Hlavní obsah

přijatý

Vyskytuje se v

přijmout: být přijat kam za členabe accepted/admitted/received into sth

omluva: Přijměte prosím moji omluvu.Please accept my apology.

opatření: učinit/přijmout (potřebná) opatřenítake/adopt measures, přípravy ap. make provision for sth

pozvání: přijmout/odmítnout pozvání od kohoaccept/decline sb's invitation

accept: přijmout čí pozváníaccept sb's invitation

admittance: získat přístup, být přijat, moci vstoupitgain admittance

appointment: přijmout místo kohotake up an appointment as sb

bear: nést/přijmout odpovědnost za cobear the responsibility for sth

decision: přijmout rozhodnutítake a decision

denial: odmítat/nechtít přijmout/si připustit co nepříjemnou pravdu ap.be in denial of sth

dishonour: nepřijatý šek odmítnutý při předloženídishonoured cheque

holy orders: přijmout svěcení stát se knězemtake holy orders

measure: přijmout opatření, podniknout kroky k/proti čemu, zakročit proti čemutake measures to do sth, against sth

place: být přijat kam, dostat místo kde v týmu ap.get a place

remedial: podniknout kroky k nápravě, přijmout nápravná opatřenítake remedial action

take: přijmout za vlastního, adoptovat koho dítětake sb into one's own family

taker: kdo je ochoten přijmout riziko, přen. hráč, riskérrisk taker

through: projít, být přijat návrh ap.go through

apology: Přijměte prosím moji omluvu.Please accept my apologies.

wanted: přijmeme/hledáme výpomochelp wanted

would: Nechtěla přijmout jeho dar.She wouldn't accept his gift.

leap of faith: risknout to, (nakonec) přijmout návrh ap. - i přes nejistotutake a leap of faith

receive: být přijat kam za člena ap.be received into sth