Hlavní obsah

wording [ˈwɜːdɪŋ]

Vyskytuje se v

edgeways: get a word in edgewaysdostat se (konečně) ke slovu

meaning: not know the meaning of the wordnevědět, co je to ..., být zcela cizí co komu nemít povědomí

operative: the operative wordnejdůležitější slovo na nějž se klade důraz

word: wordstext, slova písně

bandy: bandy words with sbdohadovat se, mít výměnu názorů s kým

battle: battle of wordsslovní potyčka

break: break one's wordporušit slovo

completion: výp. word completionnašeptávátko

duel: duel of wordsslovní přestřelka

endearment: words of endearmentněžnůstky

fumble: fumble for words(těžko) hledat slova, krkolomně se vyjadřovat

game: word gamehra se slovy

get in: get a word indostat se ke slovu v řeči jiných

god: náb. Word of God, God's Wordslovo Boží Bible

honour: give sb one's word of honourdát komu čestné slovo

look up: the most looked-up wordsnejhledanější slova ve vyhledávači ap.

put: put sth into (one's own) wordsvyjádřit co (vlastními) slovy

send: send wordvzkázat

spoken word: spoken word albumalbum mluvených skladeb s mluveným místo zpívaným textem

stuck: be stuck for an answer/words.nevědět, co odpovědět/říct.

syllable: one-syllable wordsjednoslabičná slova

taboo: taboo wordsneslušná slova, vulgarismy

begin: The word begins with an I.Slovo začíná na I.

get around: Word got around that ...Rozkřiklo se, že...

keep: You failed to keep your word.Nedodržel jsi slovo.

last: He recorded every last word.Nahrál každičké slovo.

mean: What does this word mean?Co znamená toto slovo?

not: not a wordani slovo

utter: Without uttering a word.Aniž by řekl slovo.

mouth: by word of mouthústně sdělit ap.

mum: Mum's the word!Nikomu ani muk!

dělení: word division, hyphenationdělení slov na řádku

dodržet: keep one's word, be as good as one's worddodržet slovo

dopustit: obhajuje ap. sb won't hear a (bad) word (said) against sb/sth, důvěřuje kvalitě ap. sb swears by sthkdo nedá dopustit na koho/co

druh: word class, part of speechslovní druh

držet: keep one's worddržet slovo

editor: text editor, word processortextový editor

jinak: in other wordsjinak řečeno

pípnout: be as quiet as a mouse, not breathe a wordpřen. ani nepípnout

pořádek: word orderling. pořádek slov

přízvučný: stressed wordling. přízvučné slovo

přízvuk: (word) accentling. slovní přízvuk

slovní: pun, play on wordsslovní hříčka

slovo: word for/by wordslovo od slova opakovat ap.

složený: compound (word)slovo složené složenina

správný: find the right wordnajít to správné slovo

textový: text editor/word processorvýp. textový editor/procesor

tvorba: word formation, formation of wordsling. tvorba slov

tvoření: word formationling. tvoření slov

vyjádření: in sb's own account/wordspodle vlastního vyjádření koho

vyjádřit: put sth into (one's own) wordsvyjádřit co (vlastními) slovy

zkrátka: simply (expressed), in a wordzkrátka a dobře

znění: worded as follows ...následujícího znění ...

zpracování: word processingzpracování textu na počítači

donést se: I hear(d) that..., I was given to understand..., I got word that...Doneslo se mi ...

doplnit: Fill in the missing words.Doplňte chybějící slova.

končit: words ending in ...slova končící na ...

naplno: not mince one's words, without mincing words, pulling no punchesříct (to) naplno

porušit: break one's word/promiseporušit slovo/slib

přehodit: change the word orderpřehodit slova ve větě

přenesený: in the figurative sense (of the word)v přeneseném smyslu slova

silný: strong wordssilná slova

sprostý: swear/four-letter/dirty word, obscenity, zaklení curse (word), form. expletivesprosté slovo

úvodní: jediné introductory word, předmluva prologue, úvod introductionúvodní slovo

věřit: I don't believe you a single word.Nevěřím ti ani slovo.

vyhledat: look up a word in a dictionaryvyhledat slovíčko ve slovníku

vytrhnout: take a word out of contextvytrhnout slovo z kontextu

význam: word meaning/sense, meaning/sense of a wordvýznam slova

vzkázat: He sent word that he would be late.Vzkázal, že se opozdí.

zformulovat: How would you word the letter?Jak bys zformuloval ten dopis?

znamenat: What does the word mean?Co to slovo znamená?

brát: take sb at their wordbrát koho za slovo

jed: You bet (your live)., Take my word for it.Na to můžeš vzít jed.

lopata: explain sth in plain English/words of one syllablevysvětlit co po lopatě velmi jasně

muk: Keep mum on it!, Mum's the word., Let's keep it secret.Nikomu o tom ani muk.

promluvit: talk to sb confidentially, potají have a quiet word with sbpromluvit si s kým mezi čtyřma očima

servítek: not pull one's punches, not mince one's words, být drsný ap. come on strongnebrat si servítky říci přímo, bez obalu

skoupý: be a man of few wordsbýt skoupý na slovo

stačit: Just say the word., You only need to ask.Stačí říct.

vážit: weigh one's wordsvážit (svá) slova

zlámat: I couldn't get my tongue round the word., The word was a mouthful.Mohl jsem si na tom slově jazyk zlámat.

ztratit: put in a good word for sbztratit za koho slovo přimluvit se