Hlavní obsah

attention [əˈtenʃən]

Podstatné jméno

  1. pozornostturn sb's attention to sthobrátit čí pozornost na co, upozornit koho na coMay I have your attention?Můžete mi věnovat pozornost?for the attention ofk rukám koho dopis ap., na vědomí komuattention spanmaximální délka soustředění/udržení pozornosti při výuce ap.
  2. péče odborná ap.

Vyskytuje se v

draw: draw sb's attention to sthupozornit koho na co, obrátit čí pozornost k čemu

hold: hold sb's attentionudržet (si) čí pozornost

call: call attention to sthupozornit na co

claim: claim sb's attentionžádat si čí pozornost

close: pay close attention to sthvěnovat čemu velkou pozornost

divert: divert sb's attention from sthodvést/odvrátit čí pozornost od čeho

fix: fix one's attention on sb/sthzaměřit (svou) pozornost na koho/co

garner: garner the attention of sbupoutat čí pozornost

grab: grab sb's attentionzískat čí pozornost

pay: pay attention to sb/sthvěnovat pozornost komu/čemu

rapt: with rapt attentionuchváceně, fascinovaně naslouchat ap.

rivet: rivet sb's attentionupoutat čí pozornost

undivided: give sb/sth one's undivided attentionvěnovat komu/čemu plnou pozornost, plně se věnovat komu/čemu

dávat: dávat pozor na cověnovat pozornost pay attention to sth, mít se na pozoru watch out, look out for sth, beware of sth, mít na zřeteli mind sth, hlídat ap. be on the lookout for sth

odpoutat: odpoutat čí pozornostdivert/distract sb's attention

poutat: poutat čí pozornostattract sb's attention

pozor: dávat pozor při výuce ap.pay attention

pozor: stát v pozorustand to/at attention

pozor: voj. Pozor!Attention!

pozornost: věnovat pozornost čemupay attention to sth, zaměřit se focus on sth

pozornost: upoutat čí pozornostcatch sb's attention

pozornost: odvést čí pozornostdistract sb's attention, distract sb

pozornost: zaměřit pozornost na cofocus on sth, aim one's attention to sth, zero in on sth/sb

pozornost: přitahovat pozornostattract attention

rozptýlit: rozptýlit čí pozornostdistract sb, divert sb's attention

soustředit: soustředit (svou) pozornost na cofocus one's attention on sth

upoutat: upoutat čí pozornostcapture/catch/grab/attract sb's attention

věnovat: věnovat pozornost čemupay attention to sth, být opatrný pay heed to sth

obrátit: obrátit svoji pozornost na koho/coturn one's attention to sb/sth

odvést: Odvedlo to moji pozornost.It took my attention away/distracted me.

přitahovat: přitahovat čím pozornostattract sb's attention

udržet: udržet čí pozornosthold sb's attention

všímat si: Nevšímej si toho.Pay no attention to it.

vyhledat: Vyhledejte lékaře.Seek medical attention.

zaměřit: zaměřit (svou) pozornost na koho/coturn one's attention to sb/sth, concentrate on sb/sth

zaregistrovat: Zaregistroval jsem, že...It came to my attention that...