Hlavní obsah

chyba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (omyl) mistake(nesprávnost) error(zavinění) fault(hloupá) blunderUdělal jsi chybu.You made a mistake.Čí je to chyba?Whose fault is it?, Who's to blame?moje chybamy fault, AmE, hovor. my badpravopisná chybaspelling mistake, misspelling, incorrect spellingudělat chybu(splést se) make a mistake, (šlápnout vedle) go wrong, (dopustit se omylu) commit a fault
  2. (závada) flaw(kaz) defect

Vyskytuje se v

hrubý: hrubá chybagross error, serious mistake

pravopisný: pravopisná chybaspelling mistake

školácký: školácké chybybeginner's/elementary mistakes

udělat: udělat chybumake a mistake, go wrong, put a foot wrong, fault, blunder, přen. stumble, trip, z nepozornosti nod

vychytat: vychytat chyby kde v systému ap.debug sth, doladit fine-tune sth, troubleshoot sth

výpočetní: výpočetní chybacomputational error

nadělat: Nadělal spoustu chyb.He made a lot of mistakes.

narazit: Narazil jsem na dvě chyby.I came across two errors.

nasekat: nasekat spoustu chybmake many mistakes

uznat: uznat (svou) chybuadmit one's mistake

věcný: věcná chybafactual error

výpočet: chyba ve výpočtucalculation error

clerical: administrativní chybaclerical error

computational: výpočetní chybacomputational error

err: udělat hrubou chybuerr gravely

error: udělat chybu, dopustit se chybymake an error

instrumental: chyby měřících přístrojůinstrumental errors

make: udělat chybumake a mistake

margin: tolerance chyby, možná odchylka, možná chybamargin for error

message: hlášení chyby, chybová hláškavýp. error message

mistake: pravopisné chybyspelling mistakes

printer: tisková chybaprinter's error

spelling: chybný pravopis, pravopisná chyba, chyba v pravopisuspelling mistake

technical: formální chybapráv. technical error

check: Zkontrolujte, zda nejsou v textu chyby.Check the text for errors.

mine: Byla to jeho chyba, ne moje.It was his fault, not mine.

theirs: Byla to jeho chyba, ne jejich.It was his fault, not theirs.

whose: Čí to je chyba?Whose fault is it?

bitten: kdo se jednou spálil, podruhé si dá pozor, chybami se člověk učíonce bitten, twice shy

find: kritizovat koho/co, peskovat co, hledat chyby na kom/čemfind fault with sb/sth

chyba: pravopisná chybaspelling mistake, misspelling, incorrect spelling

tu: tu - tam, kde - tu, tu - ondezde - tam ap. here - there

blízký: Kde je nejbližší nemocnice?Where is the nearest hospital?

brát se: Kde se tady bereš?What are you doing here?, What brings you here?

bydlet: Kde bydlíš? trvaleWhere do you live?

jinde: Kde jinde?Where else?

kde: Kde bydlíš?Where do you live?

narodit se: Kde jsi/jste se narodil?Where were you born?

pracovat: Kde pracuješ?Where do you work?

sehnat: Kde seženu tu knihu?Where can I get the book?

strávit: Kde strávíte dovolenou?Where are you going to spend your holiday?

ti, ty, ta: Kde jsou ty papíry?Where are the papers?

tušit: Netušíte náhodou, kde...?Do you happen to know where ...?

váznout: Kde to vázne?What is the catch/hitch?

vězet: Kde vězíš?Where have you been?, What took you so long?

vysadit: Kde vás mám vysadit?Where shall I drop you off?

zdržovat se: Nevím, kde se teď zdržuje.I don't know his whereabouts.

applicable: kde lze uplatnit, v příslušných případech, pokud se vztahujewhere applicable

necessary: kde je třebawhere necessary

be: Kde jsi včera byl?Where were you yesterday?

born: Kde jsi se narodil?Where were you born?

get: Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.They had to get aid to where it was most needed.

leave off: Začneme tam, kde jsme přestali.Let's start from where we left off.

live: Kde bydlíte? nastáloWhere do you live?

meet: Kde si dáme sraz?Where shall we meet?

stay: Kde bydlíte? v kterém hotelu ap.Where are you staying?

wherever: Kde jsi vlastně byl?Wherever have you been?