Hlavní obsah

feeling [ˈfiːlɪŋ]

Vyskytuje se v

bone: feel sth in one's bonescítit co v kostech

compel: feel compelledto do sth cítit povinnost udělat co

feel: feel like doing sthmít chuť, chtít dělat co dát si ap.

feeling: feelings about sthnázor na co, postoj k čemu, mínění o čem

feel out: feel sb outoťuknout si koho nenápadně zjistit názory ap.

free: feel free to do sthnebát se, neostýchat se, klidně udělat co

hard: feel hard done bymít pocit křivdy, být ukřivděný

home: feel at homecítit se jako doma, být ve svém živlu v dané situaci

leave out: feel left outcítit se opomíjený

lousy: feel lousycítit se mizerně

presence: make one's presence feltdát o sobě vědět, upozornit na sebe

sorry: feel/be sorry for sblitovat/být líto koho

up: feel up to sthtroufat si, cítit se na co

vent: give vent to one's feelingsdát průchod (po)citům

welcome: make sb (feel) welcome(vřele) uvítat, (mile) přijmout koho v nové práci ap.

abashed: feel abashed at sthbýt v rozpacích z čeho

ashamed: feel/be ashamedstydět se, být stydno, být trapně komu

bilious: feel bilioustrpět silnou nevolností, být špatně komu hl. od žlučníku

crummy: feel crummycítit se mizerně

display: display one's feelingsprojevit své city

dizzy: feel dizzymít závrať

embarrassed: feel/be embarrassedcítit se trapně, být v rozpacích, stydět se v trapné situaci

faint: feel faintcítit se slabě, být na omdlení, cítit nevolnost

guilty: feel guilty about sthcítit se provinile kvůli čemu

gut: gut feelingtušení, vnitřní pocit, instinkt

hat: felt hatplstěný klobouk

hatred: feel hatred for sbchovat/cítit ke komu nenávist

have: I feel like having a swim.Zaplaval bych si.

hurt: feeling of hurtpocit křivdy

interest: feel interest in sthzajímat se o co

intimidated: feel/be intimidated by sb/sthmít strach z koho/čeho

like: feel like doing sthmít chuť, chtít se co komu

longing: have/feel a longing for sthtoužit, dychtit po čem

panicky: feel panickymít panický strach, být vyděšený

peckish: feel/be peckishmít trošku hlad

queasy: feel queasy about sthmít obavy/nedobrý pocit ohledně/z čeho, být znepokojený čím, být neklidný kvůli čemu, být choulostivý na co

reborn: feel reborncítit se jako znovuzrozený

shame: feel shamestydět se

sick: feel sickbýt špatně (od žaludku) komu

temptation: feel a temptation to do sthbýt v pokušení udělat co

tingly: feel/be tinglybýt celý rozechvělý, mít mrazení vzrušením ap.

unsafe: feel unsafenecítit se bezpečně, cítit se ohrožený

achy: I feel achy all over.Bolí mě celé tělo.

all right: Are you feeling all right?Je vám dobře?

awful: feel awfulcítit se strašně

awkward: feel awkwardcítit se nesvůj, nemít dobrý pocit

bloated: I feel bloated.Jsem úplně přecpaný.

blue: feel bluebýt smutný

chilly: I feel chilly.Je mi zima.

come on: I feel a flu coming on.Leze na mne chřipka.

duty-bound: I felt duty-bound to help.Cítil jsem povinnost pomoci.

feel for: He felt around for the torch.Šátral kolem sebe po baterce.

get: I get the feeling that you're an honest man.Začínám mít dojem, že jste čestný muž.

ice: feel like icebýt ledový studený

off-colour: I felt a bit off-colour.Necítil jsem se ve své kůži.

queer: I feel queer.Je mi nějak špatně.

self-conscious: I stood there, feeling self-conscious.Stál jsem tam a měl jsem pocit, že se na mě všichni dívají.

strange: I feel strange.Je mi divně.

cítit se: feel fine, v daném prostředí ap. feel comfortablecítit se dobře

dotknout se: hurt sb's feelingsdotknout se čích citů

hřejivý: gratifying feelinghřejivý pocit

chuť: feel like doing sth, fancy doing sthmít chuť (u)dělat co

popisovací: marker/felt penpopisovací fix

potřeba: feel an urgent need to do sthcítit naléhavou potřebu udělat co

rozpaky: be/feel embarrassed, be/feel abashedbýt v rozpacích

solidární: feel solidarity with sbbýt solidární s kým

tep: feel/take sb's pulsenahmatat/změřit komu tep

výčitka: be full of remorse, feel pangs of consciencemít výčitky (svědomí)

bad: feel bad about sthcítit se provinile kvůli čemu, mít špatný pocit z čeho, litovat čeho

zle: sb is/feels sickkomu je zle nevolno

averze: have an aversion to sb/sth, feel distaste for sb/sthmít averzi ke komu/čemu

blbě: I feel sick.Je mi blbě.

být: I don't feel well.Není mi dobře.

dělat se: I feel sick.Dělá se mi špatně.

divně: I feel funny/peculiar/out of sorts.Je mi divně.

dobře: I am not feeling well.Není mi dobře.

dostat: I suddenly felt like doing it.Dostal jsem chuť udělat to.

dotek: be rough to the touch, feel roughbýt drsný na dotek

hlava: I feel giddy.Točí se mi hlava.

chtít se: I don't feel like going out.Nechce se mi jít ven.

jít: I feel flu coming on.Jde na mě chřipka.

klidně: Feel free to come.Klidně přijď(te).

líto: I felt sorry for him.Bylo mi ho líto.

mrzet: sb is sorry for sth, chyba ap. sb regrets sth, sb nečestnost ap. feels bad about sthco koho mrzí

nanic: zle od žaludku I feel sick (in my stomach)., hovor. I feel queasy., přen. zhnusením ap. I feel sick to the stomach.Je mi nanic.

nevolno: I don't feel well., I feel unwell.Je mi nevolno.

nutkání: feel/have an urge to do sthmít nutkání udělat co

od, ode: I feel sick to the stomach.Je mi špatně od žaludku.

omak: It feels like ...Na omak je to jako ...

ono: It was because he didn't feel well.Ono mu totiž nebylo dobře.

osaměle: feel lonelycítit se osaměle

pocit: He had a strange feeling.Měl divný pocit.

pocítit: feel hunger/regret/coldpocítit hlad/lítost/zimu

popsat: label the CD with a felt penpopsat CD fixem

povídat: I don't feel like talking.Nemám chuť si povídat.

slabo: I feel faint.Je mi slabo.

smíšený: mixed feelingssmíšené pocity

smutno: I feel sad., jsem osamělý I feel lonely.Je mi smutno.

splín: hovor. I'm feeling down/blue., I have the blues., I'm dejected.Mám splín.

strašně: feel terrible/awful/ghastlycítit se strašně

stydno: sb feels ashamed, trapně sb feels embarrassedkomu je stydno

špatně: I feel sick., není mi dobře I'm unwell., I'm not feeling well.Je mi špatně.

točit se: I feel dizzy., My head is spinning.Točí se mi hlava.

trapně: feel embarrassedcítit se trapně

tušení: nasty/sinking feeling, foreboding, premonitionzlé/neblahé tušení

udělat se: I started to feel sick., My stomach churned.Udělalo se mi špatně od žaludku.

ulevit se: He is feeling better now.Už se mu ulevilo.

vina: sense/feeling of guiltpocit viny

všelijak: I feel funny.Je mi tak všelijak.

zamrzet: křivda ap. He felt hurt., litoval He felt sorry about it/regret.Zamrzelo ho to.

zastesknout se: He felt homesick.Zastesklo se mu po domově.

zvracet: I feel sick.Chce se mi zvracet.

pes: feel rotten/under the weather/like death warmed up, be sick as a doghovor. cítit se pod psa