Hlavní obsah

hodně

Vyskytuje se v

co: čím dál vícemore and more, increasingly

co: čím více, tím lépethe more the better

kapka: o kapku víca little (bit)/trace more

méně: více či méněmore or less

nejvíc: nejvíce ze všehomost of all

nejvíc: co nejvíc(e) peněz/lidías much money/many people as possible

nikdy: nikdy vícenever again, no more

propečený: středně/málo/hodně propečený masomedium (done)/medium rare/well done

štěstí: Hodně štěstí!Good luck!, Best of luck!

ten, ta, to: čím dál tím vícemore and more, s adjektivem též increasingly

trochu: trochu víca bit more

víc: mnohem vícmuch more

víc: víc než dostmore than enough

víc: čím dál tím vícmore and more

víc: nikdy víc(e)never more

víc: a co vícand what's more

jindy: více než kdy jindymore than ever

místo: Potřebujeme více místa.We need more space/room.

mluvit: Hodně se o tom mluví.It is spoken about a lot.

nahlas: Můžete mluvit víc nahlas?Can you speak up?

něco: o něco víca bit more

nejvíc: Dostal nejvíce peněz.He got the most money.

nejvíc: Který se ti líbí nejvíc?Which one do you like best/most?

nejvíc: nejvíc pět tisícfive thousand at most, no more than five thousand

podobný: Je ti hodně podobný.He looks very much like you.

potřeba: Je k tomu potřeba hodně odvahy.It takes a lot of courage.

snažit se: Více se snaž.Try harder!

sportovat: Hodně sportuje.He does a lot of sport(s).

těšit se: Na co se těšíš nejvíc?What are you looking forward to the most?, What are you most looking forward to?

učit se: Měl by ses víc učit.You should study harder.

vadit: Nejvíc mu vadí, že ...His biggest complaint is that ...

víc: Co víc si můžeš přát?What more can you ask (for)?

víc: Mám více zaměstnání.I work multiple jobs.

vyžadovat: Vyžaduje to hodně času.It takes a lot of time.

zároveň: dělat víc věcí zároveňdo more things at the same time/simultaneously/naráz at once

ztloustnout: Hodně ztloustl.He got very fat.

dál: čím dál vícemore and more

uplynout: Od té doby už uplynulo hodně vody.A lot of water has flowed under the bridge since then.

užitek: nadělat víc škody než užitkudo more harm than good, be more trouble than worth

a, an: a lothodně, spousta

aggrandize: aggrandize osfnaparovat se, dělat ze sebe víc, než je

all: all the moreještě více, o to více

as: as soon/much/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdále

bidder: the highest biddernejvyšší dražitel, kdo nabídne nejvíc

car pool: carpool lanejízdní pruh jen pro vozy s více cestujícími

discuss: much discussedhodně/tolik diskutovaný/probíraný téma ap.

earner: top earnersnejvíce vydělávající osoby

fair: a fair amount of sthhodně

feel: feel strongly abouthodně záležet komu na čem

great: great dealspousty, (velmi) hodně čeho

lane: carpool lanepruh pro vozidla s více pasažéry hl. USA

like: like sth bettermít co raději, víc se líbit co komu

little: quite a littlecelkem dost, poměrně hodně, celkem velký množství ap.

many: ...times as many...krát více než

many: as many as possibleco nejvíce čeho

much: ... times as much (as)... krát tolik/více (než) o množství

much: half as much again(ještě) o polovinu víc

never: never againnikdy víc, už nikdy

not: not a fewnemálo, hodně

of: more/less of sthvíce/méně jaký zintenzivnění

put: put more effort into sthvložit více úsilí do čeho, více se snažit v čem

recommend: have much to recommend onemít spoustu výhod, mít hodně co nabídnout

right: right-footedpoužívající více pravou nohu fotbalista ap., provedený pravou nohou

voter: plural votervolič s právem ve více volebních okrscích

and: more and morevíc a víc, čím dál víc

anything: more than anything elsevíc než cokoli jiného

bay: Eating lots of fruit keeps the flu at bay.Když jíte hodně ovoce, chřipka si na vás nepřijde.

be: He was as quiet as could be.Byl co nejvíc potichu.

best: What do you like best?Co máš nejradši?, Co se ti líbí nejvíc?

better: I like it better.Líbí se mi to víc., Mám to radši.

complaint: My main complaint is that ...Nejvíc mi vadí, že ...

could: He couldn't have been more than 12.Nemohlo mu být víc než 12.

deal: I know a good deal about it.Hodně o tom vím.

do: A few bombs can do a lot of damage.Pár bomb může způsobit hodně škody.

do: He makes more money than I do.Vydělává víc peněz než já.

get: They had to get aid to where it was most needed.Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.

give: Give me some more details.Řekni mi více podrobností.

great: He is great at tennis.Je hodně dobrý v tenise.

grievance: Their main grievance is that ...Nejvíc jim vadí, že ...

last: Much has changed since my last visit.Hodně se změnilo od mé poslední návštěvy.

mean: She means a lot to me.Ona pro mě hodně znamená.

more: a little more timetrochu více času

more: It cost more than 250 pounds.Stálo to více než 250 liber.

more: What impressed me more was that ...Co na mě zapůsobilo víc, bylo ...

more: He became more and more furious.Zuřil stále víc.

most: He won the most votes.Získal nejvíc hlasů.

most: Ann was the person he most hated.Nejvíce nenáviděl Annu.

most: most surprisingly ...a co je nejvíc překvapivé ...

outsell: The latest model outsold all previous ones.Posledního modelu se prodalo více než všech předchozích.

possible: as soon/much/often/quickly/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdále