Hlavní obsah

used [juːzd]

Sloveso

  1. used to do sth vyjadřuje opakování děje v minulostiI used to go there when I was young.V mládí jsem tam chodíval.
  2. used not to be done vyjadřuje, že se něco v minulosti neopakovaloHe started doing things he didn't use to do.Začal dělat věci, které dříve nedělal.

Sloveso

  1. be used to sth být zvyklý na coHe's used to getting up early.Je zvyklý vstávat brzy.
  2. get used to sb/sth zvyknout si na koho/coI'll never get used to it.Nikdy si na to nezvyknu.

Vyskytuje se v

external: for external use (only)(pouze) k vnějšímu užití lék

use: use (up)sth spotřebovat, vypotřebovat, dobrat co celou zásobu

use: for the use of sbpro potřebu koho, komu k dispozici

use: have its usesmít své výhody

use: in usev provozu budova, stroj ap.

use: make use of sthvyužít, zužitkovat co

use: There's/It's no use doing sthNemá cenu, Je zbytečné dělat co

discretion: use one's discretionjednat dle vlastního uvážení

opportunity: miss/use the opportunitypropást/využít příležitost

profane: use profane languagenadávat, rouhat se

pronominal: pronominal useužití ve funkci zájmena

put: put sth to (good) use(dobře) využít co

sparingly: use sth sparinglyšetřit čím

use: using sthza použití, pomocí čeho

use: use the toiletodskočit si na záchod

use: use strong languagepoužívat silná slova

use: the use of violenceužívání/užití násilí

use: for official usepro úřední účely

use: for external use onlyjen k zevnímu použití

use: worn with useopotřebovaný

use: have a use for sthpotřebovat, upotřebit, (moci) využít co, najít použití pro co

use: have the use of sthmít možnost (po)užívat, mít k dispozici co

use: make use of an opportunityvyužít příležitost

value: value in use(reálná) užitná/využitelná/užitková hodnota majetku, hodnota (vy)užití

widely: the most widely usednejužívanější systém, metoda ap.

bathroom: Can I use your bathroom?Mohu si u vás odskočit?

brain: Use your brain.Používej hlavu., Mysli trochu!

ease: ease of usesnadnost použití

hand: They used whatever they could lay their hands on.Použili cokoliv jim přišlo pod ruku.

language: They used bad/foul/dirty language.Mluvili sprostě/hrubě.

lest: I have hidden it lest he can use it.Schoval jsem to, aby to nemohl užívat.

refrain: He undertakes to refrain from using...Zavazuje se, že nepoužije...

such: expressions such as are used in journalismvýrazy, jaké jsou užívány v žurnalistice

take: She used to take cocaine.Dřív brala kokain.

use: May I use your phone?Mohu si od vás zavolat?

use: I could use...Hodil(o) by se mi..., Přišel by mi vhod...

use: Can I use your bathroom?Mohu si u Vás odskočit?

use: What's the use?Jaký to má smysl?, A co z toho?

what: They had to use what money they had.Museli použít tolik peněz, kolik měli.