Hlavní obsah

your [jɔː or jʊə unstressed jə]

Zájmeno

  • tvůj, vášyour honorVaše ctihodnosti soudce ap.

Vyskytuje se v

bob: and Bob's your uncle!A hotovo!, A je to (v pohodě)!

faithfully: Yours faithfullyS úctou, Váš v dopise

funeral: It's your funeral.To je tvůj problém., To je tvoje věc.

honour: your honourvaše ctihodnosti, slavný soude

Ladyship: Her/Your Ladyship(její) Jasnost/Vaše Jasnosti oslovení šlechtičny

Lordship: (Your) Lordship(Vaše) lordstvo

mind: mind your languagenebuď sprostý, mluv slušně

pardon: (I beg your) pardon?Prosím? nerozuměl jsem

pecker: Keep your pecker up!Hlavu vzhůru!, Drž se!

service: at your servicek Vašim službám

sincerely: Yours sincerelySe srdečným pozdravem, S úctou na konci dopisu

truly: Yours trulys (veškerou) úctou, s pozdravem na konci dopisu

up: Up yours!Jdi někam!, Polib mi! reakce na urážku ap.

worship: Your WorshipVaše ctihodnosti soudce, pane primátore

yours: Yours (sincerely), Yours faithfullySe srdečným pozdravem, S úctou, Váš na konci dopisu

convenience: at your earliest conveniencejakmile se ti/vám to bude hodit

earliest: form. at your earliest conveniencejak nejdříve budete moci

Excellency: Your ExcellencyVaše excelence

folk: your folksvaši rodiče ap.

leave: by your leaves vaším svolením

left: on your leftpo vaší levici, nalevo

order: We can't supply your order.Nemůžeme splnit vaši objednávku.

ref.: your ref. ...váš dopis číslo ... odkaz na předchozí korespondenci

response: This is in response to your...(Tímto) reaguji na váš... dotaz ap.

watch: Watch your step!Pozor schod!, Nebezpečí uklouznutí., Pozor, kam šlapeš.

your: your honorVaše ctihodnosti soudce ap.

acquaintance: I am so pleased to make your acquaintance.Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.

age: What is your age?, What age are you?Kolik je ti let?

attention: May I have your attention?Můžete mi věnovat pozornost?

attitude: What is your attitude to this?Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?

bathroom: Can I use your bathroom?Mohu si u vás odskočit?

brain: Use your brain.Používej hlavu., Mysli trochu!

bring along: Bring your wife along.Přiveďte s sebou manželku.

business: It's not your business.To není tvoje věc., Po tom ti nic není.

can: Can I borrow your pen?Můžu si vypůjčit vaše pero?

case: I'll make an exception in your case.V tvém případě udělám výjimku.

choice: It's your choice.Volba je na tobě.

consult: Consult your doctor.Poraďte se se svým lékařem.

count: Your vote didn't count.Tvůj hlas neplatil.

dislike: What are your likes and dislikes?Co máš a co nemáš rád?

do: What does your father do?Čím je tvůj otec?

enjoy: Enjoy your meal.Dobrou chuť., Nechte si chutnat., Ať vám chutná.

fast: Your watch is an hour fast.Hodinky ti jdou o hodinu napřed.

favourite: What is your favourite meal?Jaké je tvé oblíbené jídlo?

get: What time are you getting your train?Kdy ti jede vlak?

go: It's your go.Jsi na řadě., Hraješ.

hair: Let your hair down!Odvaž se (strošku)!

hand: Put your hand up.Zvedni ruku., Dej ruku nahoru.

her: Talk to your baby and show her ...Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...

how: How's your family?Jak se daří rodině?, Jak se má rodina?

instant: your letter of the 6th instantváš dopis ze šestého tohoto měsíce

just: just for your sakejen kvůli vám

keep: You failed to keep your word.Nedodržel jsi slovo.

language: Watch your language!Pozor na jazyk! nemluv sprostě

make: It will make your life easier.Usnadní ti to život.

meal: Enjoy your meal!Dobrou chuť!, Nechte si chutnat! přeje hl. číšník ap.

misplaced: Your concern is misplaced.Vaše obavy nejsou na místě.

name: What's your name?Jak se jmenuješ?

put: Put your name on the list.Napište se do seznamu.

regarding: Regarding your offer ...Pokud jde o vaši nabídku ...

remember: Remember me to your wife.Pozdravuj(te) ode mě svou ženu.

right: on your rightpo vaší pravé straně

should: If you should change your mind ...Kdyby sis to náhodou rozmyslel ...

time: Take your time!Nespěchej!, Máš čas!, Pěkně v klidu!, Není kam spěchat.

use: May I use your phone?Mohu si od vás zavolat?

way: Do it your way.Udělej to po svém.

what: What is your size?Jakou máš velikost?

what's: What's your name?Jak se jmenuješ?

beg: I beg your pardon!Promiňte., Prosím? nerozuměl jsem

guess: Your guess is as good as mine.Nevím (o tom) víc než ty., Vím o tom asi tolik, co ty.

hatch: Don't count your chickens before they are hatched.Nechval dne před večerem., Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

hold: hovor. Hold your horses!Tak počkat!, Pomalu, pomalu!, Zadrž!

long: as long as your armdlouhatánský seznam ap.

mouth: Watch your mouth.Dávej si pozor na jazyk.

ctihodnost: Your HonourVaše ctihodnosti oslovení soudce

levice: on your leftpo vaší levici

pozdrav: regards, form. Yours sincerely, AmE Sincerely (yours)s přátelským pozdravem v dopise

pozor: Mind the step., Watch your step.Pozor schod.

prosím: I beg your pardon., Pardon?, AmE Excuse me?Prosím? nerozuměl jsem

riziko: at your own risk/perilna (vaše) vlastní riziko

schod: Watch/BrE též Mind your step!Pozor schod!

sklapnout: Shut up/it!, Pipe down!, Belt up!, Button it/your lip!, Hold your jaw!Sklapni!

soud: Your honour ...Ctěný soude ...

tlama: Shut up!, Shut your trap!, vulg. Shut the fuck up!Drž/Zavři tlamu!

úcta: BrE Yours faithfully/sincerely, AmE Sincerely (yours)S úctou (Váš)

vy: at your placeu vás doma

vzhůru: Hands up!, hovor. Throw up your hands!Ruce vzhůru!

zobák: Shut (the fuck) up!, Shut your trap/gob!, AmE, slang. Zip it up!vulg. Zavři zobák!

být: It's none of your business!Co je ti po tom?

co: It is not your business!, That's none of your business!Co je ti do toho?

back: You scratch my back and I'll scratch yours.Ty pomůžeš mně, já zas tobě., Ruka ruku myje.

číslo: What's your shoe size?Jaké máš číslo bot?

dioptrie: How strong are your glasses/is your prescription?Kolik máte dioptrií?

dívat se: How do you view it?, What is your point of view?Jak se na to díváš ty?

dočkat se: Don't worry, your time will come.Neboj, dočkáš se.

dojet: It'll be your undoing., It'll cost you dear.Na to dojedeš.

dojít: Wait your turn.Počkej, až na tebe dojde (řada).

dokument: Your documents, please.Vaše dokumenty, prosím.

dovolit: I beg your pardon!No dovolte!

držet: Shut up!, Belt up!, Shut your trap!Drž hubu!

držet se: nevzdávej to ap. Hang on (in there)!, hlavu vzhůru Keep your pecker up!Drž se!

excelence: Your ExcellencyVaše excelence

hnout se: pohni Move!, Shake a leg!, dělej něco Stir yourself!, Get going!, vulg. Move your ass!Hni se(bou)!

hodit se: The shoes match your suit.Ty boty se ti hodí k obleku.

huba: Shut up!, Shut your trap!, Hold your jaw!, Belt up!Drž hubu!

chuť: Bon appétit!, přeje-li číšník ap. též Enjoy your meal!Dobrou chuť!

chutnat: Did you enjoy your meal?Chutnalo vám?

chýlit se: Your time is almost up!Váš čas se chýlí ke konci!

jak: What's your name?Jak se jmenuješ?

jasnost: Your Highness ...Vaše jasnosti ...

jídlo: What is your favourite dish?Jaké je vaše oblíbené jídlo?

jmenovat se: What's your name?Jak se jmenuješ?

k, ke, ku: at your servicek Vašim službám

kolik: How old are you?, What is your age?Kolik je ti let?

koníček: What are your hobbies?Jaké máte koníčky?

malý: Our house is even smaller than yours.Náš dům je ještě menší než váš.

mlčet: Be quiet!, hovor. Shut up!, Hold your tongue!Mlč(te)!

mrhat: You are wasting (your) money.Mrháte penězi.

náhodou: Should you change your mind ...Kdyby sis to náhodou rozmyslel, ...

namáhat se: You're wasting your time.Zbytečně se namáháš.

nápad: No way!, Not on your life!, vulg. Not bloody likely!Ani nápad!

napřáhnout: Hold out your hand.Napřáhni ruku.

názor: What is your opinion of that?Jaký máš na to názor?

nejraději: What's your favourite activity?, What do you like doing best?Co děláš nejraději?

normální: Are you out of your mind?Seš normální? blázníš?

o: What is your point?O co ti jde?

odhodit: Drop your weapon!Odhoď zbraň!

odložit: Put your pencils down.Odložte tužky.

odpovědět: Did he answer your question?Odpověděl ti na tu otázku?

po: That's none of your business.Po tom ti nic není., Co je ti po tom?

podat: Give me your hand!Podej mi ruku! pomůžu ti

podepsat se: Put your signature here.Podepište se tady.