Hlavní obsah

minded [ˈmaɪndɪd]

Přídavné jméno

  1. to do sth form. mající v úmyslu, plánující, hodlající udělat coThe committee is minded to stop the research.Komise hodlá zastavit výzkum.
  2. -minded myslící (hlavně) na co, založený jakromantically mindedromanticky založenýliberal-mindedliberálně smýšlejícímoney-mindedopatrný na korunu

Vyskytuje se v

cast: cast of mindletora, povaha, ražení, založení osoby

enter: enter sb's mindpřijít komu na mysl, napadnout koho

lodge: lodge (itself)/be lodged in sb's mindvrýt se/vtisknout se do paměti, utkvět v paměti/mysli komu

make up: make up one's mindrozhodnout se vybrat si ap.

mind: do not mind sthbýt jedno co komu

mind: bear/keep sth in mindmít na paměti co, pamatovat na co

mind: bring sth to mindpřipomenout, evokovat co, vyvolávat vzpomínky na co

mind: cast one's mind back to sthvzpomínat na co, vrátit se ve vzpomínkách kam

mind: close one's mind to sthsnažit se nemyslet na co, nevěnovat pozornost čemu, ignorovat co

mind: change one's mindzměnit názor, rozmyslet si to

mind: come to mindvybavit se komu co, napadnout koho co, vytanout na mysli co komu myšlenka

mind: cross sb's mindnapadnout koho co, přijít na mysl co komu

mind: see sth in one's mind's eyevidět co v představách, živě si představovat co

mind: have a mind to do sthmít v úmyslu, zamýšlet (udělat) co

mind: have a good mind, have half a mind to do sthmít sto chutí udělat co

mind: have in mindmít na mysli, myslet co

mind: have it in mind to do sthmít v úmyslu udělat co

mind: with this in minds tímto úmyslem, za tím účelem

mind: be in the mindbýt psychického původu nemoc ap.

mind: know one's own mindstát si za svým názorem, mít svoji hlavu

mind: be losing one's mindpřicházet o rozum, bláznit

mind: make up one's mindrozhodnout se, rozmyslet se

mind: mind over mattervítězství ducha nad hmotou

mind: be of one mindbýt stejného názoru

mind: be a load off one's mindbýt velkou úlevou pro koho

mind: be on one's mindležet v hlavě, trápit, sužovat myšlenky

mind: be out of one's mindbýt šílený

mind: be bored out of one's mindbýt šíleně znuděný

mind: read sb's mindčíst myšlenky komu

mind: set one's mind on sthvzít si do hlavy, umanout si co

mind: slip sb's mindúplně vypadnout komu co, úplně zapomenout na co

mind: speak one's mindmluvit upřímně, být co na srdci to na jazyku, říci svůj názor

mind: stick in sb's mindutkvět (v paměti) komu

mind: take sb's mind off sthpomoci komu zapomenout na co/odreagovat se od čeho

mind: to my mindpodle mého názoru, podle mě

mind: be in/of two minds about sthnemoci se rozhodnout ohledně čeho, nemít jasno v čem, nebýt si jistý (zda)

mind: I don't mind.Mně je to jedno. reakce na nabídku ap.

mind: Don't mind me.Nenechte se rušit., Jako bych tu nebyl., Mě si nevšímejte.

mind: Don't mind him.Nevšímej(te) si ho.

mind: Mind how you go.Opatrujte se. při loučení

mind: if you don't mindpokud vám to nevadí

mind: mind your languagenebuď sprostý, mluv slušně

mind: never mindto nic, to nevadí

mind: never mindna to nehleď, na tom nezáleží

mind out: Mind out!Dávej pozor!, Dávej bacha!

peace: peace of mindduševní pohoda, klid v duši

piece: give sb a piece of one's mindvynadat, vytmavit to komu, sprdnout koho

prey: prey on sb's mindtrápit, tížit koho

slip: slip sb's mindvypadnout komu (z paměti)

turn: turn of mindzaložení, povaha

turn over: turn sth over (in one's mind)přemítat nad čím, o čem, uvažovat, přemýšlet o čem

apply: apply one's mind to sthsoustředit se na co, zabývat se čím v práci

call: call to mindvyvolat, vybavit si

change: change one's mindzměnit názor, rozmyslet si to

cross: cross sb's mindnapadnout koho myšlenka ap.

dismiss: dismiss sth from one's mindpustit z hlavy co, přestat myslet na co

fix: be fixed in sb's mindbýt vryt do paměti

flash: flash through sb's mind(pro)blesknout komu hlavou, náhle napadnout koho

lose: lose one's mindpřijít o rozum, zbláznit se

mess with: mess with sb's head/mindzamotat/blbnout hlavu komu, (u)dělat komu v hlavě guláš

mind: be in sb's mindmyslet kdo na co, přemýšlet kdo nad čím

mind: go/run through sb's mindhonit se hlavou komu myšlenky

mind: change of mindzměna názoru hl. naprostý obrat

mind: have (got) one's mind set on sthbýt (pevně) odhodlán k čemu, být rozhodnutý (získat) co, mít spadeno na co

mind: take one's mind off thingspřijít na jiné myšlenky, odreagovat se, rozptýlit se

minding: child mindinghlídání dětí

never: never mindto nevadí

presence: presence of mindduchapřítomnost, rozvaha

quickness: quickness of mindbystrost, pohotovost

read: read sb's mindčíst komu myšlenky

shut: shut one's mind to sthnepřemýšlet nad čím, nemyslet na co, pustit z hlavy, nepřipouštět si co

sound: sound in mind and bodyzdravý na těle i na duši

sound: be of sound mindbýt duševně v pořádku, být příčetný

speak: speak one's mindříci svůj názor, mluvit upřímně

torpid: torpid mindotupělá mysl

unsound: of unsound mindduševně chorý

blank: My mind is a blank.Nemůžu si na nic vzpomenout., Mám úplné okno.

close: Would you mind if I closed the window?Nevadilo by vám, kdybych zavřel okno?

frame of mind: positive frame of minddobré rozpoložení

mind: It's been in my mind since ...Myslím na to od...

mind: keep that in mindna to pamatuj

mind: I don't mind it.To mi nevadí.

mind: Do you mind if ...?Nevadí, když ...?

mind: Would you mind my smoking here?Nevadilo by Vám, kdybych tady kouřil?

mind: Mind the step.Pozor schod.

mind: I've changed my mind.Změnil jsem názor., Rozmyslel jsem si to.

mind: Has he made up his mind?Už se rozhodl?

mind: This put me in mind of something you said once.To mi připomnělo, co jsi jednou říkal.

should: If you should change your mind ...Kdyby sis to náhodou rozmyslel ...

unbidden: The name came unbidden to my mind.To jméno mi samo vytanulo na mysli.