Hlavní obsah

one [wʌn]

Číslovka

  • jeden, jedna, jedno(be) at one with sb(být) zajedno, (být) ve shodě s kým

Přídavné jméno

  • (the) one jedinýThe one man who ...Jediný muž, který ...

Zájmeno

  1. používá se místo neurčitého členu ke zdůraznění
  2. form.jistý, jakýsi, nějaký před jménemThe fifth man is one J. Cairncross.Ten pátý muž je jistý J. Cairncross.
  3. zastupuje opakované podstatné jménoHe sold his house and moved to a smaller one.Prodal svůj dům a přestěhoval se do menšího.
  4. ones ti, lidé zástupnéWe are the only ones who know.Jsme jediní, kdo o tom ví.
  5. jeden, člověk neurčitá osobaOne never knows., You never know.Člověk nikdy neví.One can't eat here.Tady se nedá jíst.
  6. jednoho dne ap., jednou večer ap.
  7. ten, to o otázce, vtipu ap.Good one!Ten je dobrý! vtip ap.

Vyskytuje se v

after: one after the other, one after anotherjedno po druhém, jedno za druhým, postupně

another: one anothervzájemně, navzájem, si, se

another: one sth after anotherjeden co za druhým

bit: not a bit, not one bitvůbec ne, ani trochu

day: one day, some day, one of these daysjednoho dne, jednou, někdy v budoucnu

each: each one ofsth každý z čeho, všichni co zdůraznění

egg: put all one's eggs in one basketsázet všechno na jednoho koně

first: (the) firstprvní

first: (for) the first timepoprvé, prvně

first: the firstpoprvé, prvně

first: a firstpoprvé první událost toho druhu

first: first of allpředevším, předně, v prvé řadě

first: at firstprvně, nejdříve, zpočátku

first: come firstbýt přednější, mít přednost před čímkoliv jiným

first: First come first served.Kdo dřív přijde, ten dřív mele.

first: from the firstod úplného začátku

first: at first handna vlastní kůži zažít ap.

first: first offv prvé řadě, jako první, za prvé, nejdříve

first: First things first.Všechno pěkně popořádku., Pěkně jedno po druhém. nejdřív to nejdůležitější

for: for the first/second/last timepoprvé/podruhé/naposledy

hand: on the one handna jedné straně v porovnání

hell: a/one hell of sthneuvěřitelný, hrozný, jako hrom zdůraznění

honour: honoursvyznamenání o prospěchu u zkoušky ap.

honour: honours (degree)červený diplom univerzitní

honour: your honourvaše ctihodnosti, slavný soude

honour: in honour of sthu příležitosti, na počest čeho výročí ap.

honour: do the honoursbýt oficiálním hostitelem, mít oficiální poslání o osobě, přen. zhostit se toho úkolu ap.

hundred: a/one hundred per centstoprocentně, naprosto, úplně být si jistý, souhlasit ap.

instance: in the first instancenejdříve, nejprve, v první řadě

keep down: keep ( head) downpříliš na sebe neupozorňovat, moc se neukazovat

knock: knock into one, knock togetherpropojit, spojit co místnosti zbouráním zdi ap.

last: last in, first outmetoda LIFO, poslední přišel, první odejde o zaměstnancích při propouštění

light: first lightrozbřesk

mate: the (first) mateprvní důstojník na lodi - hned za kapitánem

mind: be of one mindbýt stejného názoru

next: as the next one/man/personjako každý (jiný)/druhý, jako všichni kdo

nineteenth: (one) nineteenthdevatenáctina

ninetieth: (one) ninetiethdevadesátina

ninth: (one) ninthof sth devítina čeho

number: one of our numberjeden z nás, náš člen z naší skupiny

number one: look out for number onemyslet hlavně na sebe, starat se především o sebe

odd: the odd (wo)man/one outodlišný (od ostatních), kdo nezapadá

one-off: a one-off(zcela) ojedinělý případ, naprostá výjimka jež nastane jen jednou

one-piece: a one-piecejednodílné dámské plavky

piece: be (still) in one piecezůstat celý vyváznout v pořádku

place: in the first placev prvé řadě, za prvé, především

put: put one over on sbnapálit, dostat, převézt koho

put behind: put sth behind onepřenést se přes co, zapomenout na co, hodit za hlavu co nepříjemnou minulost ap.

refusal: first refusalon sth předkupní právo koho na co, přednostní právo získat co

same: one and the samejedno a totéž, jeden a tentýž

side: put sth to one sideodložit co, odsunout co stranou dočasně mimo střed zájmu

sight: at first sightna první pohled zdání ap.

square: back to square oneznovu na začátku, znovu od píky v řešení problému ap.

thing: do sth first thingudělat co hned (na začátku)

thing: for one thinguž proto, že, mimo jiné jen jeden z mnoha důvodů

thing: one thing led to anothernějak se to seběhlo

time: at one timejednu dobu, svého času, kdysi v minulosti

whit: not a/one whit, no whitvůbec (ne), ani trošku/trochu, ani za mák

wonder: a nine/one/seven-day wondersenzace s jepičím životem

act: one-act playjednoaktovka

ascent: first ascentprvovýstup

badge: badge of honourvyznamenání

bout: one bout of exercise a weekjedno nárazové cvičení týdně

burn: first-degree/second-degree burnpopálenina prvního/druhého stupně

but: last but onepředposlední

but: next but onepřespříští

chosen: the chosen onevyvolený člověk

debt: debt of honourčestný dluh na čestné slovo

degree: BrE honours degree, AmE degree with honorsčervený diplom akademický

draught: in one draughtna jeden hlt, jedním hltem, hovor. na ex

equation: equation of the first/second orderrovnice prvního/druhého řádu

fare: single/AmE one-way farejednoduché jízdné

first aid: give sb first aidposkytnout komu první pomoc

first aid: first-aid kit(příruční) lékárnička

first aid: first-aid post/stationstanice první pomoci, ošetřovna

first-degree: first-degree murderúkladná vražda

first person: first person narrativevyprávění v první osobě

first person: výp. first person game/shooterhra/střílečka z pohledu 1. osoby

fit: one size fits alluniverzální velikost u oděvu

fling: at one flingjedním vrzem, rázem, najednou

floor: AmE first floorpřízemí

flyer: first-time flyerčlověk, který poprvé letí/cestuje letadlem

gear: shift to first gearpodřadit na jedničku

go: in/at one gonaráz, najednou, na jeden zátah

great: be a great one for sthi iron. být na co, být skvělý v čem nadšený do jisté činnosti ap.

grow: grow together/into onesrůst, spojit se, splynout

guard: guard of honour/AmE honorčestná stráž

gulp: in one gulpjedním lokem/hltem

head-first: sport. head-first diveskok střemhlav

honour: promise upon one's honourslíbit na svou čest