Hlavní obsah

věda

Podstatné jméno, rod ženský

  • sciencehumanitní vědyhumanities, (liberal) artspřírodní/společenské vědynatural/social sciences

Vyskytuje se v

kandidát: kandidát vědvědecká hodnost PhD

dát: dát vědět komulet sb know

dělat: nevědět, co dělatnot know what to do, být bezradný not know which way to turn

magistr: magistr přírodních vědMaster of Science, zkr. MSc

magistr: magistr společenských vědMaster of Arts, zkr. MA

pokud: Pokud vímAs far as I know, To (the best of) my knowledge

rada: nevědět si radybe at one's wits' end

sociální: sociální vědysocial sciences

společenský: společenské vědysocial sciences

vědět: dát vědět komulet sb know

vědět: Víte ... uvozeníYou know ...

ano: On to neví, ale já ano!He doesn't know, but I do!

by: Kdyby to byl věděl, byl by ti pomohl.If he had known that, he would have helped you.

copak: Copak to nevíš?Don't you know?

člověk: Člověk nikdy neví.One never knows., You can never tell.

dost: Je dost chytrý na to, aby to věděl.He is clever enough to know that.

jeden, jedna, jedno: Jeden nikdy neví.One never knows.

jelikož: Jelikož vím, jak moc to nesnášíš ...Knowing how much you hate it ...

jistě: Nevím to jistě.I don't know it for sure.

když: Odpovím, i když to nebudu vědět jistě.I'll give an answer, even if I don't know it for sure.

možná: Možná to neví.Maybe he doesn't know it.

nám: Dejte nám vědět.Let us know.

některý: to některý z vás?Does any of you know it?

on: On to ví.He knows it.

proč: Nevím, proč to udělal.I don't know why he did it.

předem: Dejte nám vědět předem.Let us know in advance.

přírodní: přírodní vědynatural sciences

říct: Nevím, jak to říct.I don't know how to put it.

sám: Já sám to nevím.I don't know it myself.

se, si: Neví se ...It is not known ...

spíš: To by věděl spíš táta.Father is more likely to know that.

vědět: nevím.I don't know.

vědět: Víte to jistě?Do you know it for sure?

vědět: Rád bych věděl ...I'd like to know ...., zda ap. I wonder ...

vědět: Pokud vím ...As far as I know ..., For all I know ...

vědět: Jeden nikdy neví.One never knows.

vědět: Víš co ...I'll tell you what ...

zařadit: Nevěděl jsem, kam ho zařadit.I didn't know where to put him.

zdržovat se: Nevím, kde se teď zdržuje.I don't know his whereabouts.

že: Víš, že je chytrý.You know (that) he is clever.

beton: vědět co na betonbe absolutely sure about sth

kam: nevědět kudy kamnevědět co dělat not know which way to turn/what to do, be at one's wits' end, být ztracen be lost

vanout: zjistit/vědět odkud vítr vanerealize/know which way the wind is blowing

vědět: Neví o sobě.He is unconscious., hovor. He is dead to the world.

vědět: vědět si rady s čímknow how to deal with

art: Faculty of Artsfakulta humanitních věd, filozofická fakulta

biological: biological sciencesbiologické přírodní vědy

different: know differentvědět, že to je jinak

far: as far as I knowpokud vím

feel: make osf feltozvat se, dát o sobě vědět bolest, dopad ap.

foreknowledge: have foreknowledge of sthpředem/dopředu vědět o čem

handle: hovor. have a handle on sthvědět, jak na co

knack: have a knack for sthumět (dobře) co, vědět jak udělat co, mít na co talent, být dobrý v čem

knowledge: have no knowledge of sth(nic) nevědět o čem

knowledge: not to my knowledgeo tom nevím, pokud vím, (tak) nikoli

knowledge: to my best knowledgepokud vím, pokud je mi známo

known: make osf knowndát o sobě vědět, upozornit na sebe, dostat se do povědomí veřejnosti ap., ohlásit se pachatel policii ap.

make: make osf knowndát o sobě vědět, uvést se veřejně ap.

much: make much of sthdělat velkou vědu z čeho zdůrazňovat význam ap.

music: department of music, music departmentkatedra hudební vědy

never: you can never tell, one never knowsčlověk nikdy neví

otherwise: know otherwisevědět, že to je jinak

quandary: be in a quandarymít dilema, nevědět, co dělat

science: natural sciencepřírodní věda

science: social sciencesspolečenské vědy

science: applied scienceaplikovaná věda, věda užitá v praxi

shout: hovor. give sb a shoutdát komu vědět

stuck: be stuck for an answer/words.nevědět, co odpovědět/říct.

stuck: BrE be stuck for wordsnevědět, co říct, nemít slov

stump: be stumpedbýt bezradný, nevědět si rady/kudy kam

wise: put sb wise to sthinformovat, uvědomit, poučit koho o čem, upozornit koho na co, dát vědět komu o čem

all: He knows all about them. o nich všechno.

as: As far as I know...Pokud vím...

become: One never knows what will become of them.Člověk nikdy neví, co s nimi bude.

bound: She's bound to know.Určitě to ví.

curious: be curious about sthvyzvídat o čem, chtít vědět co, vyptávat se na co

deal: I know a good deal about it.Hodně o tom vím.

do: I don't know.nevím.

do: I didn't know she had a knife.Nevěděl jsem, že má nůž.

do: Does he know about it? o tom?

do: I know even less about it than he does.Vím o tom ještě méně než on.

doesn't: She doesn't know.Ona neví.

don't: I don't know.Nevím.

dunno: (I) dunno.Nevím.

fuss: Stop fussing.Přestaň z toho dělat vědu., Přestaň to tak řešit.

guess: Do you know it or is it a guess?Víš to, nebo jenom hádáš?

had: Had I known that, I wouldn't have accepted it.Kdybych to býval věděl, nebyl bych na to přistoupil.

handle: When you have (got) a handle on it.Když víš, jak na to.

have: If I had known that ...Kdybych to byl věděl ...

hear: Let me hear from you.Ozvi se mi., Dej o sobě vědět.