Hlavní obsah

language [ˈlæŋgwɪdʒ]

Podstatné jméno

  1. jazykdead languagemrtvý jazykworld languagesvětový jazyklanguage schooljazyková školalanguage-teacheručitel jazyků, jazykářvýp. programming languageprogramovací jazyk
  2. řeč, jazyk
  3. mluvaThey used bad/foul/dirty language.Mluvili sprostě/hrubě.Watch your language!Pozor na jazyk! nemluv sprostěstrong languagesilná slova i vulgární
  4. styl písemného projevu ap.

Vyskytuje se v

mind: mind your languagenebuď sprostý, mluv slušně

assembly: výp. assembly languagejazyk symbolických adres

barrier: language barrierjazyková bariéra

dirty: dirty languagesprosťárny, sprosté nadávky

filthy: filthy languagesprosťárny, oplzlosti

Germanic: Germanic languagesgermánské jazyky

modern: ling. modern languagesživé/moderní jazyky

profane: use profane languagenadávat, rouhat se

programming: programming languageprogramovací jazyk

skill: language skillsjazykové znalosti, jazyková výbava

source: source languagevýchozí jazyk při překladu

use: use strong languagepoužívat silná slova

world: world languagesvětový jazyk

besides: What languages do you speak besides German?Které jazyky znáš kromě němčiny?

flair: have a flair for languagesmít talent na jazyky

good: He is good at languages.Je dobrý na jazyky., Jazyky mu jdou.

offensive: offensive languagehrubá mluva, nadávky

anglický: ling. anglický jazykEnglish language

babylon: babylon jazykůbabel of languages

cizí: ling. cizí jazykyforeign languages

jazyk: úřední/mrtvý/mluvený jazykofficial/dead/spoken language

jazykový: jazyková školalanguage school, school of languages

kurz: jazykový kurzlanguage course

mluvit: mluvit sprostěuse foul language, klít swear, se sexuálním podtextem talk dirty

nadávka: nadávkyabuse, insults, filthy names, mluva offensive language, sprosté billingsgate

posunkový: posunková řečgesture language, nesprávně znakový jazyk sign language, znakování signing

překážka: jazyková překážkalanguage barrier

romský: romský jazykRomany, gypsy language

řeč: mateřská řečnative language, mother tongue

schopnosti: jazykové schopnostilanguage skills

světový: světové jazykyworld languages

úřední: úřední jazykofficial language

znakový: znakový jazyk, nesprávně znaková řečsign language

krotit se: krotit se ve výrazechmind one's language, watch one's tongue

ovládat: Ovládá oba jazyky bezvadně.Her command of both languages is perfect.

přihlásit se: přihlásit se do jazykového kurzuenrol on a language course

řeč: učit se cizí řečistudy foreign languages

společný: společný jazykcommon language

sprostě: mluvit sprostěuse foul language

výuka: rozšířená výuka jazykůextensive language teaching

zapsat se: zapsat se do jazykového kurzuenrol in a language course