Hlavní obsah

making [ˈmeɪkɪŋ]

Vyskytuje se v

allowance: make allowances for sthbrát ohled(y) na co, přihlížet k čemu, vzít v úvahu co polehčující okolnosti ap.

amend: make amendsodčinit (napáchané), vynahradit (to) komu, odškodnit koho

bed: sb has made their bed, and now they must lie in itjak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky sní

beeline: make a beeline for sthnamířit si to přímo, jít rovnou k čemu

best: make the best of sthvytěžit maximum z čeho, zachránit, co se dá, co nejlépe využít co z toho mála, co je

big: make it biguspět, dotáhnout to daleko, prorazit

blood: make sb's blood boilnaštvat koho, zpěnit krev komu, přivést koho do varu

bolt: make a bolt for itvzít do zaječích, vzít roha, utéct

breast: make a clean breast of sthupřímně přiznat co, doznat (se) k čemu

buck: make a quick/fast bucksnadno přijít k prachům, rychle vydělat/zbohatnout často nepoctivě

certain: make certain (that ...)ujistit se, zajistit co, přesvědčit se (, že ...) udělat vše, aby

change: make changerozměnit komu bankovku ap.

clear: make sth cleardát jasně najevo, jasně říct, ozřejmit co

comeback: make a combackvrátit se na scénu, znovu přijít do módy

commitment: make a commitment to do sthzavázat se k čemu, přislíbit co

contact: make contact with sbnavázat kontakt s kým

crawl: make sb's skin crawlnahánět husí kůži, hnusit se komu

creep: give sb the creeps, make sb's flesh creepnahánět hrůzu komu, děsit koho

day: make sb's dayudělat radost komu

demand: make demands on sbklást nároky na koho, zatěžovat koho časově ap., být náročný na čas, energii ap.

distinction: draw/make a distinctionbetween sth and sth dělat/činit rozdíl, rozlišovat mezi čím a čím

effort: make the effort to do sthpřemoci se a, donutit se udělat co

end: make (both) ends meet(sotva) vycházet s penězi, stěží vyžít

face: make/pull a faceudělat obličej zašklebit se ap.

fool: make a fool of sb(u)dělat hlupáka, dělat si blázny z koho

friend: make friends with sbspřátelit se, seznámit se, skamarádit se s kým

from: made from sth(vyrobený) z čeho z dané hmoty, látky ap.

fun: make fun of sb/sth, poke fun at sb/sthdělat si legraci z koho/čeho, posmívat se komu, zesměšňovat koho/co

fuss: make a fuss, kick up a fuss about sth(u)dělat dusno/scénu, (začít) vyvádět, rozčilovat se kvůli čemu

grade: make the gradeuspět, dokázat to

hair: make sb's hair stand on endnahánět hrůzu komu až vlasy vstávají hrůzou

hash: make a hash of sthzpackat, zbabrat, zmrvit co

haste: make hastespěchat, pospíchat

hay: make hay (while the sun shines)kout železo, dokud je žhavé

headway: make headwayin (doing) sth pokročit, (u)dělat pokrok(y) v čem

history: make historyzapsat se do dějin, psát dějiny velkým činem

home: Make yourself at home.Udělejte si pohodlí., Jako doma.

impression: make an impressionudělat dojem, zapůsobit

inroads: make inroads into/on sth(neblaze) zasahovat do čeho, mít neblahý vliv, přen. útočit na co

joke: make a joke of sthzlehčovat vážnou věc, dělat si legraci z čeho

light: make light of sthzlehčovat co, zlehčit co, brát na lehkou váhu co

love: make love to sbmilovat se s kým mít pohlavní styk

made: have (got) it madebýt za vodou uspět ap.

make: make sth of sth(u)dělat co jak, zvládnout, povést se co jak

make into: make sth intosth přetvořit co v co, udělat z čeho co

make out: make out a casefor sth prosazovat, obhajovat co svoje postoje, zájmy ap.

make up: make osf/sb up(na)líčit (se), (na)malovat (se)

make up to: make it up tosb vynahradit to, oplatit to komu, revanšovat se komu

making: makingszisky, výdělek

mark: make one's markprosadit se, prorazit, dát o sobě vědět

matter: make matters worseještě zhoršit situaci

mind: make up one's mindrozhodnout se, rozmyslet se

misery: make sb's life a miserydělat komu ze života peklo

molehill: be making a mountain out of a molehilldělat z komára velblouda, zveličovat to

money: make moneyvydělávat (peníze), přijít k penězům

most: make the most of sthvytěžit co nejvíce z čeho, co nejlépe využít čeho

out of: made out ofvyrobený z čeho materiálu ap.

own: make sth one's ownspojit své jméno s čím, být spojován co s kým, přivlastnit si co osoba dílo

peace: make one's peace with sb(u)smířit se, uzavřít mír s kým

point: make/prove one's pointprokázat/dokázat/potvrdit, že má(m) pravdu kdo

presence: make one's presence feltdát o sobě vědět, upozornit na sebe

run: (make a) run for itzdrhnout

scene: make a sceneudělat (hysterickou) scénu, dělat scény

sense: make sensedávat smysl být pochopitelný

short: make short work of sb/sthudělat krátký proces, nemazat se, nepárat se s kým/čím

snappy: Make it snappy!Hoď sebou!, Pohni (si)!

splash: make a splashzviditelnit se, upozornit na sebe, udělat dojem

stern: be made of sterner stuffbýt tvrdý/nezlomný/k neudolání povahou

sure: make sure (that)zajistit, udělat vše proto, (aby) že se něco stane

sweep: make a clean sweep of sthvyhrát všechny co zápasy ap., mít sérii vítězství v čem v turnaji ap.

thing: make a (big) thing (out) of/about sthpřehánět, zveličovat co

tick: make sb tickpohánět, motivovat koho mentálně

understand: make osf understooddorozumět se, domluvit se řečí

use: make use of sthvyužít, zužitkovat co

acquaintance: make sb's acquaintanceseznámit se s kým, navázat známost s kým

blbec: make a fool (out) of sb, make sb look stupid, napálit cod sb, ponížením make sb look smalludělat z koho blbce

cavyky: make a lot of fuss about sthnadělat kolem čeho spoustu cavyků

čaj: make some teauvařit čaj

činit: make decisionsčinit rozhodnutí

dávat: make sensedávat smysl

dělat: make progress/headway, postupovat advance, forge aheaddělat pokroky

dohnat: make up for lost timedohnat ztracený čas

dohoda: make an agreementuzavřít dohodu

dokázat: zvládnout hovor. make it, do it, uspět succeed, vyhrát ap. pull it offdokázat to

doma: home-madedoma dělaný

dotáhnout: make it in the world, go far, prosadit se get onněkam to dotáhnout

dotaz: ask a question, make a querypoložit dotaz

drahota: make a (lot of) fuss about sthdělat drahoty s čím

faktura: issue/řidč. make (out) an invoicefin. vystavit fakturu

hádat: try to guess, make a guess (at) sthzkusit hádat

atentát: make an attempt on sb's life, a zabít assassinate sbspáchat atentát na koho

běhat: It gives me the shivers., It sends shivers down my spine., It makes my flesh creep.Běhá mi z toho mráz po zádech.

brát: How much do you make a month?Kolik bereš měsíčně?

budit: make a good impressionbudit dobrý dojem

být: 3 and 2 are/is/makes/equals 53 a 2 je 5

cesta: Make way!Z cesty!

divadlo: Stop making a scene.Nedělej tady divadlo.

do: make a hole in sthudělat díru do čeho

dohodnout: arrange a meeting, make an appointment with sb, arrange to meet sbdohodnout si schůzku s kým

dojednat: arrange a meeting, make an appointmentdojednat si schůzku

dojem: make a good impression on sbudělat dobrý dojem na koho

domluvit: make/arrange an appointment with sbdomluvit si schůzku s kým

domluvit se: Can you make yourself understood in English?Domluvíš se anglicky?

donutit: I was made to sign it.Byl jsem donucen to podepsat.

dorozumět se: I can make myself understood in English.Dorozumím se anglicky.

dostat se: He didn't make it to the top ten.Nedostal se mezi nejlepších deset.

fofr: hned Pronto!, Now!, pospěš Make it snappy!, Hurry up!Fofrem!

blázen: make a monkey out of sb, take the mickey out of sbdělat si z koho blázny zesměšňovat

buď: It's make or break., It's do or die.Je to buď a nebo.

hlava: It makes no sense., It doesn't add up., nerozumím tomu I cannot make head or tail of it.To nemá ani hlavu, ani patu.

accusation: make an accusation against sbobvinit koho z chyby ap.

acquisition: make an acquisition(něco) nakoupit

advance: make advances to sbdělat komu návrhy sexuální

afraid: make sb afraidnahnat strach komu, vystrašit koho

alteration: make (some) alterations to sthpozměnit co

angry: make sb angryrozčílit koho

announcement: make an announcement that ...oznámit, že ... oficiálně

apology: form. offer/make one's apologies to sbomluvit se komu

appointment: make/arrange an appointment with sbdomluvil/dojednat si schůzku s kým

arrangement: make an arrangement that...dohodnout se, že...

artist: make-up artistfilm. maskér(ka), vizážist(k)a

attempt: make an attempt to do sthpokusit se o co

available: make osf availablenajít si volno na schůzku ap.

backup: výp. make a backup copy of sthzálohovat co data

bail: make bailbýt propuštěn na kauci, dostat (se ven na) kauci

balls-up: BrE vulg. make a (real) balls-up of sthpořádně co zmrvit

believe: make believepředstírat, hrát

bid: make a bid for powerpokusit se dostat k moci, sáhnout po moci

bold: make boldodvážit se, dovolit si učinit ap.

botch: make a botch of sthzpackat, zmrvit, zvorat, zfušovat co

call: make a phone callzavolat si telefonem

claim: make a claimvznést/uplatnit nárok

collection: make a collection of sthvytvořit sbírku čeho

conquest: make a conquestdobýt i přen.

crack: make a crack about sthříct vtip o čem

crazy: hovor. make/drive sb crazydohánět koho k šílenství, dožírat, (hrozně) štvát koho

cross: make the sign of the crossudělat znamení kříže rukou ve vzduchu

deal: make a deal with sbuzavřít dohodu s kým