Hlavní obsah

udělaný

Vyskytuje se v

udělat: udělat siutvořit si

blbec: udělat z koho blbcemake a fool (out) of sb, make sb look stupid, napálit cod sb, ponížením make sb look small

domácí: udělat si domácí úkol(y)/úlohydo one's homework

dopředu: (u)dělat co (dost) dlouho dopředudo sth well in advance

chyba: udělat chybusplést se make a mistake, šlápnout vedle go wrong, dopustit se omylu commit a fault

kopie: udělat kopii čehomake a copy of sth

legrace: (u)dělat co z legracedo sth for fun/a laugh/a joke/a lark

melír: nechat si udělat melírget highlights, have/get one's hair highlighted

milostivě: milostivě udělat co ráčitdeign to do sth

míra: udělat co na mírumake sth to measure

místo: udělat komu/čemu místomake space for sb/sth

nabídka: udělat nabídkumake an offer, v dražbě make a bid

násilí: (udělat) co násilím(do) sth by force

objednávka: zadat/udělat objednávku u kohoplace an/put in one's order with sb

objednávka: udělaný na objednávkumade to order

ostuda: (u)dělat ostudu komudisgrace sb, embarrass sb, bring shame on sb, BrE let the side down, ztrapnit ap. show sb up

paroháč: udělat paroháče rukoumake a cuckold sign

recese: udělat co z recesedo sth for a joke

truc: udělat co komu na trucdo sth to spite sb

udělat: udělat gestomake a gesture, nemyslet vážně form. posture

udělat: udělat co místo kohodo sth in sb's stead

udělat: udělat komu dobředo sb good, hovor. velmi do sb the world of good

udělat: udělat čajmake (some) tea

udělat: udělat chybumake a mistake, go wrong, put a foot wrong

udělat: udělat fotku vyfotittake a picture

udělat: udělat ksicht/obličejmake/pull a face

udělat: udělat nepořádek/binec v čemmake a mess of sth, muddle sth

udělat: udělat radost komuplease sb, povzbudit cheer, hovor. make sb's day

udělat: udělat si přestávkutake a (short) break

udělat: udělat si čas na koho/comake time for sb/sth

udělat: udělat scénu hysterickoumake a scene

udělat: udělat ostudu komurodině, známým ap. let the side down, disgrace sb

udělat: udělat zkouškypass the exams

výjimka: udělat výjimkumake an exception

vyjížďka: udělat si vyjížďkugo for a ride

vztek: udělat co ze vztekudo sth in rage

zásoba: (u)dělat (si) zásoby čeho, nakoupit co do zásobystockpile sth, hl. tajně hoard sth, lay in sth, stock up on/with sth

zkouška: udělat/složit zkouškupass an exam

zkouška: neudělat zkouškufail an exam

blbost: Neudělej nějakou blbost.Don't do anything stupid.

cokoli: Udělal bych cokoli.I would do anything.

cože: Cože jsi (udělal)? překvapení nebo přeslechnutíYou (did) what?

do: udělat díru do čehomake a hole in sth

dojem: udělat dobrý dojem na kohomake a good impression on sb

dojem: Udělala na mne opravdu dojem.She really impressed me.

dostat: Dostal jsem chuť udělat to.I suddenly felt like doing it.

dovolená: vzít/udělat si dovolenoutake a holiday/AmE vacation

fotka: udělat fotku koho/čehotake a photo

chtít: Chcete, abych to udělal?Do you want me to do it?

chyba: Udělal jsi chybu.You made a mistake.

jenž, jež: ten, jenž to udělalthe one who did it

když: Když to udělal, ...When he had done that..., Having done that...

krok: udělat kroktake a step

laskavost: Udělal/Prokázal byste mi laskavost?Would you do me a favor?

maximum: udělat maximum, aby ...do one's best/utmost to ...

mezera: udělat mezeru v textuleave a blank space

mít: Mám to udělat?Shall/Should I do it?

moct: Co pro vás mohu udělat?What can I do for you?

moct: Kdo to mohl udělat?Who could have done it?

mžitka: Udělaly se mu mžitky před očima. z rány ap.It made him see stars.

naschvál: Udělal jí to naschvál.He did it to spite her.

nával: Udělal to v návalu vzteku.He did it in a fit of anger.

něco: Uděláte pro mě něco?Will you do me a favour?

nejlépe: Udělal to, jak nejlépe dovedl.He did it as best he could.

nevolno: Udělalo se jí nevolno.She became unwell., od žaludku She went sick.

nuda: udělat co (čistě) z nudydo sth out of (sheer) boredom/to kill time

nutkání: mít nutkání udělat cofeel/have an urge to do sth

peklo: udělat komu ze života peklomake sb's life hell

piknik: (u)dělat si piknik(have a) picnic

pohodlí: Udělejte si pohodlí.Make yourself comfortable/at home.

pokusit se: Pokusím se (to udělat).I will try (to do it).

pomoct: Pomůžeš mi to udělat?Will you help me do it?

potřebovat: Potřebuji, abys pro mne něco udělal.I need you to do something for me.

pro: Uděláš to pro mne?Will you do it for me?

proč: Nevím, proč to udělal.I don't know why he did it.

prostě: Prostě to udělej.Just do it.

předpokládat: Předpokládal jsem, že to uděláš.I supposed you would do it.

přemet: udělat přemetdo a handspring

přestávka: Uděláme si přestávku.Let's have/take a break.

radost: udělat komu radostmake sb happy, please sb

ryska: udělat si rysku na čemmake a score on sth, score sth

salto: udělat salto(turn a) somersault

snímek: udělat snímektake a picture

solidarita, solidárnost: udělat co ze solidaritydo sth out of solidarity

spíš: Tím spíš bys to měl udělat.One more reason (for you) to do it.

správně: udělat co správnědo sth (in) the right way

správný: udělat správné rozhodnutímake the right decision

stejně: Stejně to udělám!I will do it anyway!

stojka: udělat stojkudo a handstand

svíčka: sport. udělat svíčkudo a shoulder stand