Hlavní obsah

rightly [ˈraɪtlɪ]

Vyskytuje se v

button: press/push the right buttonuhodit na správnou strunu, použít ty správné páky chytře dosáhnout svého

card: play one's cards rightpočínat si dobře, dobře to navléknout

rain: as right as rain(zase) zdravý jako rybička po nemoci ap.

right: be right about sthmít pravdu v čem

right-wing: right wingpravicové křídlo politické strany ap., pravice

serve: (it) serves sb rightdobře komu tak, to komu patří, má, co si zasloužil kdo

abuse: human rights abuseporušování lidských práv

activist: animal rights activistsochránci zvířat, bojovníci za práva zvířat, ochránci práv zvířat

animal rights: animal rights movement/activistshnutí/bojovníci za práva zvířat

away: right awayrovnou, hned udělat ap.

civil rights: civil rights campaignkampaň za občanská práva

constitutional: constitutional rightústavou zaručené právo

consumer: consumer rightspráva spotřebitelů

counsel: práv. right to counselprávo na obhájce

court: European Court of Human RightsEvropský soud pro lidská práva

enforce: enforce a rightuplatňovat nárok své právo

exclusive: exclusive rightsvýhradní práva

eye: voj. Eyes right!Vpravo hleď!

gay: gay rightspráva homosexuálů

hereditary: hereditary rightdědické právo

homosexual: homosexual rightspráva homosexuálů

human rights: human rights defenderobránce lidských práv

inalienable: inalienable right to (do) sthnezadatelné právo na co

just: just righttak akorát

molar: lower right first molaršestka vpravo dole

picture: pictured rightna obrázku vpravo

priority: priority rightpřednostní právo, právo priority

privacy: práv. right of privacyprávo na soukromí

property: property rightvlastnické právo

proprietary: proprietary rightsvlastnická práva

proprietorial: proprietorial rightsvlastnická práva

reserve: all rights reservedveškerá práva vyhrazena

set: set sth rightdát do pořádku, spravit, napravit co

silence: práv. right to/of silenceprávo nevypovídat

spousal: spousal rightspráva manželů, manželská práva

thing: do the right thingudělat správnou věc, zachovat se správně

trample: trample (on) the rights of sbpošlapat čí práva

triangle: right-angled trianglepravoúhlý trojúhelník

variety: plant variety rightspráva k odrůdě

vest: práv. vested rightsprávní nárok, nezadatelná práva

visitation: visitation rightsprávo navštěvovat koho dítě ap.

winger: left/right wingerlevý/pravý křídelní útočník, hovor. levé/pravé křídlo

wrong: right the wrongsnapravit křivdy

absolutely: You are absolutely right.Máte naprostou pravdu.

after: right after breakfasthned po snídani

angle: at right anglev pravém úhlu

be: You are right.Máte pravdu.

bear: right to bear armsprávo nosit zbraň

everything: Is everything all right?Je všechno v pořádku?

give: He gave the right answer.Odpověděl správně.

most: Most people think it was right.Většina lidí myslí, že to bylo správné.

right-handed: He is right-handed.Je to pravák.

place: be in the right place at the right timebýt na správném místě ve správný čas

all right: all right?ano?, jo?, dobře? ujištění se o pochopení

čerpání: Special Drawing Rights, SDRzvláštní práva čerpání

dědický: obor inheritance law, law of inheritance, nárok right of heritage, dědičné hereditary rightdědické právo

deklarace: Universal Declaration of Human RightsVšeobecná deklarace lidských práv

dělaný: be just right for sth/sbbýt pro co/koho jako dělaný

dispoziční: right of disposaldispoziční právo

hlasovací: voting right, right of votehlasovací právo

lidský: human rights/beinglidská práva/bytost

listina: Charter of Fundamental Rights and Freedoms, prohlášení Declaration of Human Rights, v USA Bill of RightsListina základních lidských práv a svobod

místo: okamžitě on the spot, right away, činu, nehody ap. at the scenena místě

mít: be rightmít pravdu

náprava: rectify sth, put sth rightzjednat nápravu čeho

narušování: infringement of rightsnarušování práv

nuže: all right thennuže dobrá

odbočení: no left/right turndopr. zákaz odbočení vlevo/vpravo

odbočit: turn (to the) right/leftodbočit vpravo/vlevo

odpůrce: anti-abortionists, hovor. right-to-lifersodpůrci potratů

ochránce: animal rights activistsochránci zvířat

podpisový: right/authority to signpodpisové právo

pořádek: porovnat ap. get sth in order, napravit ap. put sth right, rectify sthdát co do pořádku

pravda: be right/wrong about sthmít/nemít pravdu v čem

pravice: on sb's rightpo čí pravici

pravidlo: right/left-hand rulefyz. pravidlo pravé/levé ruky

právo: rightly, by right, oprávněně justlypo právu

pravoúhlý: BrE right-angled triangle, AmE right trianglegeom. pravoúhlý trojúhelník

pravý: Mr Rightten pravý partner

přednostní: priority right to sth, privilege to sth, na získání first refusal of sthpráv. přednostní právo na co

převod: transfer of rightspřevod práv

sejít: stray from the path, i přen. go astray, stray (from the right path), ztratit se lose one's waysejít z cesty

správný: find the right wordnajít to správné slovo

strana: right-hand sidepravá strana ulice ap.

styk: be well-connected, have connections, have friends in the right places, have influential friendsmít styky vlivné známé

trojúhelník: equilateral/isosceles/right-angled trianglegeom. rovnostranný/rovnoramenný/pravoúhlý trojúhelník

úhel: acute/obtuse/right/straight angleostrý/tupý/pravý/přímý úhel

upřít: deny sb's right to (do) sthupřít komu/čí právo na co

útočník: left/right winglevý/pravý (křídelní) útočník

užívací: right of usepráv. užívací právo

vlastnický: proprietary right, nárok title to sthpráv. vlastnické právo k čemu

volební: right to vote, form. suffrage, franchisevolební právo

vpravo: Right face/turn!Vpravo v bok!

výběr: right to chooseprávo výběru

vyhradit: all rights reservedvšechna práva vyhrazena

vyvést: open sb's eyes, undeceive sb, opravit mylný názor též set sb right, disabuse sb of that (notion)vyvést koho z omylu

zásluha: deservedly, worthily, právem rightlypo zásluze

zjednat: rectify sth, put sth right, situace remedy the situationzjednat nápravu čeho

zleva: from (the) left to (the) right, po směru hodinových ručiček clockwisezleva doprava

ano: OK?, All right?Ano? souhlasíš?

dobře: Is the clock right?Jdou ty hodiny dobře?

doprava: Turn (to the) right.Zaboč(te) doprava.

hádat: guess right/wronghádat správně/špatně

hned: vrátím se I'll be right back., dorazím I'll be there in a moment.Přijdu hned.

hodit se: Is it right for me?Hodí se to pro mne? mé potřeby

jít: Is this the right way to the station?Jde se tudy na nádraží?

jízda: have right of waymít přednost v jízdě

jo: platí? All right?, opravdu? Really?, hovor. No kidding?Jo?

-li: (Am I) right?Není-liž pravda?

napravit: right the wrongsnapravit křivdy

napravo: Keep to the right.Držte se napravo.

přesvědčení: náb. náboženské přesvědčeníreligious belief

přesvědčený: být přesvědčený, že ...be sure/persuaded/confident that ...

přesvědčit: Přesvědčil jste mě.You have convinced me.

make: ujistit se, přesvědčit se, zajistit, udělat vše abymake sure

reason: přesvědčit koho, aby udělal co/nedělal coreason sb into sth/out of sth

satisfy: přesvědčit se, ubezpečit sesatisfy osf

get: Přesvědčila ho, aby jí pomohl.She got him to help her.

have: Přesvědčil jsem ho, ať jí zavolá.I had him call her.