Hlavní obsah

způsob

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (postup, forma) way(styl) manner, fashion, mode, style(prostředky) means(metoda) methodtímto způsobem(in) this waynásledujícím způsobemas follows, in the following waystejným způsobemin the same way/manner/fashionzpůsob myšleníway of thinkingsvým způsobem do jisté míryin a way, (aby se tak řeklo) in a manner of speaking, (něco jako) sort of
  2. (gramatická kategorie) moodhl. AmE mode(o příslovci) mannerrozkazovací/podmiňovací/oznamovací způsobthe imperative/conditional/indicative (mood)příslovečné určení způsobuadverbial of manner
  3. (podoba, ráz) manner(forma) form
  4. způsoby (chování) manners, behaviourzpůsoby form. demeanournemít žádné způsobyhave no manners

Vyskytuje se v

blood: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

disarray: throw sth into disarrayzcela narušit, rozhodit, vykolejit co systém ap., způsobit chaos v čem

draw: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

easy: in an easy mannerjednoduše, jednoduchým způsobem

fashion: in the usual fashionjako obvykle, obvyklým způsobem

incur: incur expenseszpůsobit (si) vydání, mít výdaje

life: way of lifeživotní styl, způsob života

manner: in the manner of sth/sbna způsob čeho, ve stylu čeho/koho, po vzoru koho

-mannered: gentle-manneredmilý, něžný, mající jemné způsoby

mood: imperative moodrozkazovací způsob

soft: soft optionnejpohodlnější způsob, cesta nejmenšího odporu

sort: something of the sortněco na ten způsob, něco podobného

tack: change tackzkusit jiný způsob, zkusit to jinak změnit přístup

thinking: way of thinkingzpůsob myšlení

through: put sb through sthpodrobit koho čemu, donutit podstoupit koho co, způsobit komu co

traceable: be traceable to sthmít pravděpodobnou příčinu v čem, být podle všeho způsoben čím

vexation: cause sb vexation(z)působit mrzutosti komu

way: in any way necessaryjakkoli je třeba, jakýmkoliv způsobem, tak či onak

working: method of workingzpůsob práce, pracovní metoda

wound: inflict a woundzpůsobit zranění

delay: It caused some delay.Způsobilo to jisté zpoždění.

do: A few bombs can do a lot of damage.Pár bomb může způsobit hodně škody.

křivda: do sb wrong, wrong sbdopustit se křivdy na kom, způsobit komu křivdu

následující: jak je uvedeno as follows, takto this way, like thisnásledujícím způsobem

podmiňovací: conditional (mood)ling. podmiňovací způsob

příslovce: adverb of place/time/manner/degreepříslovce místa/času/způsobu/míry

tázací: interrogative mood/sentenceling. tázací způsob/věta

určení: adverbial of manner/place/timepříslovečné určení způsobu/místa/času

ona: It's her who caused it.To ona to způsobila.

rozkazovací: in the imperative (mood)v rozkazovacím způsobu

škoda: cause severe damage, do a lot of damagezpůsobit/napáchat těžké škody

účinný: very effective way of ...velice účinný způsob jak ...