Hlavní obsah

možnost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (souhrn okolností) possibility(šance) chance(příležitost) opportunity, occasion(zařízení, služby k dispozici) facilityvyužít možnost(i)use the opportunity
  2. (na výběr) option, choice(eventualita) possibilityform. eventuality(co se může stát) contingency(způsob) way(alternativa) alternativeNebyla jiná možnost.There was no other way., We had no other choice.nemít jinou možnosthave no (other) option
  3. možnosti (schopnosti) abilities, capabilitiesmožnosti (zvládnutelného) compass

Vyskytuje se v

výběr: multiple-choice testtest s výběrem možností

existovat: There are lots of possibilities.Existuje spousta možností.

počítat: You have to allow for this possibility.Musíš počítat s touto možností.

rámec: within the bounds of possibilityv rámci možností

volba: be free to choosemít možnost volby

vyčerpat: exhaust all possibilitiesvyčerpat všechny možnosti

approval: ekon. on approvalna zkoušku, s možností vrácení odběr zboží

bankruptcy: bankruptcy noticeupozornění na možnost (zahájení) konkurzu dlužníka

borrowing: borrowing powervýpůjční možnost/limit úvěru od banky ap.

facility: educational facilitiesvzdělávací zařízení, možnosti vzdělávání

limitation: limitation of actionpromlčení (možnosti) žaloby

option: výp. optionsmožnosti k nastavení aplikace

outwards: look outwardszaměřit se na vnější možnosti, rozhlížet se po možných partnerech z venku v navazování vztahů ap.

potential: fulfil one's potentialvyužít svůj potenciál, využít plně svých možností

say: have a say in sthmít možnost mluvit do čeho

scope: within/beyond sb's scopev rámci/mimo rámec kompetence/možností koho

self-catering: self-catering apartmentsbyty s možností vlastního vaření

test: multiple choice testtest na A B C, test s výběrem možností

true: true-false testtest s možnostmi správně špatně

use: have the use of sthmít možnost (po)užívat, mít k dispozici co

other: There is no other choice than ...Není jiná možnost než ...

limbo: be in limbobýt v nejasné situaci mezi dvěma možnostmi, být postaven před dvě možnosti

možnost: have no (other) optionnemít jinou možnost