Hlavní obsah

stání

Vyskytuje se v

stát: vést si be* doingstát (si)

členský: EU member statesčlenské státy EU

fronta: be queueing (up) for sth, be in a queue, AmE stand in linestát ve frontě na co

krize: face a crisisčelit krizi, stát před krizí

povšimnutí: be worth noticingstát za povšimnutí

pozor: stand to/at attentionstát v pozoru

přikovaný: stand rooted to the spotstát jako přikovaný

sociální: welfare statesociální stát

stání: standing roommísta k stání v autobuse ap.

stát se: Never mind., It's OK.Nic se nestalo. reakce na omluvu

: Whatever happens, Come what may ...Ať se stane cokoli ...

blízko: He stood near the door.Stál blízko dveří.

čelo: be facing sthstát čelem ke komu/čemu

domyslet: I fear to think of what might happen.Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.

dveře: He stood in the doorway.Stál ve dveřích.

klidně: It could very well happen.Klidně by se to mohlo stát.

kolik: How much is it?Kolik to stojí?

muset: It didn't have to happen.Nemuselo se to stát.

námaha: It is not worth the effort.Nestojí to za tu námahu.

oběť: He fell victim to pickpockets.Stal se obětí kapsářů.

pohov: stand at easestát v pohovu

pokus: It's worth a try.Stojí to za pokus.

pouhý: It only costs ten dollars.Stojí to pouhých deset dolarů.

před, přede: be faced with sthstát před čím problémem ap.

předurčit: I was predestined to become ...Bylo mi předurčeno stát se ...

rád: You are welcome., It's a pleasure.Rádo se stalo. odpověď na poděkování

řeč: nemá smysl o tom mluvit It's not worth mentioning., reakce na poděkování Don't mention it.To nestojí za řeč.

sotva: She could barely stand.Sotva stála.

bok: stand by sb's sidestát po boku komu podporovat ap.

cesta: be in sb's waystát v cestě komu

grešle: It isn't worth a brass farthing/hl. AmE red cent.hovor. Nestojí to ani za zlámanou grešli.

přibitý: stand rooted to the spotstát jako přibitý

acceptance: gain acceptancestát se obecně přijímaným, najít své zastánce, ujmout se, uchytit se názor ap.

all: not at allvůbec ne, není zač, rádo se stalo

apart: stand with one's legs apartstát s nohama od sebe

at: stand at easestát v pohovu

away: stand awayodstávat límeček ap., stát opodál z respektu ap.

back: stand back to backstát zády k sobě

Baltic: Baltic statespobaltské státy

care: be in carebýt v péči státu dítě

carry: AmE carry the state/areazískat většinu hlasů ve státě/v oblasti ve volbách

church: separation of church and stateoddělení církve od státu

clear: clear across the statepřes celý stát

common currency: become common currencystát se obecně přijímaným (faktem)

contiguous: 48 contiguous states48 sousedících států USA bez Aljašky a Havaje

erect: stand erectstát vzpřímeně

face: be faced with sthstát před čím, být postaven před co problém ap.

hard: slang. hard-onerekce, stání, ztopoření

hold: hold by sthlpět na čem, držet se čeho, stát si za čím

homeland: homeland securityvnitřní bezpečnost (státu) hl. proti terorismu

idle: No idling!Nenechávejte běžet motor! při čekání ap., Při stání vypněte motor!

neighbour: neighbour statessousední státy

non-member: non-member statenečlenský stát

pit: be pitted against sb/sthbýt postaven, stát proti komu/čemu, muset čelit komu protivníkovi ap.

place: BrE assisted placemísto dotované státem studijní ap.

possessed: become possessed of sthstát se vlastníkem čeho

possession: práv. take possession of sthstát se držitelem čeho

professional: turn professionalstát se profesionálem, dát se na profesionální dráhu

regulated: state-regulated economystátem řízená ekonomika

shoot: shoot to fameproslavit se, stát se slavným, prorazit náhle

side: be by/at sb's sidestát při kom/po boku komu podporovat ap.

stand: stand stillstát nehybně, nehýbat se

standstill: be at a standstillstát proces ap.

stand up for: stand up for osfnedat se, stát si za svým, prosadit si svou

stationary: be stationarystát, nehýbat se

stick up for: stick up for osfnedat se, stát si za svým, prosadit si svou

suck: hovor. suck assstát úplně za hovno/prd kvalita

traitor: turn traitor to sb/sthzradit koho/co, stát se zrádcem

vanishing point: shrink to vanishing pointvytratit se, stát se zcela zanedbatelným

welfare: ekon. welfare statestát blahobytu, sociální stát

widowed: be widowedovdovět, stát se vdovou/vdovcem

accident: He was involved in a car accident.Stal se účastníkem dopravní nehody.

anything: Anything can happen.Může se stát cokoliv.

behind: Who is behind that?Kdo za tím stojí?

between: She stood between two trees.Stála mezi dvěma stromy.

board: This goes by the board today.Dnes o to nikdo nestojí., Dnes na to každý kašle., To dnes nikoho nezajímá., To se dnes nenosí.

certain: This is certain to happen.To se jistě stane.

cost: How much does it cost?Kolik to stojí?

how: How much is it?Kolik to stojí?

keep: Can you keep it from happening again?Můžeš zabránit, aby se to stalo znova?

more: It cost more than 250 pounds.Stálo to více než 250 liber.

much: Do you care for it? – Too much.Stojíš o to? – Strašně moc.

over: It costs over one million.Stojí to přes milión.

overall: How much will it cost overall?Kolik to bude stát celkem?

read: The notice read: ...Na ceduli stálo: ...

say: The paper says ..., It says in the papers ...V novinách stojí ...

scrutiny: come under scrutinystát se předmětem (zvědavého) zájmu, dostat se pod drobnohled

self-conscious: I stood there, feeling self-conscious.Stál jsem tam a měl jsem pocit, že se na mě všichni dívají.

set: This is set to happen.To se pravděpodobně stane.

slate: He was slated to become a minister in one year.Měl se stát za rok ministrem.

still: Still, it was worth it.I tak to stálo za to.

supervision: under the supervision of statepod dohledem státu

underpin: The laws which underpin apartheid...Zákony, na nichž je založen/stojí apartheid...

unmissable: The film is simply unmissable.Ten film si prostě nesmíte nechat ujít/skutečně stojí za to.

vegetarian: He went vegetarian.Stal se z něj vegetarián.

victim: He fell victim to pickpockets.Stal se obětí kapsářů.

well: It's well worth seeing.Rozhodně to stojí za vidění.

what: Guess what! I'm going to dinner at..Hádej co se stalo. Jdu na večeři ke..

whatever: I'll stay whatever happens.Zůstanu, ať se stane cokoli.

what's: What's happened?Co se stalo?

while: The first service is free, while the second costs $25.První služba je zadarmo, kdežto druhá stojí 25 dolarů.

worth: The film's really worth seeing.Ten film stojí za vidění.

boggle: the mind boggles at sthnad čím zůstává rozum stát, co je za hranicí chápání, co je těžko představitelné

price: It comes with/at a price.přen. Něco to stojí. není to zadarmo