Hlavní obsah

catch [kætʃ]

Vyskytuje se v

attention: přitahovat/upoutat čí pozornostattract/catch sb's attention

breath: chytit dech, popadnout dech při namáhavé činnosticatch one's breath

catch: doing sth přistihnout (se) při čem při bezděčné činnosti ap.catch osf

catch out: nachytat, dostat koho na co/čem na neznalost ap.catch sb out

cold: nachladit se, dostat rýmucatch (a) cold

eye: upoutat čí pozornost nápadné ap.catch sb's eye

fire: chytnout začít hořet, vzplanout, vznítit secatch fire

guard: zaskočit, překvapit koho nepřipravenéhocatch sb off guard

red-handed: být přistižen/přistihnout koho (přímo) při činube caught/catch sb red-handed

short: být zastižen potřebou, chtít se komu močit, nutně musetbe caught short

sight: zahlédnout, uvidět, spatřit kohocatch sight of sb

unawares: zaskočit/překvapit/zastihnout koho nepřipravenéhocatch/take sb unawares

bus: stihnout/zmeškat autobuscatch/miss the bus

camera: zachytit co na filmcatch sth on camera

chill: nastudit secatch a chill

driver: unášečcatch driver

glimpse: (letmo) zahlédnout koho/cocatch/get a glimpse of sb/sth

glove: lapačka v hokejisport. catch glove

hold: chytnout, chňapnout, uchopit, popadnout, čapnout co, zmocnit se čehocatch hold of sth

infection: nakazit se, chytit infekcicatch an infection

off-guard: zaskočit kohocatch sb off-guard

safety catch: zajištěný zbraňwith the safety catch on

catch on: Nezdá se, že by to chápala.She doesn't seem to catch on.

catch up: Musíme je dohonit.We must catch up with them.

much: Ani jsem ho nezahlédla.I didn't so much as catch sight of him.

pants: nachytat koho v trapné situaci, nachytat koho na švestkách nepřipravenéhohovor. catch sb with his pants down

trousers: nachytat koho na hruškách/švestkách nepřipraveného, v prekérní situacicatch sb with his/her trousers down

čin: přistihnout koho při činucatch sb in the act

dopadnout: dopadnout koho při činucatch sb in the act/red-handed, hovor. nail sb

lapat: lapat po dechu/dechgasp for breath, struggle for breath/air, be catching one's breath

nachytat: nachytat koho při činucatch sb red-handed

pohled: upoutat čí pohledcatch sb's eyes

popadnout: popadnout dechcatch one's breath, znovu get one's breath back

pozornost: upoutat čí pozornostcatch sb's attention

přiskřípnout: přiskřípnout si co v čemclose sth on one's sth, catch one's sth in sth

rýma: mít/dostat rýmuhave/catch a cold

schytat: schytat tocatch it, dostat vynadáno též get a scolding

spoj: chytit/zmeškat spojcatch/miss a connection

stáhnout: stáhnout čí náskoksnížit gain on sb, reduce sb's margin/lead, dohnat catch up with sb

ujmout se: neujmout seplán ap. fail to take root, fall by the wayside, u publika ap. fail to catch on, být propadák be a failure, postupně zaniknout die a natural death

upoutat: upoutat čí pozornostcapture/catch/grab/attract sb's attention

zalapat: zalapat po dechugasp for breath, catch one's breath

zarážka: dveřní zarážkadoorstop, door-check, door-catch

dostat: dostat rýmucatch a cold

dostihnout: Brzy jsem ji dostihl.I caught up with her soon.

háček: Má to ale háček.But there is a catch/snag in it.

chytat: Chytej!Catch!

chytit: chytit koho při činucatch sb red-handed, catch sb in the act

nabrat: přen. nabrat obrátky situace ap.catch fire, hot up

napřed: Jdi napřed, doženu tě.Go ahead I'll catch up.

přeslechnout: Přeslechl jsem vaše jméno.I didn't catch your name.

přistihnout: Byl přistižen při činu.He was caught in the act.

skřípnout: skřípnout si ruku v čemclose sth on one's hand, get one's hand trapped/caught in sth

stihnout: Stihl jsem autobus do ...I caught the bus to ...

váznout: Kde to vázne?What is the catch/hitch?

zahlédnout: Pak jsem ji zahlédl.Then I caught a sight of her.

pohybovat se: pohybovat se v začarovaném kruhube caught in a vicious circle

ptáče: Ranní ptáče dál doskáče.The early bird gets/catches the worm.

škodit: Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.Early bird catches the worm.

švestka: nachytat koho na švestkáchpři činu catch sb red-handed, nepřipraveného catch sb with his/her pants/BrE též trousers down

vězet: Kde to vězí? proces ap.What's the catch?

act: chytit koho při činucatch sb in the act of doing sth