Hlavní obsah

žádný

Zájmeno

  • (ani jediný) no, not (...) any(ze skupiny) none (of)Nemám žádné ...I have no ..., I don't have any ...žádný z nichnone of themvůbec žádnýnone at allvůbec žádný cono sth at allv žádném případě(zamítnutí) no way, that's out of the question, (za žádných okolností) on no account ..., in no caseŽádný strach!(Have) no fear!

Vyskytuje se v

veškerý: veškerý žádnývůbec žádný no(ne) at all

cena: za žádnou cenu v žádném případěon no account

případ: v žádném případěon no account, by no means, hovor. no way

směr: v každém/žádném/tomto směruin every/no/this respect

zázrak: žádný zázraknothing special, hovor. no big deal

celá: žádná celá dvě desetiny 0,2zero point two

legrace: Není s tebou žádná legrace.You are no fun.

nést: To s sebou nenese žádné riziko.It carries no risk.

projevit: Neprojevil žádný zájem.He showed no interest.

rozdíl: V tom není žádný rozdíl.It makes no difference.

slitování: nemít (s nikým) žádné slitováníshow/have no mercy on sb

téměř: téměř nikdy/žádnýhardly ever/any, almost never/no

vytáčka: Žádné vytáčky!No evasions!

zanechat: Nezanechal po sobě žádné otisky prstů.He didn't leave any fingerprints.

způsob: nemít žádné způsobyhave no manners

ořezávátko: nebýt žádné ořezávátko v čembe no slouch at (doing) sth

selanka: Není to žádná selanka.It is not all beer and skittles.

sláva: hovor. nebýt žádná slávabe no great shakes, be not much cop, be nothing to write home about

špás: S tím nejsou žádné špásy.It's not to be trifled with.

věda: Není to žádná věda.It's not rocket science., nic na tom není There is nothing to it., je to hračka It's a piece of cake.

difference: It makes no difference.V tom není žádný rozdíl., To je jedno., Na tom nezáleží/nesejde.

easy: be easy about sthbrát co v pohodě, nedělat žádné drama z čeho

hardly: hardly anytéměř žádné, sotva jaké

illusion: have no illusions about sthnedělat si žádné iluze o čem

mistake: hovor. ... and no mistake.... o tom není pochyb., ...o tom žádná., ... a basta.

no: no wayv žádném případě, ani za nic

pretence: make no pretence to/of sthnedělat si žádné nároky

sense: in no sensevůbec ne, v žádném případě

stand: stand a good/no chancemít slušnou/nemít žádnou šanci

under: under no circumstancesza žádných okolností

unimpressed: sb was/is unimpressed by/with sb/sthkdo/co neudělal(o) na koho (žádný) dojem

unsurprising: be unsurprising(nikoho) nepřekvapovat, nebýt žádným překvapením

absolutely: Absolutely not!Rozhodně ne., V žádném případě.

ain't: I ain't got (no) kids.Nemám (žádný) děti.

any: I'm not making any promises.Nedělám žádné sliby., Nic neslibuji.

attention: pay no attention to sthnevěnovat žádnou pozornost čemu

be: There are no cars in the streets.Na ulicích nejsou žádná auta.

bearing: It has no bearing on this.To na to nemá žádný vliv.

biggie: It's no biggie.Není to žádná velká věc., O nic nejde.

but: I have no friend but you.Kromě tebe nemám žádného přítele.

have: I have no money left.Nemám už žádné peníze.

have: We haven't any shops in this city.V tomhle městě nemáme žádné obchody.

no: No more diseases.žádné nemoci.

none: none of usnikoho/žádný z nás

none: I was seeking information and found none.Hledal jsem informace a nenašel žádné.

rocket science: It is not rocket science.Není to žádná velká věda.

service: There is no bus service between these towns.Mezi těmito městy nejezdí žádná autobusová linka.

strength: There was no strength left in me.Už jsem neměl vůbec žádnou sílu.

unconnected: These cases may be unconnected.Tyto případy nemusí mít žádnou spojitost.

big deal: hovor. no big dealnic extra, žádná sláva, žádný zázrak

walk: be no walk in the parknebýt žádná procházka růžovým sadem, nebýt žádná legrace nic lehkého