Hlavní obsah

přijetí

Vyskytuje se v

podmínka: podmínky přijetíconditions of acceptance

přijet: přijet na návštěvu ke komucome to visit sb

přijmout: být přijat kam za členabe accepted/admitted/received into sth

přijmout: být přijat na univerzitube admitted to university, gain entrance to university

: Přijede až zítra.He won't come until tomorrow.

načas: Vlak přijel načas.The train arrived on time.

omluva: Přijměte prosím moji omluvu.Please accept my apology.

opatření: učinit/přijmout (potřebná) opatřenítake/adopt measures, přípravy ap. make provision for sth

pozvání: přijmout/odmítnout pozvání od kohoaccept/decline sb's invitation

přihláška: podat si přihlášku o přijetíapply for admission

přijet: Přijeli jsme do Londýna v ...We arrived in/reached London at ...

přijet: V kolik má ten vlak přijet?What time is the train due?

přijmout: To nemohu přijmout.I can't accept it.

přijmout: Přijměte prosím moji omluvu.Please accept my apology.

teprve: Přijel teprve před týdnem.He came only a week ago., He didn't come until a week ago.

accept: accept sb's invitationpřijmout čí pozvání

accept: accept the consequences of sthpřijmout následky čeho

acceptance: letter of acceptanceoznámení o přijetí adepta ap., písemné potvrzení přijetí nabídky, práce ap.

admission: med. hospital admissionhospitalizace, přijetí do nemocnice

admittance: gain admittancezískat přístup, být přijat, moci vstoupit

appointment: take up an appointment as sbpřijmout místo koho

bear: bear the responsibility for sthnést/přijmout odpovědnost za co

decision: take a decisionpřijmout rozhodnutí

denial: be in denial of sthodmítat/nechtít přijmout/si připustit co nepříjemnou pravdu ap.

holy orders: take holy orderspřijmout svěcení stát se knězem

measure: take measures to do sth, against sthpřijmout opatření, podniknout kroky k/proti čemu, zakročit proti čemu

membership: membership formčlenská přihláška, žádost o přijetí formulář

place: get a placebýt přijat kam, dostat místo kde v týmu ap.

red carpet: roll out the red carpetpřipravit uctivé/slavnostní přivítání/přijetí komu

remedial: take remedial actionpodniknout kroky k nápravě, přijmout nápravná opatření

reservation: accepted with reservationspřijat(ý) s výhradami

take: take sb into one's own familypřijmout za vlastního, adoptovat koho dítě

taker: risk takerkdo je ochoten přijmout riziko, přen. hráč

through: go throughprojít, být přijat návrh ap.

time: arrive in timepřijet včas

admission: apply for admission to sth(po)žádat o přijetí, hlásit se kam

apology: Please accept my apologies.Přijměte prosím moji omluvu.

due: What time is the train due?V kolik má ten vlak přijet?

might: They might not have arrived yet.Je možné, že ještě nepřijeli.

wanted: help wantedpřijmeme/hledáme výpomoc

would: She wouldn't accept his gift.Nechtěla přijmout jeho dar.

receive: be received into sthbýt přijat kam za člena ap.