Hlavní obsah

její

Zájmeno

  1. (jí patřící) her(samostatné) hers(za podstatným jménem) of hersjejí starý přítelan old friend of hersJá na jejím místě ...If I were her ...
  2. (v oficiálních titulech) her

Vyskytuje se v

být: The coat belongs to her/is hers.Ten kabát je její.

najít: Her body was found in ...Její tělo našli v ...

otřást: He was shaken by her death.Její smrt jím otřásla.

pít: He took to drink after her death.Po její smrti začal pít.

rozejít se: Her parents separated.Její rodiče se rozešli.

vloudit se: He insinuated himself into her favour.Vloudil se do její přízně.

vyzývat: Her eyes dared him to do it.Její oči ho vyzývaly, aby to udělal.

zaniknout: Her voice was drowned by the noise.Její hlas zanikl v hluku.

zarazit: I was taken aback by her answer.Její odpověď mě zarazila.

buyout: ekon. management buyoutskoupení akcií společnosti jejím vedením

memorial: A memorial service will be held for her.Bude se sloužit zádušní mše na její památku.

belie: Her young face belies her true age.Její mladá tvář neodpovídá jejímu skutečnému věku.

blister: Her child is a little blister.Její dítě je pěkný spratek.

captivate: He was captivated by her beauty.Byl uchvácen její krásou.

feel: He felt her leg against his.Cítil dotyk její nohy na své.

hers: a great friend of hersjejí velký přítel

less: Her greeting was less than enthusiastic.Její pozdrav nebyl vůbec nadšený.

make: He makes like he's her boyfriend.Dělá, jakože je její kluk.

show: I was shown to her office.Zavedli mě do její kanceláře.

superior: She was greatly superior to her husband in education.Měla výrazně lepší vzdělání než její manžel.

thereof: faith or the lack thereofvíra či její nedostatek

which: Which is her room?Který je její pokoj?

její: an old friend of hersjejí starý přítel