Hlavní obsah

stand [stænd]

Slovesopt&pp stood

 1. stand (up) stát na nohou ap.stand stillstát nehybně, nehýbat sestand trialstanout před soudem, být souzen, mít soudstand fast, stand one's groundstát si pevně za svým
 2. stand (up) vstát ze sedu ap., postavit se
 3. stand aside/backustoupit stranou/dozadu
 4. be (left) standingzůstat stát o budově po bombardování ap.
 5. sth swh postavit, umístit co kam vertikálně
 6. leave to stand nechat odstát o jídle ap.
 7. on sth mít postoj, stavět se k čemu
 8. with sb stát si, být na tom u koho
 9. stand a good/no chancemít slušnou/nemít žádnou šanci
 10. platit, být platný, zůstávat v platnosti dosud - zákon, rozhodnutí ap.
 11. stand sth tall/high měřit/mít (na výšku) kolik
 12. sth obstát v čem, před čím ve zkoušce ap.
 13. sth vydržet, snášet co
 14. sb/sth hovor. vystát koho/co

Podstatné jméno

 1. postoj, stanovisko, jasný názortake a standzaujmout stanovisko, vyslovit se pro něcomake a stand against sthpostavit se (proti) čemu
 2. stánek, kiosknewspaper standnovinový stánek
 3. stand/AmE stands tribuny, ochozy na stadionu
 4. stojan, podstavec k postavení něčehoassembly standmontážní stojantripod standtrojnožka
 5. stanoviště taxíků, autobusů ap.
 6. (witness) stand práv.místo svědka(witness) stand práv.přen. lavice svědků u soudupráv. take the standjít svědčit, předstoupit jako svědekpráv. call sb to the standpředvolat koho ke svědecké výpovědi
 7. zastavení pohybu, postupu ap.come to a standzastavit (se)
 8. pozice vstoje, stání na nohoutake one's stand swhpostavit se kam/kde

Vyskytuje se v

between: stand betweensb and sth stát mezi kým a čím, bránit komu v čem, dělit koho od čeho o cíli ap.

ease: (stand) at easepohov rozkaz

firm: stand firm on sthstát si pevně za svým, být neústupný v čem, nezměnit postoj k čemu

ghost: not to stand a ghost of a chance of doing sthmít minimální šanci, nemít nejmenší šanci udělat co

ground: stand one's groundtrvat na svém, stát si za svým

hair: make sb's hair stand on endnahánět hrůzu komu až vlasy vstávají hrůzou

proud: stand proud of sthvyčnívat, trčet z čeho

stand for: not stand forsth netolerovat, nesnášet, nestrpět co

stand up: stand sb upnepřijít na rande/schůzku s kým

trial: stand trialfor sth stanout před soudem, být souzen, být postaven před soud pro co pro zločin

accused: stand accused of sthbýt obviněn/obžalován z čeho

apart: stand with one's legs apartstát s nohama od sebe

arm: stand of armskompletní výzbroj pro jednoho vojáka

army: standing armystálé vojsko, vojáci v činné službě

at: stand at easestát v pohovu

away: stand awayodstávat límeček ap., stát opodál z respektu ap.

back: stand back to backstát zády k sobě

bobbin: text. bobbin standcívečnice

by: stand byzůstat nablízku

candidate: stand as a candidatekandidovat ve volbách

comedian: stand-up comediansólový komik/bavič varietní ap.

cruet: cruet set/standdochucovací souprava na stůl

easy: voj. Stand easy!Pohov! s rukama volně

election: stand for election, fight the electionkandidovat ve volbách

erect: stand erectstát vzpřímeně

exhibition: exhibition standveletržní/výstavní stánek

fast: stand faststát si (pevně) za svým, být neústupný

hall: hall standpředsíňová/věšáková stěna na oděvy

news: news standnovinový stánek, trafika

newspaper: newspaper standnovinový stánek

ovation: standing ovationovace vstoje bouřlivé

security: stand security for sb/sthzaručit se za koho/co, ručit za co půjčku ap.

stand for: sb will not stand for sthkdo nebude dále trpět co

standing: be in good standing with sbbýt zadobře s kým

stand-up: stand-up comedysólové komické vystoupení

stand up for: stand up for osfnedat se, stát si za svým, prosadit si svou

surety: stand surety for sbručit, dělat ručitele komu

test: stand the testobstát (ve zkoušce)

up: stand upvstát, postavit se, stoupnout si

witness stand: take the witness standvypovídat u soudu, vystoupit jako svědek k soudu

apart: He stood some distance apart.Stál kousek stranou.

between: She stood between two trees.Stála mezi dvěma stromy.

make: She made as if to stand up.Dělala, jakože chce vstát.

self-conscious: I stood there, feeling self-conscious.Stál jsem tam a měl jsem pocit, že se na mě všichni dívají.

fronta: stát ve frontě na cobe queueing (up) for sth, be in a queue, AmE stand in line

informační: informační kancelář/stánekinformation office/stand

komický: sólové komické vystoupenístand-up comedy

odstát: nechat odstát covodu ap. leave sth to sit (out), let sth stand, pokrm ap. leave sth to stand

pohov: Pohov!(Stand) at ease!, uvolněný Stand easy!

postoj: zaujmout postoj k čemutake a stand on sth

pozor: stát v pozorustand to/at attention

přijít: přijít vhod komucome in handy, stand sb in good stead

příkaz: trvalý (platební) příkazstanding (payment) order, banker's order

přikovaný: stát jako přikovanýstand rooted to the spot

režim: pohotovostní režim nevypnutého zařízenístand-by (mode)

ručitel: dělat ručitele komustand surety for sb

snášet: nesnášet koho/cohate sb/sth, nemoci vystát ap. can't stand/bear sth

snést: snést srovnání s čímstand/bear comparison with sb/sth

stánek: novinový stáneknews(paper) stand, newsstand

stání: místa k stání v autobuse ap.standing room

stanout: stanout před soudem obžalovanýbe brought before the court, stand trial

stanovisko: zaujmout stanoviskotake a stand, adopt an attitude

stanoviště: stanoviště taxi(služby)/taxíkůtaxi BrE rank/AmE stand/stance, cabstand

start: pevný/letmý startstanding/flying start

stát: stát si (pevně) za svýmstand firm/pat, hold/stand one's ground, hovor. stick to one's guns

stoj: dělat co ve stojedo sth standing (up)

stojatý: stojatý límecstand-up collar

šance: mít šancistand/have a chance

trvat: trvat na svémbe insistent, hovor. neustoupit stick to one's guns, stand one's ground, prosazovat své tvrzení press one's point

vhod: přijít vhod komucome in handy to sb, BrE not go amiss, hodit se do budoucna stand sb in good stead

vydržet: vydržet boleststand the pain

vystát: vystát frontu na cohl. BrE queue, AmE stand in line, line up for sth

výstavní: výstavní katalog/plocha/síň/stánekexhibition catalogue/area/hall/stand

zkouška: obstát ve zkoušce (časem)stand the test (of time)

blízko: Stál blízko dveří.He stood near the door.

dveře: Stál ve dveřích.He stood in the doorway.

jít: jít komu za kmotrastand as sb's godfather

moct: Můžeš/Mohl jsi/Budeš moci vstát?Can you/Were you able to/Will you be able to stand up?

obstát: obstát ve zkoušcestand the test, být dle očekávání pass muster

od, ode: Vstal od stolu.He stood up from the table.

ovace: Dostalo se mu mohutných ovací.He was given a standing ovation.

pohov: stát v pohovustand at ease

přihlížet: nečinně přihlížetstand (idly) by, sit back

rozběh: skákat s rozběhem/bez rozběhudo/take a running/standing jump

snášet: Nesnáším tě.I can't stand you.

sotva: Sotva stála.She could barely stand.

stát: stát nehnutěstand still

stát: stát na strážistand guard

stát: Jeden dům zůstal stát.One house remained standing.

stát: stát stranou dění ap.stand aside