Hlavní obsah

zaměstnání

Podstatné jméno, rod střední

  1. (práce za mzdu) employment, job, work(místo) post, place(povolání) occupation(angažmá na smlouvu) engagementvedlejší zaměstnánísideline, secondary occupationbýt bez zaměstnáníbe unemployed, be out of workpropustit koho ze zaměstnánídismiss sb from employment, (nuceně) make sb redundant, hovor. fire sb
  2. (najmutí do práce) employment, hiring, engagement

Vyskytuje se v

potvrzení: potvrzení o zaměstnánícertificate of employment

přijetí: žádost o přijetí do zaměstnáníemployment application

střídat: často střídat zaměstnáníchange jobs frequently, be a job-hopper

zkrácený: zaměstnání na zkrácený úvazekpart-time job

žádost: žádost o zaměstnáníjob application, application for a job

trvalý: trvalé zaměstnánípermanent job

víc: Mám více zaměstnání.I work multiple jobs.

vystřídat: vystřídat několik zaměstnáníchange jobs several times, go through several jobs

zaměstnat: Je zaměstnán jako ...He is employed/works as ...

dead end: zaměstnání bez budoucnosti bez možnosti postupu ap.dead-end job

occupationally: spojený se zaměstnáním choroba ap.occupationally related

occupy: věnovat se čemu, zabývat se, (za)obírat se, zaměstnat se čím mít co dělatoccupy osf with sth

plum: teplé místečko, vysněné zaměstnáníplum job

prestige: (vysoce) prestižní zaměstnáníhigh-prestige jobs

satisfaction: spokojenost se zaměstnáním, pracovní uspokojeníjob satisfaction

seeker: lidé hledající práci, uchazeči o zaměstnáníjob seekers

wage: špatně placená zaměstnánílow-wage jobs

zaměstnání: vedlejší zaměstnánísideline, secondary occupation

acquainted: get/become acquainted with sbseznámit se s kým

become: become ofstát se s kým/čím, přihodit se komu/čemu

accustomed: become accustomed to sthzvyknout si na co

acquaint: get/become acquaintedseznámit se i vzájemně

afraid: become afraid of sthdostat strach, začít se bát z čeho

alienate: become alienatedodcizit se přátelé ap.

buddy: hovor. become buddiesskamarádit se

common currency: become common currencystát se obecně přijímaným (faktem)

conscious: become conscious of sthuvědomit si, zaznamenat co, povšimnout si čeho

damp: become dampzvlhnout, zapařit se

dense: grow/become denser(z)houstnout

deplete: be(come) depleted(z)tenčit se, (výrazně) ubýt zdroje ap.

depopulated: being/becoming depopulatedvylidňující se

dilapidated: become dilapidated(z)chátrat

discouraged: become discouragednechat se odradit, ztratit odvahu k činu ap.

disinterested: become disinterested in sthztratit/přestat jevit zájem o co

engorged: become engorgednalít se prsy mlékem

entitled: become entitled to sthzískat nárok na co právní

entwined: become entwinedproplést se, prolnout se

erect: become erectvztyčit se, ztopořit se

estranged: become estrangedodcizit se

extinct: become extinctvyhynout

friend: become friendsskamarádit se, spřátelit se

green: become/turn greenzazelenat se stromy ap., zezelenat

hazy: become hazyzamlžit se

infatuated: become infatuated with sbzbláznit se do koho

infect: become infected with sthnakazit se čím

inured: become inured to sthzvyknout si, uvyknout si na co

jealous: get/become jealous of sbzačít žárlit na koho

mute: become/be struck muteoněmět i přen.

naturalize: become naturalizedzdomácnět rostlina v novém prostředí

operative: become operativezačít fungovat, naběhnout systém ap.

overcast: become overcastzatáhnout se obloha

overgrown: become overgrown with sthzarůst čím

pale: turn/go/become pale(z)blednout

possessed: become possessed of sthstát se vlastníkem čeho

predominant: become predominantzačít převládat, získat převahu

pregnant: get/become pregnantotěhotnět, přijít do jiného stavu

public: become publicdostat se na veřejnost informace

radicalize: become radicalizedzradikalizovat se

rampant: become rampantrozbujet se, rozmáhat se, rozmoci se

septic: become/go septiczanítit se

stiff: become stiff(z)tuhnout, znehybnět

unfashionable: become unfashionablevyjít z módy

vocal: become vocalzačít se ozývat nespokojeně

worn out: become worn outopotřebovávat se

embroiled: become embroiled in a conflictzaplést se/být vtažen do konfliktu

more: He became more and more furious.Zuřil stále víc.

of: It becomes less of a problem.Už to ani není takový problém.

painful: become painfulzačít bolet, rozbolet

slate: He was slated to become a minister in one year.Měl se stát za rok ministrem.

cvik: get out of practice, become rusty in sth, pozbýt schopnost lose the knack of sthvyjít ze cviku

móda: come into fashion, become fashionablepřijít do módy

nabýt: come (a)round, come to one's senses, become consciousnabýt vědomí probrat se

platnost: come into force, take effect, become effectivevstoupit v platnost, nabýt platnosti

propadnout: become addicted to drugspropadnout drogám

přijít: come into fashion, become fashionablepřijít do módy

vejít: become known, get out, vyjít najevo come outvejít ve známost

vstoupit: zákon ap. come into force, začít působit take effect, become effectivevstoupit v platnost

vyjít: go out (of fashion), i přen. fall out of fashion, become unfashionable, stát se zastaralým go out of datevyjít z módy

známost: become known, najevo come outvejít ve známost

dostat: get scared, become afraid, hovor. get cold feet, lose one's nervedostat strach

nevolno: She became unwell., od žaludku She went sick.Udělalo se jí nevolno.

onemocnět: He became seriously ill.Vážně onemocněl.

počít: conceive (a child), become pregnantpočít dítě žena

předurčit: I was predestined to become ...Bylo mi předurčeno stát se ...

stát se: He became a victim of ...Stal se obětí ...

terč: be/become a laughing stockbýt/stát se terčem posměchu

zesílit: The wind became even stronger.Vítr ještě zesílil.

zošklivit se: He soon became fed up with it.Brzy se mu to zošklivilo.

přerůst: become too much for sb to handle, být mimo kontrolu get out of hand, be beyond sb's controlpřerůst komu přes hlavu

vypadnout: get out of practice, v dovednosti get/become rusty, ztratit výkonnost lose one's gripvypadnout ze cviku