Hlavní obsah

stay [steɪ]

Vyskytuje se v

behind: zůstat (doma), zdržet se když ostatní odejdoustay behind

stay: from swh nechodit kam, nezdržovat se kde, držet se opodál čehostay away

way: vyhnout se, jít z cesty, nestavět se na odpor komustay out of sb's way

overnight: zůstat přes noc, přenocovatstay overnight

for: Zůstal, neboť neměl kam jít.He stayed for he had nowhere to go.

in: Bydlím v hotelu.I am staying in a hotel.

order: Měl jsem nakázáno zůstat doma.I was ordered to stay at home.

want: Chci, abys tady zůstal.I want you to stay here.

welcome: Klidně tady zůstaň(te)., Budeme (jen) rádi, když zůstanete.You are only welcome to stay.

what: Víš co, zůstaňme tu ještě jeden den.I tell you what, let's stay here another day.

whatever: Zůstanu, ať se stane cokoli.I'll stay whatever happens.

while: Zůstal se mnou, zatímco matka s ní hovořila.He stayed with me while mother talked with her.

aloof: zůstat stranou, stranit se čeho, držet se dál, neplést se do čehoform. stay aloof from sth

držet se: držet se (opo)dál od čehokeep back, stay away from sth

kontakt: zůstat v kontaktu s kýmstay/keep in touch with sb

lanový: lanový mostcable (stay) bridge, provazový rope bridge

místo: místo pobytuna dovolené place of stay, hledaného ap. whereabouts, cíl cesty destination

nadhled: udržovat/zachovávat si nadhledkeep/stay on top of things

nechat: nechat na pokoji koho/coleave sb/sth alone, let sb/sth be, co give sth a rest, držet se dál stay away from, keep one's hand off sb/sth

noc: zůstat přes noc přespatstay overnight

přes, přese: zůstat přes nocstay overnight

vzhůru: být/zůstat dlouho vzhůrube up/sit up/stay up late

zůstat: zůstat kde na nocstay overnight swh

bydlet: Bydlíme v dobrém hotelu.We are staying in a good hotel.

dlouho: zůstat dlouho vzhůrustay up late

chtít: Chci, abys zůstal tady.I want you to stay here.

kde: Nemám kde bydlet.I have nowhere to stay/live.

klidný: Zůstal klidný.He stayed calm.

na: zůstat na nocstay overnight, stay the night

nebo: Můžeš buď zůstat nebo jít.You can either stay or go.

plést se: Nepleť se do toho!Stay out of it!

poprvé: Jste tady poprvé?Is this your first time/stay here?, Are you here for the first time?

přibližovat se: Nepřibližuj se (ke mně)!Don't come near me!, Stay away from me!

samotný: Dítě zůstalo doma samotné.The child stayed home alone.

týdenní: týdenní pobytone-week stay

vydržet: vydržet čerstvýstay fresh

vyhnout se: Raději by ses mu měl vyhnout.You'd better stay out of his way.

vyležet: Měl bys to vyležet.You should stay in bed until you're well.

zachovat: zachovat klidkeep/stay calm, hold/keep one's nerve

zdržet se: Zdržel se tři dny.He stayed for three days.

že: Slíbil jsem, že zde zůstanu.I promised to stay here.

background: zůstávat v pozadí o člověkustay in the background