Hlavní obsah

evenly [ˈiːvənlɪ]

Vyskytuje se v

even: even though/ifi když, ačkoli, přestože, i kdyby

less: still/much/even lessnatož, tím spíše ne, neřkuli zdůraznění záporu

matched: well/evenly matchedvyrovnaný soupeři, dva týmy

distributed: (un)evenly distributed(ne)rovnoměrně rozdělený

evening: towards eveningk večeru, v podvečer, navečer

extend: The meeting extended into the evening.Schůze se protáhla do večera.

not: not even ...dokonce ani ...

outfit: evening outfitvečerní šaty

primrose: evening primrosepupalka

wear: evening wearspolečenský oděv

do: I know even less about it than he does.Vím o tom ještě méně než on.

free: Are you free this evening?Máš dnes večer čas?

set off: Even the smallest things set him off.Vyletí kvůli každé hlouposti.

bod: critical point, ekon. hranice rentability break-even pointbod zlomu

hůř: even/much worseještě/mnohem hůř

i: even ifi kdyby podmínka

kdyby: even ifi kdyby

lepší: even/much betterještě/mnohem lepší

podvečer: in the evening, towards eveningv podvečer

přesto: despite the fact that, ačkoli even though, althoughpřesto, že

třídní: parents' eveningtřídní schůzka

večer: Good evening.Dobrý večer.

větší: even biggerještě větší

vůle: even with the best will in the worldani při nejlepší vůli

ačkoli: He went there, even though he wasn't invited.Šel tam, ačkoli nebyl zván.

ani: He didn't even call.Ani nezavolal.

ceknout: She didn't even peep.Ani necekla.

ještě: These are even better.Tyto jsou ještě lepší.

když: I'll give an answer, even if I don't know it for sure.Odpovím, i když to nebudu vědět jistě.

malý: Our house is even smaller than yours.Náš dům je ještě menší než váš.

mimoto: Besides, they haven't even got a contract.Mimoto ani nemají smlouvu.

napadnout: Don't even think about it!, Don't you dare!Ať tě to ani nenapadne!

obtěžovat se: He didn't even take the trouble to call.Ani se neobtěžoval zavolat mi.

oplatit: službu repay sb, pomstít se ap. get even with sb, hovor. get sb back, ránu hit/strike backoplatit to komu

podepsat se: He can't even write/sign his name.Neumí se ani podepsat.

spokojit se: I would be happy even with an older car.Spokojil bych se i se starším autem.

šance: fifty-fifty/even chancešance padesát na padesát

večerní: evening dressvečerní šaty

vyrovnat: settle accounts, reckon, get even with sbpřen. vyrovnat (si) účty s kým

vysoko: even higher than sthještě výš(e) než co

zesílit: The wind became even stronger.Vítr ještě zesílil.

hřeb: highlight of the eveningzlatý hřeb večera

spočítat: get even with sb, get sb back, get back at sbspočítat to komu oplatit