Hlavní obsah

způsob

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (postup, forma) way(styl) manner, fashion, mode, style(prostředky) means(metoda) methodtímto způsobem(in) this waynásledujícím způsobemas follows, in the following waystejným způsobemin the same way/manner/fashionzpůsob myšleníway of thinkingsvým způsobem do jisté míryin a way, (aby se tak řeklo) in a manner of speaking, (něco jako) sort of
  2. (gramatická kategorie) moodhl. AmE mode(o příslovci) mannerrozkazovací/podmiňovací/oznamovací způsobthe imperative/conditional/indicative (mood)příslovečné určení způsobuadverbial of manner
  3. (podoba, ráz) manner(forma) form
  4. způsoby (chování) manners, behaviourzpůsoby form. demeanournemít žádné způsobyhave no manners

Vyskytuje se v

blood: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

disarray: throw sth into disarrayzcela narušit, rozhodit, vykolejit co systém ap., způsobit chaos v čem

draw: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

easy: in an easy mannerjednoduše, jednoduchým způsobem

fashion: in the usual fashionjako obvykle, obvyklým způsobem

incur: incur expenseszpůsobit (si) vydání, mít výdaje

life: way of lifeživotní styl, způsob života

manner: in the manner of sth/sbna způsob čeho, ve stylu čeho/koho, po vzoru koho

-mannered: gentle-manneredmilý, něžný, mající jemné způsoby

mood: imperative moodrozkazovací způsob

soft: soft optionnejpohodlnější způsob, cesta nejmenšího odporu

sort: something of the sortněco na ten způsob, něco podobného

tack: change tackzkusit jiný způsob, zkusit to jinak změnit přístup

thinking: way of thinkingzpůsob myšlení

through: put sb through sthpodrobit koho čemu, donutit podstoupit koho co, způsobit komu co

traceable: be traceable to sthmít pravděpodobnou příčinu v čem, být podle všeho způsoben čím

vexation: cause sb vexation(z)působit mrzutosti komu

way: in any way necessaryjakkoli je třeba, jakýmkoliv způsobem, tak či onak

working: method of workingzpůsob práce, pracovní metoda

wound: inflict a woundzpůsobit zranění

delay: It caused some delay.Způsobilo to jisté zpoždění.

do: A few bombs can do a lot of damage.Pár bomb může způsobit hodně škody.

křivda: do sb wrong, wrong sbdopustit se křivdy na kom, způsobit komu křivdu

následující: jak je uvedeno as follows, takto this way, like thisnásledujícím způsobem

podmiňovací: conditional (mood)ling. podmiňovací způsob

příslovce: adverb of place/time/manner/degreepříslovce místa/času/způsobu/míry

tázací: interrogative mood/sentenceling. tázací způsob/věta

určení: adverbial of manner/place/timepříslovečné určení způsobu/místa/času

ona: It's her who caused it.To ona to způsobila.

rozkazovací: in the imperative (mood)v rozkazovacím způsobu

škoda: cause severe damage, do a lot of damagezpůsobit/napáchat těžké škody

účinný: very effective way of ...velice účinný způsob jak ...

act: act the fooldělat se sebe blbce, dělat blbého

arrears: get/fall into arrearsdostat se do prodlení/skluzu, opozdit se s platbou

coffee: take-away coffeekáva s sebou k odnesení z prodejny

come: Come and meet ...Seznam(te) se s ...

flirt: flirt with deathzahrávat si se smrtí

gamble: gamble with one's healthzahrávat si se zdravím

go: food to gojídlo s sebou k odnesení

last hurrah: have a last hurrahrozloučit se s kariérou posledním vystoupením ap., naposledy vystoupit

pay: pay one's last respectsrozloučit se se zesnulým

take: to take aways sebou jídlo v restauraci

take-away: take-away coffeekáva s sebou

acquaintance: I am so pleased to make your acquaintance.Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.

bring along: Bring your wife along.Přiveďte s sebou manželku.

consult: Consult your doctor.Poraďte se se svým lékařem.

fight: I had a fight with him.Porval jsem se s ním.

get: I tried to get in touch with her.Snažil jsem se s ní zkontaktovat.

have: Do you have it with you?Máš to s sebou?

her: Talk to your baby and show her ...Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...

like: They will bring him with, like as not.Nejspíš ho přivedou s sebou.

make: We'll have to make do.Budeme (si) s tím muset vystačit.

meet: I have never met him.Nikdy jsem se s ním nesetkal.

must: We must cope with it.Musíme se s tím vypořádat.

pen-friend: have a pen-frienddopisovat si s někým

safe: It is safe to say ...Dá se s jistotou říct ...

worry: Don't worry about it.Nedělej(te) si s tím starosti.

marod: pretend illness, vyhýbat c!se povinnosti malinger, pracovník go sick, slang. swing the leadhovor. hodit se marod

obměkčit: relent, dát c!se přemluvit come (a)rounddát se obměkčit

přinést si: bring sth with onepřinést si s sebou co

přivézt: bring sth with onepřevézt co s sebou

vzít: take with one, take alongvzít (si) s sebou koho/co

brát: Don't take her with you.Neber ji s sebou.

dělat: Take it easy., Don't worry (about it).Nedělej si (s tím) starosti.

dít se: What is wrong with him?Co se s ním děje?

dopisovat: Do you have a penfriend?Dopisuješ si s někým?

dovést: Bring him with you.Doveďte ho s sebou.

je: Take them with you.Vezmi je s sebou.

lepší: It would be better to speak to him.Bylo by lepší promluvit si s ním.

naobědvat se: Will you have lunch with us?Naobědváš se s námi?

nést: It carries no risk.To s sebou nenese žádné riziko.

nosit: I carry it on me/with me.Nosím to u sebe/s sebou.

poradit se: consult (with) an expertporadit se s odborníkem

právník: consult a lawyer, take legal adviceporadit se s právníkem

sebou: with ones sebou

promluvit: Go talk to him.Jdi si s ním promluvit.

přít se: Don't argue with me!Nepři se se mnou!

přivést: Bring him along.Přiveď ho s sebou.

s, se: marry sboženit se s kým

setkat se: I met her at the station.Setkal jsem se s ní na nádraží.

seznámit se: Come and meet ...Seznamte se s ...

smířit se: Deal with it!Tak se s tím prostě smiř!, Smiř se s tím!

starost: Don't worry (about it)., jenom klid Take it easy!Nedělej(te) si (s tím) starosti.

tajit se: He makes no secret of it., He isn't hiding it at all.Vůbec se s tím netají.

vozit: carry sth with onevozit s sebou co

vsadit se: I will bet you 20 pounds that she'll come.Vsadím se s tebou o 20 liber, že přijde.

vypořádat se: You have to deal with it on your own.Musíš se s tím vypořádat sám.

oheň: play with fire, ride a tigerzahrávat si s ohněm

ozývat se: You get what you give., tvé činy c!se ti vrátí What goes around, comes around., You will be treated as you treat others.Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

prázdný: leave/return empty-handedodejít/vrátit se s prázdnou/prázdnýma rukama

zahrávat si: be playing with fire, sail close to the windzahrávat si s ohněm