Hlavní obsah

přijmout

Dokonavé sloveso

  1. (nabízené ap.) co accept(nabídku též) take up sth(vzít) take sthTo nemohu přijmout.I can't accept it.
  2. (zprávu ap.) co accept(výzvu ap.) take up sth(nápad) jak receivePřijměte prosím moji omluvu.Please accept my apology.
  3. (schválit) co approve, accept(rezoluci ap.) adopt sth(parlament) pass sth(dát souhlas) consent to do sth(myšlenky ap.) embrace sth
  4. (vzít do celku) koho kam accept, admit, receive sb swhbýt přijat kam za členabe accepted/admitted/received into sth
  5. (do práce ap.) take on, hire
  6. (do instituce ap.) kam admit to sth(nabrat studenty) take in, enrolbýt přijat na univerzitube admitted to university, gain entrance to university
  7. (hosta ap.) koho/co see, receive sb(vyslechnout) hear sb out

Vyskytuje se v

omluva: Přijměte prosím moji omluvu.Please accept my apology.

opatření: učinit/přijmout (potřebná) opatřenítake/adopt measures, přípravy ap. make provision for sth

pozvání: přijmout/odmítnout pozvání od kohoaccept/decline sb's invitation

accept: přijmout čí pozváníaccept sb's invitation

admittance: získat přístup, být přijat, moci vstoupitgain admittance

appointment: přijmout místo kohotake up an appointment as sb

bear: nést/přijmout odpovědnost za cobear the responsibility for sth

decision: přijmout rozhodnutítake a decision

denial: odmítat/nechtít přijmout/si připustit co nepříjemnou pravdu ap.be in denial of sth

holy orders: přijmout svěcení stát se knězemtake holy orders

measure: přijmout opatření, podniknout kroky k/proti čemu, zakročit proti čemutake measures to do sth, against sth

place: být přijat kam, dostat místo kde v týmu ap.get a place

remedial: podniknout kroky k nápravě, přijmout nápravná opatřenítake remedial action

reservation: přijat(ý) s výhradamiaccepted with reservations

take: přijmout za vlastního, adoptovat koho dítětake sb into one's own family

taker: kdo je ochoten přijmout riziko, přen. hráčrisk taker

through: projít, být přijat návrh ap.go through

apology: Přijměte prosím moji omluvu.Please accept my apologies.

wanted: přijmeme/hledáme výpomochelp wanted

would: Nechtěla přijmout jeho dar.She wouldn't accept his gift.

receive: být přijat kam za člena ap.be received into sth

přijmout: být přijat kam za členabe accepted/admitted/received into sth