Hlavní obsah

chtěný

Vyskytuje se v

chtít: nechtítodmítat refuse to do sth

aniž: aniž bych chtěl být ...without wishing to be ...

klid: To chce klid.Take it easy!

nechtě, nechtíc: chtě nechtěwilly-nilly

by: Chtěl bych...I would like...

děkovat: Šálek čaje? – Ne, děkuji (nechci).A cup of tea? – No, thank you.

docílit: Čeho chceš docílit?What are you trying to achieve?

chtít se: Nechce se mi jít ven.I don't feel like going out.

jak: jak chcešas you like (it)

jaký: Jaký chceš?Which one do you want?

kam: Chodím si, kam chci.I go wherever I want.

kdo: S kým chcete mluvit?Who do you want to speak with?

kolik: Můžeš vyzkoušet, kolik chceš.You can try as many as you want.

který: Ať je to, který chce.Whichever it is.

nechat: Chcete mu nechat zprávu?Would you like to leave a message for him?

odvaha: Chce to odvahu.It takes courage.

omluvit se: Chci se za dnešek omluvit.I want to apologize for today.

pít: Co chcete pít?What would you like to drink?

předběhnout: Chtěl jsem to říct, ale předběhl mě.I wanted to say it but he beat me to it.

startovat: Auto nechce startovat.The car won't start.

svůj, svá, své, svoje: Chce svůj vlastní byt.He wants a flat of his own.

tebou: Chci s tebou mluvit.I want to speak with/talk to you.

ublížit: Nechtěl jsem ti ublížit.I didn't mean to hurt you.

uložit: Chcete uložit data?Do you wish to save the data?

urazit: Nechtěl jsem vás urazit.I didn't mean to insult you.

všechen, všechna, všechno: všechno, co chcešanything you want

vybrat: Chtěl bych vybrat.I'd like to withdraw/make a withdrawal.

vyjádřit se: Nechtěla se k tomu vyjádřit.She refused to comment on that.

vzkaz: Chtěl bych jí nechat vzkaz.I'd like to leave a message for her.

vzkázat: Chcete mu něco vzkázat?Would you like to leave a message for him?

zaskočit: Nechceš ke mně zítra zaskočit (na návštěvu)?Why don't you drop by tomorrow?

zbavit: Chtějí zbavit zemi korupce.They want to rid the country of corruption.

zrušit: Chtěl bych zrušit rezervaci.I'd like to cancel a reservation.

zvracet: Chce se mi zvracet.I feel sick.

když: Když se chce, všechno jde.Where there is a will there is a way.

slyšet: nechtít slyšet co žádosti ap.shut one's ear to sth, would not hear about sth

výt: Chceš-li s vlky žít, musíš s nimi výt.When in Rome, do as the Romans do.

zadarmo, zdarma: To bych nechtěl ani zadarmo.I wouldn't take it for free., BrE též I wouldn't give it houseroom.

cagey: nechtít mluvit o čem, dělat tajnosti kolem čeho, nechávat si co pro sebebe cagey about sth

closing: Na závěr/Závěrem chci ...In closing I want to ...

denial: odmítat/nechtít přijmout/si připustit co nepříjemnou pravdu ap.be in denial of sth

disinclined: nechtít, nemít chuť, nebýt ochoten udělat cobe disinclined to do sth

keen: velmi chtít co, toužit, dychtit po čembe keen on doing sth

like: mít chuť, chtít se co komufeel like doing sth

loath: zdráhat se, nechtít udělat cobe loath to do sth

option: (po)dle rozhodnutí koho, podle toho, jak chce kdoat the option of sb

please: jak (jen) chceteas you please

preference: dávat přednost čemu, upřednostňovat, raději chtít cohave a preference for sth

refuse: Auto nechtělo nastartovat.The car refused to start.

time: všechno chce svůj časall in good time

would: Nechtěl byste ...? nabídkaWould you like ...?

all: Chceš to vůbec?Do you want it at all?

curious: vyzvídat o čem, chtít vědět co, vyptávat se, být zvědavý na cobe curious about sth

disposed: Moc se mi nechtělo čekat.I wasn't disposed to wait.

do: Nechtějí pracovat.They don't want to work.

drink: Co chcete k pití?What would you like to drink?

either: Nechci ani jeden.I don't want either.

for: Kdo chce sendvič?Who's for a sandwich?

if: Kdybych to chtěl, koupil bych to.If I wanted it I would buy it.

it: Ne že bych tam nechtěl být.It's not that I don't want to be there.

make: Dělala, jakože chce vstát.She made as if to stand up.

mean: Nechtěl jsem ti ublížit.I didn't mean to hurt you.

message: Chcete nechat vzkaz?Can I take a message?

more: Chcete ještě čaj?Some more tea?

practice: Je třeba to cvičit., Chce to praxi.It takes practice.

reluctant: Nechtělo se mu/Zdráhal se pomáhat.He was reluctant to help.

Rome: Všechno chce svůj čas.Rome was not built in a day.

see: Chce s tebou mluvit šéf., Máš jít za šéfem.The boss wants to see you.

that: Chtěl jsi se mnou mluvit. O čem?You wanted to talk to me. Why was that?

unheard: Jeho prosby zůstaly nevyslyšeny/nikdo nechtěl slyšet.His pleas went unheard.

want: Chci, abys tady zůstal.I want you to stay here.

way: Ať je po tvém., Udělej to, jak chceš.Have it your (own) way.

what: Co chceš?What do you want?

which: Můžeš si vzít, kterýkoli chceš.You can take which you want.

whilst: Nechtěl jsem bydlet doma, když jsem studoval na univerzitě.I didn't want to live at home whilst I was at university.

whom: Chci poslat telegram. – Komu?I want to send a telegram. – To whom?

whomever: Můžeš pozvat kohokoliv chceš.You can invite whomever you wish.

willing: Nechtěla odpovědět.She was not willing to answer.

chtěný: chtěné dítěwanted child

easy: To chce klid!, Nevzrušuj se!Take it easy!

vendetta: chtít se (po)mstít komuhave a vendetta against sb