Hlavní obsah

passing [ˈpɑːsɪŋ]

Vyskytuje se v

pass: pass (down)from sb to sb přejít, předávat se na koho vlastnictví, tradice ap.

pass around: pass sth (a)rounddát kolovat, posílat si cigaretu ap.

passing: in passingmimochodem, letmo, zběžně zmínit ap.

pass on: pass sth onto sb předat (dál) komu, poslat dál komu, přenést na koho dědičnou informaci ap.

pass over: be passed overbýt přeskočen/opomenut při povýšení ap., být odmítnut kvůli mladšímu kandidátovi

back: sport. back passmalá domů v kopané

baton: baton pass(štafetová) předávka

exam: pass/fail the examudělat/neudělat zkoušku

existence: pass/go out of existencezaniknout, přestat existovat

heel: sport. heel passpatička, přihrávka patou

pass off: pass osf off as sthvydávat se za koho/co

quantity: tech. quantity passedprůtokové množství

resolution: pass a resolutionvydat usnesení

saucer: sport. saucer passžabka, přihrávka vzduchem

sentence: práv. pass sentence on sbvynést rozsudek nad kým

unchallenged: pass/go unchallengedprojít bez námitek

unnoticed: pass unnoticeduniknout pozornosti, zůstat nepovšimnutý, projít bez povšimnutí

vote: pass a vote of no confidenceodhlasovat vyslovení nedůvěry

examination: pass examinationsudělat zkoušky

dát: pass sth (a)rounddát kolovat co

dědit: be handed/passed down, být dědičný, děditelný be inheritabledědit se tradice ap.

jít: go past sth, pass sthjít kolem čeho míjet

kolovat: pass sth (a)roundnechat/dát kolovat co

letmý: passing referenceletmá zmínka

lístek: boarding passpalubní lístek do letadla a na loď

malá: do a/go number one, pass water, euf. go to spend a penny, relieve osfjít na malou (stranu)

palubní: boarding pass/cardpalubní lístek

poslat: pass sth (a)roundposlat co dokola bonboniéru ap.

postupem: with time, in the course of time, každým dnem with every/each passing day, jak šel čas as time passed, postupně graduallypostupem času/doby časem

průjezd: when passing (through) sthpři průjezdu čím

předjíždění: No overtaking!, AmE Do not pass!dopr. Zákaz předjíždění!

přejít: pass to sb's possessionpřejít do čího vlastnictví

soutěska: mountain passhorská soutěska

udělat: pass the examsudělat zkoušky

uniknout: escape sb's notice, pass unnoticeduniknout čí pozornosti

věčnost: pass away, meet one's Maker, cross the Great Divide, depart to Gododejít na věčnost

vyhovět: pass the examvyhovět u zkoušky

vyřídit: pass sb's greeting to sbvyřídit čí pozdrav komu

vyřknout: bring in a verdict, určit trest pass sentence, soud též give its judgementvyřknout rozsudek

vyznamenání: pass/graduate with distinction/BrE honoursprospět/promovat s vyznamenáním

zákaz: No overtaking, AmE Do not pass, No passing zonedopr. Zákaz předjíždění

zkouška: pass an examudělat/složit zkoušku

zkrátit: pass the timezkrátit si chvíli

změnit: change hands, pass onzměnit majitele

ztratit: lose consciousness, fall unconscious, hovor. black out, pass out, omdlít faintztratit vědomí

dál: Pass it on.Pošli to dál.

kolem: He passed me by.Prošel kolem mě.

minout se: We passed each other in the door.Minuli jsme se ve dveřích.

nedávno: He passed away recently.Nedávno zemřel.

obstát: fail (to pass)neobstát

okolo: He passed by me.Prošel okolo mě.

parlament: The bill has been passed by the parliament.Návrh prošel/byl schválen parlamentem.

podat: Would you pass/hand me the salt?Podal byste mi sůl?

pominout: The pain soon passed.Bolest brzy pominula.

proběhnout: The demonstration passed off without incident.Demonstrace proběhla bez incidentu.

prospět: He passed with a B grade.Prospěl s dvojkou.

předjíždět: Do not overtake/AmE pass.Nepředjížděj(te)!

přihrávka: collect/get a pass from sbdostat přihrávku od koho

složit: He passed the exam.Složil úspěšně zkoušku.

test: take/pass/fail a testpsát/napsat/nenapsat test

zákon: pass a lawschválit zákon

svět: deceased, passed away, at peace, in the Kingdom of Godna onom světě zesnulý

štafeta: pick up/pass the batonpřen. převzít/předat štafetu

čínský: the Great Wall of China, přen. Chinese wallVelká čínská zeď

koňadra: great titsýkora koňadra

Londýn: Greater LondonVelký Londýn územněsprávní jednotka

mistr: World champion, přen. suverén ap. cock of the walk, the big man in the town, the greatest, slang. iron. hot shitmistr světa

národ: (great) migration of peoples, historické období The Migration Periodstěhování národů

nic: nothing much, žádná sláva no great shakes, kariéra ap. not much of, BrE, hovor. not much cop, horší kvality of sorts, of a sort, jakž takž so-so, horší než očekávaný lemon, nudný ho hum, průměrný ap. mediocrenic moc

Petr: Peter the GreatPetr Veliký

pokrok: make (great) progress/headway in sthdělat (velké) pokroky v čem

poptávka: sth is in high/great demand, there is a high/brisk demand for sthpo čem je velká poptávka

rozvláčně: describe at great length sthrozvláčně popisovat co

světoborný: hovor. no great shakes, nothing to write home aboutnic světoborného

veličina: velikáni the greats, vlivné osobnosti notablesveličiny

zeď: the Great Wall of ChinaVelká čínská zeď

život: heavy casualties, great loss of lifevelké ztráty na životech

žralok: (great) white shark, man-eater, man-eating sharkžralok bílý/lidožravý

báječně: We had a great time.Báječně jsme se bavili.

bezva: She's a great girl.Je to bezva holka.

bezvadně: We had a great time.Měli jsme se bezvadně.

dosavadní: His greatest success so far.Jeho dosavadní největší úspěch.

iniciativní: He has a spirit of initiative., He's a man of great initiative.Je to velmi iniciativní člověk.

mít se: We had a great time.Měli jsme se báječně.

napáchat: cause great damage, publ., kniž. wreak havocnapáchat velké škody

paráda: That's great/slang. awesome/hovor. cool!, It's a dream!To je paráda! super

počet: in great numbersv ohromném počtu

senzační: great ideasenzační nápad

skvěle: Great!, Splendid!Skvěle!

slušet: You look great., ty šaty ap. It looks great on you.Moc ti to sluší.

tedy: That's really great.To je tedy výborné.

valný: great/overwhelming/large majorityvalná většina

vařit: She is a great cook.Ona výborně vaří.

věk: great/advanced agevysoký/pokročilý věk

velikán: the greats/giants of our timevelikáni naší doby

velký: great acclaim/interest/angervelký ohlas/zájem/vztek

velmi: a great manyvelmi mnoho

výborně: Great!, Excellent!, pochvala též Well done!Výborně!

výborný: Well, that's great!, That's just perfect!iron. Tak to je výborný!

význam: be of great importance to/for sthmít velký význam pro co

významný: of little/great import(ance)málo/velmi významný

sláva: be no great shakes, be not much cop, be nothing to write home about, horší než obvykle be off-colourhovor. nebýt žádná sláva

želízko: do koho se vkládají naděje hovor. a (great) white hopeželízko v ohni

adjutant: greater adjutantmarabu indický

admiration: have great admiration for sbvelmi koho obdivovat

barrier: Great Barrier ReefVelký bariérový útes

bear: astron. Great/Little BearVelká/Malá medvědice

charter: hist. the Great CharterMagna Charta

depression: the Great Depressionvelká hospodářská krize

dog: astron. the Great DogVelký pes

great: Great LakesVelká jezera na hranicích USA a Kanady

greater: the Greater AntillesVelké Antily

grebe: great crested grebepotápka roháč

haste: be in great hastevelmi spěchat, mít velmi naspěch

keeper: Keeper of the Great SealLord kancléř

latitude: allow sb greater latitudeposkytnout komu větší volnost

length: at great lengthrozvláčně popisovat ap.

liking: take a (great) liking to sbvelice si oblíbit, zamilovat si koho

mass: the great mass(velká) většina

octave: small/great octavemalá/velká oktáva

respectability: statesman of great respectabilityvelmi vážený státník

sallow: great sallowvrba jíva

stride: make great stridesdělat velké pokroky, rychle postupovat

tit: great titsýkora koňadra

toe: big/great toepalec nohy

utility: of great utilityvelmi užitečný

value: attach great value to sthpřikládat čemu velký význam

wall: the Great Wall of ChinaVelká čínská zeď

all: all great nationsvšechny velké národy

emphasis: place/put/lay great emphasis on sthklást velký důraz na co

give: He gave a great yawn.Široce zívnul.

hers: a great friend of hersjejí velký přítel

importance: be of great importance to sb/sthbýt velmi důležitý pro koho/co

of: of great importancevelmi důležitý

sound: It sounds like a great idea.Zní to jako skvěly nápad.

surprise: To my great surprise ...K mému velkému úžasu ...

time: We had a great time.Báječně jsme si to užili.

deal: a great/good deal of sthspousta, hromada, kopa čeho

demand: be in (great) demandbýt (velmi) žádaný umělec ap., jít (dobře) na odbyt zboží ap.

shake: no great shakesžádný zázrak, nic slavného ve svém oboru ap.