Hlavní obsah

by [baɪ]

Předložka

 1. vyjadřuje prostředek užitý k dosažení cíle či účelukým/čím, pomocí čeho, s použitím čehočasto se přeloží jen pomocí 7. páduwritten by pennapsaný peremtravel by carcestovat autemby the waymimochodem
 2. od koho autora
 3. jak, jakým způsobemby chance/mistakenáhodou/omylemby coincidenceshodou okolnostíby designzáměrně, úmyslně
 4. podle čeho zákona, měřítek ap.
 5. (pod) čím chápat, mínit coWhat do you mean by that?Co tím myslíš?
 6. za co držet, vést ap.
 7. u, vedle čeho cesty ap.by the riveru řeky
 8. kolem, vedle, okolo koho projet, projít ap.
 9. u čeho, v čem se zastavit při návštěvěstop by sbzastavit se u koho, zaskočit za kým
 10. v určitou dobu nebo dřívdo, v, před ne později nežYou should get it by Monday.Do pondělka bys to měl dostat.by nowtouto dobou
 11. během, v průběhu, za čehoby nightv noci, za noci
 12. krát, na o rozměrech plochy
 13. o kolik - menší ap.He is a head taller.Je o hlavu větší.

Vyskytuje se v

account: by all accountspodle všeho, podle toho, co se povídá

analogy: by analogyanalogicky, obdobně, na základě podobnosti něco vysvětlovat ap.

birth: by birthrodem, původem

bit: bit by bitkousek po kousku, postupně

board: go by the boardbýt zcela ignorován, být smeten ze stolu

by: by osfsám, samotný, o samotě

chance: by chancenáhodou

comparison: in comparison with/to sth, by comparison with sthve srovnání, v porovnání s čím, oproti čemu

consent: by common consentpo vzájemné dohodě

courtesy: (by) courtesy of sb/sths laskavou pomocí, s laskavým svolením, za laskavého přispění koho/čeho

crook: by hook or by crookvšemi prostředky, za každou cenu, po dobrém, nebo po zlém

default: by defaultautomaticky podle obvyklého postupu ap., sport. kontumačně

definition: by definitionze své podstaty, z povahy věci

degree: by degreespostupně, pomalu, poznenáhlu

dint: by dint of sthpomocí, prostřednictvím čeho, díky čemu

door: do sth by the back doordělat co tajně, pokoutně

far: by farzdaleka, jasně, nesporně nejlepší ap., mnohem lepší ap.

flash: flash past/bymihnout se, (pro)řítit se, profičet auto ap.

follow: followed bynásledován, hned před čím v žebříčku ap.

force: by force of sthprostřednictvím, za použití, pomocí čeho zbraní, argumentů ap.

foul: by fair means or foulza každou cenu, všemi prostředky, po dobrém či po zlém dosáhnout něčeho ap.

hand: by handručně

hard: hard bytěsně u, hned vedle

have: have sb by sthdržet koho za co aby ho přinutil k něčemu

heart: by heartzpaměti, nazpaměť, slovo od slova naučit se

implication: by implicationv důsledku toho, tím pádem, nepřímo

judge: judging by sthsoudě podle čeho

large: by and largev podstatě, celkově (vzato)

law: by lawpodle zákona, ze zákona

means: by means ofsth pomocí, prostřednictvím čeho

naked: by/with the naked eyepouhým okem viditelný

name: by namejménem, jmenovitě zmínit, oslovit ap.

nature: by its (very) naturesvojí podstatou, ve své podstatě

one: one by onejeden po druhém, jeden za druhým, postupně ne najednou

petard: be hoist with/by one's own petardchytit se do vlastní pasti, naběhnout si, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá

proxy: by proxyv zastoupení, prostřednictvím zástupce jednat, volit ap.

reason: by reason of sthz důvodu čeho, kvůli čemu

reputation: by reputationpodle toho, co se říká, z doslechu

repute: by reputez doslechu znát ap.

return: by return (of post)obratem pošty

right: by rightssprávně jak by to mělo být

run by: run sth bysb AmE, publ. zkonzultovat, prohovořit co s kým, přednést komu co

score: by the scoreve velkém počtu

scruff: take sb by the scruff of the neckpopadnout koho za krk

shot: by a long shotzdaleka, daleko zdůraznění

side: side by sidevedle sebe, jeden vedle druhého o dvou lidech či věcech

sight: know sb by sightznát koho jen od vidění

squeak: squeak through/byjen tak tak/s odřenýma ušima projít/prolézt/zvítězit návrh, u zkoušky ap.

step: step by steppostupně, krok za krokem

storm: take sth by stormdobýt, převálcovat co být velmi úspěšný

surprise: take sb by surprisezaskočit, překvapit koho

token: by the same tokenstejným způsobem, obdobně

trial: by trial and errormetodou pokusů a omylů, zkusmo, experimentální metodou

turn: by turnsstřídavě o dvou jevech ap.

twist: by a twist of fatezvláštní shodou náhod, řízením osudu

virtue: by virtue of sthna základě čeho, z titulu čeho, kvůli, díky čemu

way: by way ofjako, pro co

whisker: by/within a whisker (of)jen tak tak, (jen) o chlup/chloupek/fous/kousíček

word: by word of mouthústně šířit se ap.

accident: by accident(jen) náhodou

acclamation: by acclamationvelkou většinou, aklamací, aklamačně, bez tajné volby zvolený ap.

addition: by addition of sthpřidáním čeho

air: by airletecky, vzdušnou cestou, vzduchem

arrangement: by prior arrangementpo předchozí dohodě

bus: go by/take a busjet autobusem

candlelight: by candlelightpři svíčkách

choice: do sth by one's own choicedělat co z vlastní vůle/na základě vlastního rozhodnutí/sám od sebe

circumstance: by force of circumstance(s)pod vlivem okolností

coincidence: by (happy) coincidence(šťastnou) shodou okolností

consensus: by consensusna základě dohody, po vzájemné shodě, na základě obecného souhlasu

date: sell-by datedatum spotřeby na prodávaném zboží

day: by dayve dne

divide: 8 divided by 4osm děleno čtyřmi

drive-by: drive-by (shooting)střelba/útok z projíždějícího vozidla

elimination: by a process of eliminationvylučovací metodou

example: explain sth by way of (an) examplevysvětlit co na příkladu

extension: by extensionv širším pojetí/záběru/významu/slova smyslu

fiat: by fiatna základě nařízení

fireside: by the firesideu krbu u ohně

během: during the day, in the daytime, za dne by dayběhem dne

běžný: by regular mailběžnou poštou

celkem: on the whole, all in all, by and large, in sum, all things considered, generally speakingcelkem vzato

cesta: in this way, tímto hereby, by this meanstouto cestou

co: every day, day in day out, day by dayden co den

čára: hovor. as the crow flies, by the most direct routevzdušnou čarou

část: in parts, mat. integrace by parts, řidč. piecewisepo částech

čirý: by pure accident, by sheer chance, purely by accident, hovor. by sheer fluke, as it happensčirou náhodou

den: in the daytime, by day, za světla by daylightve dne

doba: by nowtouto dobou

dodržet: abide by the conditionsdodržet podmínky

dodržovat: abide by the law, respect the lawdodržovat zákon

domluva: by prior arrangement, po sjednání schůzky by appointmentpo (předchozí) domluvě

doplňovací: by-electiondoplňovací volby

dopustit: obhajuje ap. sb won't hear a (bad) word (said) against sb/sth, důvěřuje kvalitě ap. sb swears by sthkdo nedá dopustit na koho/co

doslech: know sth by hearsayznát co z doslechu

důvod: owing to, due to sth, by reason, vzhledem k on account of sth, na základě on the grounds of sth, kvůli because of sthz důvodu čeho

elektrika: go by tramjet elektrikou

e-mail: by e-maile-mailem

fax: send sth by faxposlat co faxem

hmat: by touchpo hmatu, hmatem

chráněný: copyrighted, protected by copyrightchráněný autorským zákonem/autorskými právy

jet: jako spolujezdec go by car, řídit drive, hl. AmE ride one's carjet autem

každý: in any case, rozhodně by all meansv každém případě

kontumační: win/loss by defaultsport. kontumační vítězství/prohra

kousek: bit by bit, little by littlekousek po kousku

metrový: yard/piece goods, fabric sold by the yard, obchod též draperymetrový textil

náhodou: by lucky chancešťastnou náhodou

naproti: jako kontrast by contrast, protiargument, opak on the contrary, na druhé straně on the other hand, naopak per contra, over againstnaproti tomu

násilí: take sth by forcezmocnit se čeho násilím

naučit se: learn sth by heart, memorize sthnaučit se nazpaměť

názornost: by way of/just for illustration(jen) pro názornost

nedopatření: omylem by mistake, nešťastnou náhodou by accident, z nepozornosti by oversight, kvůli chybě in error, bezděčně inadvertentlynedopatřením

nešťastný: by mischancenešťastnou náhodou

oproti: by contrast, právě naopak on the contraryoproti tomu kontrast ap.

ověřený: notarially certified, certified by a notarynotářsky ověřený

ověřit: have sth certified by a notary (public)nechat si co notářsky ověřit

platit: pay by chequeplatit šekem

podle: to all appearances, presumably, patrně apparently, podle toho, co se říká by all accountspodle všeho jak se zdá

blesk: He was struck by lightning.Udeřil do něj blesk., Byl zasažen bleskem.

bodnout: I was stung by a bee.Bodla mě včela.

dělit: nine divided by threedevět děleno třemi

do: I will send it by Monday.Pošlu to do pondělka.

hledat: He is wanted (by the police)., The police are after him.Hledá ho policie.

hodinky: by my watchpodle mých hodinek

hradit: This treatment is not covered by health insurance.Toto léčení pojišťovna nehradí.

chytit: I took him by the hand.Chytil jsem ho za ruku.

jeden, jedna, jedno: one at a time, one by onejeden po druhém, po jednom

jím: a deputy designated by himjím určený zástupce

karta: pay by (credit) card(za)platit kartou

kolem: He passed me by.Prošel kolem mě.

konec: by the end of the centuryke konci století

krát: 3 metres by 2 metres2 krát 3 metry

krytý: uncovered by insurancenekrytý pojištěním

mýlit se: Don't be mistaken by it!Nenechte se tím mýlit.

myslet: What do you mean by it?Co tím myslíte?

nadchnout: They were really enthused/impressed by it.Opravdu je to nadchlo.

nahradit: He was replaced by his deputy.Byl nahrazen svým zástupcem.

nazpaměť: memorize sth, learn sth by heart(na)učit se nazpaměť co

nejlépe: Send it, preferably by e-mail.Pošlete to, nejlépe e-mailem.

nejraději: Send it, preferably by e-mail.Pošlete to, nejraději e-mailem.

objevit: America was discovered by ...Amerika byla objevena ...

od, ode: a novel by Hellerromán od Hellera

oddělený: separated by a commaoddělený čárkou ve větě

oddělit: separate sth by a commaoddělit co čárkou ve větě

odradit: Don't be/get discouraged (by it)., Don't let it discourage you.Nenechte se (tím) odradit.

okolo: He passed by me.Prošel okolo mě.