out of hidingpřestat se skrývat

knock off: Knock it off!Nech toho!, Přestaň s tím!, Vykašli se na to!

off: be off sthpřestat brát, už nebrat/nepožívat/nekonzumovat co drogu ap.

out: go outzhasnout, přestat svítit světla, vyhasnout, uhasnout oheň

poise: lose one's poisepřestat se ovládat

quit: quit smokingpřestat kouřit

corner: We'll have to cut corners.Budeme se s tím muset přestat párat.

cut: Cut it out!Přestaň s tím!, Nech toho!, Kašli na to!

fire: Stop firing!Přestaňte střílet!

fuss: Stop fussing.Přestaň z toho dělat vědu., Přestaň to tak řešit.

give up: She gave up smoking.Přestala kouřit.

leave off: Let's start from where we left off.Začneme tam, kde jsme přestali.

stop: Stop it!Přestaň!, Nech toho!

stop: The rain has stopped.Přestalo pršet.

tell: I told you to stop.Říkal jsem ti, abys přestal.

unless: Unless you stop it ...Pokud s tím nepřestaneš ...