Hlavní obsah

find [faɪnd]

Slovesopt&pp found

 1. sb/sth najít, objevit, vypátrat koho/coHis body was found last week.Jeho tělo bylo nalezeno minulý týden.hard to findtěžko k nalezení
 2. be found nacházet se, vyskytovat se, nalézat se co kde živočich ap.
 3. osf doing sth přistihnout se při čem, uvědomit si, zjistit o soběHe found himself unable to leave.Zjistil, že není schopen odejít.
 4. osf in sth ocitnout se, octnout se kde v situaci ap.
 5. sb in/doing sth zastihnout koho kde/při čem událost ap.
 6. zjistit, uvědomit si fakt, pravdu ap.
 7. be found práv.být shledán nevinným ap.He was found guilty of ...Byl shledán vinným z ...
 8. shledávat koho/co jakým, připadat, zdát se co komu jakéShe finds it difficult.Připadá jí to těžké.
 9. sth in sth nacházet co v čem potěšení, útěchu ap.
 10. sth for/to do sth najít si, sehnat, získat co čas, peníze ap.

Fráze

 1. find one's way najít cestu, trefit kamfind one's way (a)round sth(z)orientovat se, vyznat se kde

Vyskytuje se v

find: nacházet se, vyskytovat se, nalézat se co kde živočich ap.be found

find out: zjistit, přijít na, vypátrat co důkaz ap.find sth out

foot: zorientovat se v čem, rozkoukat se, rozkoukávat se v nové situacifind one's feet in sth

ground: najít společnou řeč oblast shodyfind common ground

voice: být (znovu) schopen/schopna slova po úleku ap.find one's voice

courage: odvážit se/najít odvahu udělat cofind/muster the courage to do sth

favour: získat (si) přízeň koho/čeho, naklonit si kohofind/win favour with sb/sth

guilty: shledat koho vinným z čehofind sb guilty of sth

loophole: vyhnout se placení danífind a tax loophole

object: nalezená věcobject found

offending: pohoršovat se nad čímfind sth offending

plaintiff: rozhodnout ve prospěch žalobcefind for the plaintiff

quest: snaha o nalezení čehoquest to find sth

any: ... pokud nějaký najdu.... if I find any.

anything: Našel jsi něco?Did you find anything?

attached: v příloze najdete e-mailuvýp. find attached

have: Budeme ho muset najít.We'll have to find him.

it: To já jsem ho našel.It was I who found him.

none: Hledal jsem informace a nenašel žádné.I was seeking information and found none.

relaxing: U vaření si prý odpočine.She finds cooking relaxing.

repugnant: Ta myšlenka se mi naprosto příčí.I find that idea totally repugnant.

to: Probudil se a zjistil ...He woke up to find ...

unfunny: Jeho poznámky mi nepřipadaly vůbec vtipné.I found his comments most unfunny.

way: Nemohl najít cestu., Bloudil.He couldn't find his way.

wanting: nesplňovat požadavky, neodpovídat standardu, nevyhovovatbe found wanting

nález: ztráty a nálezyBrE lost property (office), AmE lost and found (office)

odbyt: jít dobře na odbytsell well, hovor. sell like hot cakes, be in high demand, find a ready market

protivit se: komu se protiví cosb finds sth disgusting/revolting

správný: najít to správné slovofind the right word

uplatnit se: pracovně se uplatnitfind employment

zachutnat: komu zachutnalo cosb began/came to like sth, chutnalo sb found sth delicious/tasty

zatěžko: komu je zatěžko udělat cosb finds it difficult to do sth, it's difficult for sb to do sth

ztráta: ztráty a nálezy odděleníBrE lost property (office), AmE lost and found (office)

být: Je mi to divné.I find it strange.

dozvědět se: Dozvěděl se to.He found out (about it).

hnusit se: Hnusí se mi to.I find it revolting/disgusting.

jinak: Jak jinak to mohu najít?How else can I find it?

k, ke, ku: Není to (nikde) k nalezení.It is nowhere to be found.

-li: Najdeš-li ho, zavolej mi.In case you find him call me.

najít: najít cestu kamfind one's way swh

namluvit: namluvit si děvče/chlapcefind a girlfriend/boyfriend

nevinný: Byl shledán nevinným.He was found not guilty.

nikdo: Tady nikoho nenajdeme.We won't find anybody here.

ocitnout se: Ocitli jsme se ve zvláštní situaci.We find ourselves in a strange situation.

ošklivit se: Oškliví se mu to.He finds it disgusting.

pokládat: Nepokládám to za nutné.I don't find it necessary.

pokud: ... pokud to nenajdeš.... unless you find it.

shledat: Byl shledán (ne)vinným.He was found (not) guilty.

uznat: práv. Byl uznán vinným.He was found guilty.

vinný: Byl shledán vinným z ...He was found guilty of ...

záminka: najít si záminku pro cofind a pretext to do sth

zamlouvat se: komu se zamlouvá cosb likes sth, sth appeals to sb, sb finds sth appealing

zaujmout: Co mě zaujalo ...What I found interesting ...

zdát se: Nezdá se mi to zábavné.I don't find it funny.

zjistit: Zjistím vám to.I'll find it out for you.

fact-finding: vyšetřovací komisefact-finding commission

tear away: tear osf away from sthodtrhnout se, odloučit se, odpoutat se od čeho nerad ap.