Hlavní obsah

stand [stænd]

Slovesopt&pp stood

 1. stand (up) stát na nohou ap.stand stillstát nehybně, nehýbat sestand trialmít soud, stanout před soudemstand fast, stand one's groundstát si pevně za svým
 2. stand (up) vstát ze sedu ap., postavit se
 3. stand aside/backustoupit stranou/dozadu
 4. be (left) standingzůstat stát o budově po bombardování ap.
 5. sth swh postavit, umístit co kam vertikálně
 6. leave to stand nechat odstát o jídle ap.
 7. on sth mít postoj, stavět se k čemustand on sthtrvat na čem daných náležitostech ap.
 8. with sb stát si, být na tom u koho
 9. stand a good/no chancemít slušnou/nemít žádnou šanci
 10. platit, být platný, zůstávat v platnosti dosud - zákon, rozhodnutí ap.
 11. stand sth tall/high měřit/mít (na výšku) kolik
 12. sth obstát v čem, před čím ve zkoušce ap.
 13. sth vydržet, snášet co
 14. sb/sth hovor. vystát koho/co

Podstatné jméno

 1. postoj, stanovisko, jasný názortake a standzaujmout stanovisko, vyslovit se pro něcomake a stand against sthpostavit se (proti) čemu
 2. stánek, kiosknewspaper standnovinový stánek
 3. stand/AmE stands tribuny, ochozy na stadionu
 4. stojan, podstavec k postavení něčehoassembly standmontážní stojantripod standtrojnožka
 5. stanoviště taxíků, autobusů ap.
 6. (witness) stand práv.místo svědka(witness) stand práv.přen. lavice svědků u soudupráv. take the standjít svědčit, předstoupit jako svědekpráv. call sb to the standpředvolat koho ke svědecké výpovědi
 7. zastavení pohybu, postupu ap.
 8. pozice vstoje, stání na nohoutake one's stand swhpostavit se kam/kde

Vyskytuje se v

ease: pohov rozkaz(stand) at ease

firm: stát si pevně za svým, být neústupný v čem, nezměnit postoj k čemustand firm on sth

ghost: mít minimální šanci, nemít nejmenší šanci udělat conot to stand a ghost of a chance of doing sth

ground: trvat na svém, stát si za svýmstand one's ground

hair: nahánět hrůzu komu až vlasy vstávají hrůzoumake sb's hair stand on end

proud: vyčnívat, trčet z čehostand proud of sth

stand: stát na nohou ap.stand (up)

stand up: nepřijít na rande/schůzku s kýmstand sb up

trial: for sth stanout před soudem, být souzen, být postaven před soud pro co pro zločinstand trial

accused: být obviněn/obžalován z čeho, čelit obžalobě z čehostand accused of sth

apart: stát s nohama od sebestand with one's legs apart

arm: kompletní výzbroj pro jednoho vojákastand of arms

army: stálé vojsko, vojáci v činné služběstanding army

at: stát v pohovustand at ease

away: odstávat límeček ap., stát opodál z respektu ap.stand away

back: stát zády k soběstand back to back

bobbin: cívečnicetext. bobbin stand

by: zůstat nablízkustand by

candidate: kandidovat ve volbáchstand as a candidate

comedian: sólový komik/bavič varietní ap.stand-up comedian

cruet: dochucovací soupravacruet set/stand

easy: Pohov! s rukama volněvoj. Stand easy!

election: kandidovat ve volbáchstand for election, fight the election

erect: stát vzpřímeněstand erect

exhibition: veletržní/výstavní stánekexhibition stand

hall: předsíňová/věšáková stěna na oděvyhall stand

news: novinový stánek, trafikanews stand

newspaper: novinový stáneknewspaper stand

ovation: ovace vstoje bouřlivéstanding ovation

security: zaručit se za kohostand security for sb

stand for: kdo nebude dále trpět cosb will not stand for sth

standing: být zadobře s kýmbe in good standing with sb

stand-up: sólové komické vystoupenístand-up comedy

stand up for: nedat se, stát si za svým, prosadit si svoustand up for osf

surety: ručit, dělat ručitele komustand surety for sb

test: obstát (ve zkoušce)stand the test

up: vstát, postavit se, stoupnout sistand up

make: Dělala, jakože chce vstát.She made as if to stand up.

self-conscious: Stál jsem tam a měl jsem pocit, že se na mě všichni dívají.I stood there, feeling self-conscious.

fronta: stát ve frontě na cobe queueing (up) for sth, be in a queue, AmE stand in line

informační: informační kancelář/stánekinformation office/stand

komický: sólové komické vystoupenístand-up comedy

nechat: nechat koho čekatkeep sb waiting, hovor. have sb cooling his heels, odložením na jindy put sb off, stand up

odstát: nechat odstát pokrm ap.leave to stand

pohov: Pohov!(Stand) at ease!, uvolněný Stand easy!

postoj: zaujmout postoj k čemutake a stand on sth, take an attitude to sth

pozor: stát v pozorustand to/at attention

přijít: přijít vhod komucome in handy, stand sb in good stead

příkaz: trvalý (platební) příkazstanding (payment) order, banker's order

přikovaný: stát jako přikovanýstand rooted to the spot

režim: pohotovostní režim nevypnutého zařízenístand-by (mode)

ručitel: dělat ručitele komustand surety for sb

snášet: nesnášet koho/cohate sb/sth, nemoci vystát ap. can't stand/bear sth

snést: snést srovnání s čímstand/bear comparison with sb/sth

stánek: novinový stáneknews(paper) stand, newsstand

stání: místa k stání v autobuse ap.standing room

stanout: stanout před soudem obžalovanýbe brought before the court, stand trial

stanovisko: zaujmout stanoviskotake a stand, adopt an attitude

stanoviště: stanoviště taxi(služby)/taxíkůtaxi BrE rank/AmE stand/stance, cabstand

start: pevný/letmý startstanding/flying start

stát: stát si (pevně) za svýmstand firm/pat, hold/stand one's ground, hovor. stick to one's guns

stoj: dělat co ve stojedo sth standing (up)

stojatý: stojatý límecstand-up collar

šance: mít šancistand/have a chance

trvat: trvat na svémbe insistent, hovor. neustoupit stick to one's guns, stand one's ground, prosazovat své tvrzení press one's point

vhod: přijít vhod komucome in handy to sb, BrE not go amiss, hodit se do budoucna stand sb in good stead

vystát: vystát frontu na cohl. BrE queue, AmE stand in line, line up for sth

výstavní: výstavní katalog/plocha/síň/stánekexhibition catalogue/area/hall/stand

zkouška: obstát ve zkoušce (časem)stand the test (of time)

blízko: Stál blízko dveří.He stood near the door.

dveře: Stál ve dveřích.He stood in the doorway.

jít: jít komu za kmotrastand as sb's godfather

moct: Můžeš/Mohl jsi/Budeš moci vstát?Can you/Were you able to/Will you be able to stand up?

between: stát mezi kým a jeho cílem, bránit komu v čemstand between

obstát: obstát ve zkoušcestand the test, být dle očekávání pass muster

od, ode: Vstal od stolu.He stood up from the table.

ovace: Dostalo se mu mohutných ovací.He was given a standing ovation.

přihlížet: nečinně přihlížetstand (idly) by, sit back

rozběh: skákat s rozběhem/bez rozběhudo/take a running/standing jump

sotva: Sotva stála.She could barely stand.

stavět: stavět koho na nohyhelp sb to stand up

stavět se: stavět se na hlavustand on one's head

svíčka: sport. udělat svíčkudo a shoulder stand

trpět: Tohle vám nebudu trpět.I am not going to tolerate this., I won't stand for this.

udržet se: Sotva se udržím na nohou.I can hardly stand.

uhnout: Uhněte z cesty.Make way., Stand aside.

vedle: stát vedlestand nearby

vidět: Nemůžu ho ani vidět.I can't stand the sight of him., nesnáším ho I hate his guts.

volba: kandidovat ve volbáchstand for election, soupeřit fight the election, stand in the election

vstávat: Z toho mi vstávaly vlasy hrůzou na hlavě.It made my hair stand on end.

vydržet: vydržet boleststand the pain

vztyk: Vztyk!Stand up!

záda: stát zády k soběstand back to back

zaujmout: zaujmout stanovisko k čemutake a stand on sth

znamenat: SN znamená Spojené národy.UN stands for United Nations.

zpříma: stát zpřímastand upright

bít: bít do očí být nápadnýstick/stand out (like a sore thumb), leap to the eye

bok: stát po boku komu podporovat ap.stand by sb's side

cítit: Nemůže mě ani cítit.He hates my guts., He can't stand me.

křížit: křížit komu cestu překážet v záměrechstand in sb's way

oko: být jako pěst na okostick/stand out like a sore thumb

přibitý: stát jako přibitýstand rooted to the spot

za: postavit se za kohostand up for sb