Hlavní obsah

made [meɪd]

Související hesla

pt&pp of make

Fráze

  1. hovor.have (got) it made být za vodou uspět ap.

Vyskytuje se v

acquaintance: make sb's acquaintance, make the acquaintance of sbseznámit se s kým, navázat známost s kým

allowance: make allowance(s) for sthbrát ohled(y) na co, přihlížet k čemu, zohlednit co polehčující okolnosti ap.

amend: make amendsodčinit (napáchané), vynahradit (to) komu, odškodnit koho

bed: sb has made their bed, and now they must lie in itjak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky sní

bed: make the/one' bedustlat (si) (postel)

beeline: make a beeline for sthnamířit si to přímo, jít rovnou k čemu

best: make the best of sthvytěžit maximum z čeho, zachránit, co se dá, co nejlépe využít co z toho mála, co je

big: make it biguspět, dotáhnout to daleko, prorazit

blood: make sb's blood boilnaštvat koho, zpěnit krev komu, přivést koho do varu

bolt: make a bolt for itvzít do zaječích, vzít roha, utéct

breast: make a clean breast of sthupřímně přiznat co, doznat (se) k čemu

buck: make a quick/fast bucksnadno přijít k prachům, rychle vydělat/zbohatnout často nepoctivě

certain: make certain (that ...)ujistit se, zajistit co, přesvědčit se (, že ...) udělat vše, aby

change: make changerozměnit komu bankovku ap.

clear: make sth cleardát jasně najevo, jasně říct, ozřejmit co

comeback: make a combackvrátit se na scénu, znovu přijít do módy

commitment: make a commitment to do sthzavázat se k čemu, přislíbit co

contact: make contact with sbnavázat kontakt s kým

crawl: make sb's skin crawlnahánět husí kůži, hnusit se komu

creep: give sb the creeps, make sb's flesh creepnahánět hrůzu komu, děsit koho

day: make sb's dayudělat radost komu

demand: make demands on sbklást nároky na koho, zatěžovat koho časově ap., být náročný na čas, energii ap.

difference: make a (lot of) differencemít (velký) význam, být k něčemu/užitečný, pomoci čemu, v čem

distinction: draw/make a distinctionbetween sth and sth dělat/činit rozdíl, rozlišovat mezi čím a čím

effort: make the effort to do sthpřemoci se a, donutit se udělat co

end: make (both) ends meet(sotva) vycházet s penězi, stěží vyžít

face: make/pull a faceudělat obličej zašklebit se ap.

fool: make a fool of sb(u)dělat hlupáka, dělat si blázny z koho

fool: make a fool of osfudělat ze sebe blbce, ztrapnit se, zesměšnit se

friend: make friends with sbspřátelit se, seznámit se, skamarádit se s kým

from: made from sth(vyrobený) z čeho z dané hmoty, látky ap.

fun: make fun of sb/sth, poke fun at sb/sthdělat si legraci z koho/čeho, posmívat se komu, zesměšňovat koho/co

fuss: make a fuss, kick up a fuss about sth(u)dělat dusno/scénu, (začít) vyvádět, rozčilovat se kvůli čemu

grade: make the gradeuspět, dokázat to

hair: make sb's hair stand on endnahánět hrůzu komu až vlasy vstávají hrůzou

hash: make a hash of sthzpackat, zbabrat, zmrvit co

haste: make hastespěchat, pospíchat

hay: make hay (while the sun shines)kout železo, dokud je žhavé

headline: hit/make/grab the headlineszískat/upoutat/mít velkou publicitu/pozornost (médií), dostat se na titulní stránky (novin)

headway: make headwayin (doing) sth pokročit, (u)dělat pokrok(y) v čem

history: make historyzapsat se do dějin, psát dějiny velkým činem

home: Make yourself at home.Udělejte si pohodlí., Jako doma.

impression: make an impressionudělat dojem, zapůsobit

inroads: make inroads into/on sth(neblaze) zasahovat do čeho, mít neblahý vliv, přen. útočit na co

joke: make a joke of sthzlehčovat vážnou věc, dělat si legraci z čeho

light: make light of sthzlehčovat co, zlehčit co, brát na lehkou váhu co

love: make love to sbmilovat se s kým mít pohlavní styk

make: make sth of sth(u)dělat co jak, zvládnout, povést se co jak

make: make (as if) to do sthdělat jakože co předstírat

make: be madeof/from sth být udělaný z čeho

make: make do with sthvystačit si s čím, spokojit se s čím

make: make like sb/sthdělat jakoby/jakože co, hrát si na, napodobovat koho/co

make: be on the makejít si tvrdě za svým, přen. zkoušet to, snažit se (za každou cenu) prosadit hl. nemorálními metodami ap.

make: put the make on sbzkoušet to na koho, vyjet po kom sexuálně

make: make itswh dostat se, dorazit kam včas, stihnout to kam

make: make itzvládnout to, dokázat to, uspět o obtížném

make: cannot make itto sth nemoci přijít/dorazit/dostavit se kam na schůzku ap.

make into: make sth intosth přetvořit co v co, udělat z čeho co

make out: make out a casefor sth prosazovat, obhajovat co, uvést argumenty pro co svoje postoje, zájmy ap.

make out: be making outdařit se, vést si

make up: make osf/sb up(na)líčit (se), (na)malovat (se)

make up: make (it) upsmířit se, udobřit se

make up: make up a bedustlat k spaní

make up: make up one's mindrozhodnout se vybrat si ap.

make up to: make it up tosb vynahradit to, oplatit to komu, revanšovat se komu

making: in the makingrodící se, budoucí, blížící se pohroma, hvězda ap.

mark: make one's markprosadit se, prorazit, dát o sobě vědět

matter: make matters worseještě zhoršit situaci

mind: make up one's mindrozhodnout se, rozmyslet se

misery: make sb's life a miserydělat komu ze života peklo

molehill: be making a mountain out of a molehilldělat z komára velblouda, zveličovat to

money: make moneyvydělávat (peníze), přijít k penězům

most: make the most of sthvytěžit co nejvíce z čeho, co nejlépe využít čeho

out of: made out ofvyrobený z čeho materiálu ap.

own: make sth one's ownspojit své jméno s čím, být spojován co s kým, i přen. přivlastnit si co osoba dílo

peace: make one's peace with sb(u)smířit se, uzavřít mír s kým

point: make/prove one's pointdokázat/prokázat/potvrdit, že má(m) pravdu kdo

point: make a point of doing sth, make it a point to do sthzakládat si na čem, dát si záležet na čem, dělat co okatě

presence: make one's presence feltdát o sobě vědět, upozornit na sebe

run: (make a) run for itzdrhnout

scene: make a sceneudělat (hysterickou) scénu, dělat scény

sense: make sensedávat smysl být pochopitelný

sense: make sense of sthporozumět čemu, pochopit smysl čeho, chápat co

sense: make sensemít smysl být rozumný

short: make short work of sb/sthudělat krátký proces, nemazat se, nepárat se s kým/čím

snappy: Make it snappy!Hoď sebou!, Pohni (si)!

splash: make a splashzviditelnit se, upozornit na sebe, udělat dojem

stern: be made of sterner stuffbýt tvrdý/nezlomný/k neudolání povahou

sure: make sure (that)zajistit, udělat vše proto, (aby) že se něco stane

sure: make sure (that)ujistit se, ubezpečit se, přesvědčit se